• BIST 94.328
 • Altın 194,258
 • Dolar 4,7424
 • Euro 5,4911
 • İstanbul 28 °C
 • Ankara 27 °C

17 Aralık'ın Orijinal Fezlekesi Avrupa Konseyi'ne Gönderiliyor

17 Aralık'ın Orijinal Fezlekesi Avrupa Konseyi'ne Gönderiliyor
Geçen haziran ayında Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’na 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili şikayette bulunan CHP'li Oran, Soruşturma Komisyonu raporunu da gruba gönderecek.

17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma sü­re­ci­ne iliş­kin “o­ri­ji­nal po­lis fez­le­ke­si­” ile il­gi­li iki önem­li ge­liş­me ya­şa­nı­yor. CHP, BU­GÜN Gazetesi'nin ka­mu­oyu­na da­ha ön­ce yan­sıt­tı­ğı gi­bi; ori­ji­nal fez­le­ke­yi ge­rek­çe­le­riy­le bir­lik­te es­ki ba­kan­lar­la il­gi­li TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­na ‘mu­ha­le­fet şer­hi­’ ola­rak ko­ya­cak. Fez­le­ke­nin ra­po­ra gir­me­si ile sü­re­ce iliş­kin ay­rın­tı­lar, ka­mu­oyu bil­gi­si­ne ak­ta­rı­la­cak.

RA­POR DA Gİ­DE­CEK

Ori­ji­nal fez­le­ke ile il­gi­li di­ğer sür­priz ge­liş­me ise Sos­ya­list En­ter­nas­yo­nal Baş­kan Yar­dım­cı­sı CHP Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n’­ın, Av­ru­pa Kon­se­yi Yol­suz­lu­ğa Kar­şı Dev­let­ler Gru­bu­’na (GRE­CO) Ha­zi­ran ayın­da yap­tı­ğı şi­ka­yet kap­sa­mın­da ya­şa­na­cak.

Oran, TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nu GRE­CO'ya gön­de­re­cek. Ra­por­la bir­lik­te ori­ji­nal po­lis fez­le­ke­si de, Av­ru­pa Kon­se­yi­’ne git­miş ola­cak.

‘TAMAMEN YOK EDE­MEZ­LER’

Oran, BU­GÜN'e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yurt­dı­şı ge­zi­le­rin­de si­ya­si mu­ha­tap­la­rı­nın ön­ce­lik­li so­ru­la­rı­nın Tür­ki­ye­’de­ki yol­suz­luk­lar ve in­san hak­la­rın­da ya­şa­nan ih­lal­le­re iliş­kin id­di­alar ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Oran, ta­pe­le­rin im­ha­sı tar­tış­ma­sı ile il­gi­li ola­rak, "El­le­rin­de­ki ka­nıt­la­rı ta­ma­men yok ede­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yor­lar­sa ya­nı­lı­yor­lar. Dev­let­te ‘iş ve iş­lem­ler­de de­vam­lı­lık' esas­tır. 17 ve 25 Ara­lık so­ruş­tur­ma sü­re­ci­ne iliş­kin ka­nıt­la­rın kop­ya­la­rı­nın ola­ma­ya­ca­ğını dü­şün­mü­yor­lar­dır her­hal­de­” de­di.

Oran, GRE­CO­’da aç­tı­ğı da­va kap­sa­mın­da, so­ruş­tur­ma sü­re­cin­de ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri ve TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’nun ra­po­ru­nun ay­rın­tı­la­rı­nı Av­ru­pa Kon­se­yi ile pay­la­şa­ca­ğı­nı kay­det­ti.

‘ÖNERGELERİ MEC­LİS BAŞ­KA­NI EN­GEL­LE­Dİ'

Umut Ora­n’­ın, ge­çen ha­zi­ran ayın­da Av­ru­pa Kon­se­yi GRE­CO­’ya yap­tı­ğı baş­vu­ru­da, 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sın­dan “Tür­ki­ye rüş­vet skan­da­lı­” ola­rak bah­se­di­li­yor. Di­lek­çe­de, Rı­za Sar­ra­f’­ın so­ruş­tur­ma­nın ki­lit is­mi ol­du­ğu vur­gu­la­nır­ken, es­ki ba­kan ço­cuk­la­rı ile il­gi­li rüş­vet id­di­ala­rı­na yer ve­ril­di. Es­ki ba­kan­la­rın is­ti­fa et­mek zo­run­da kal­dı­ğı be­lir­til­di.

Pa­ra­lel dev­let ya­pı­lan­ma­sı­nın ön­len­me­si ge­rek­çe­siy­le; em­ni­yet, yar­gı, TİB ve BDDK gi­bi ku­rum­lar­da çok sa­yı­da per­so­ne­lin gö­rev­den alın­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­len di­lek­çe­de es­ki ba­kan Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın 700 bin li­ra de­ğe­rin­de­ki sa­ati­ne iliş­kin yol­suz­luk id­di­ala­rı­na da yer ve­ril­di.

Umut Oran, 17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ması sü­re­ciy­le il­gi­li 7 so­ru öner­ge­si ver­di­ği­ni an­cak öner­ge­le­rin TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çek ta­ra­fın­dan iş­le­me ko­nul­ma­dan ia­de edil­di­ği­ni be­lirt­ti. Öner­ge­le­rin ia­de ya­zı­sı da di­lek­çe­ye ek ola­rak su­nul­du. Umut Oran, baş­vu­ru­sun­da, “A­na­ya­sal dü­zen as­kı­ya alın­mak is­ten­mek­te ve Tür­ki­ye­’de fii­len bir si­ya­sal par­ti dik­ta­sı ha­kim kı­lın­mak­ta­dr” de­di.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim