• BIST 110.932
 • Altın 175,077
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 3 °C

60 Maddede Uzlaşıldı mı?

60 Maddede Uzlaşıldı mı?
YARSAV Başkanı Murat Arslan, 2011-2013 yılları arası "Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Mutabakat Sağlandığı İddia Edilen Maddelere Yönelik Değerlendirme" başlıklı bir makale paylaştı.

Bugünlerde yeni anayasa konusu yeniden gündemde. Anayasa Mutabakat Komisyonu kuruldu bile. Hem iktidar kanadında hem de muhalefet tarafında; 2011 seçimleri sonrası kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 60 madde üzerinde uzlaşıldığı, eğer samimi olunursa bu çalışmanın devam ettirilebileceği ve nihayetinde yeni bir anayasa yapılabileceği dillendiriliyor. Peki, bu söylemler gerçeği yansıtıyor mu? 60 madde üzerinde gerçekten uzlaşma sağlanabildi mi?

12 Haziran 2011 tarihli genel seçimler öncesinde yeni anayasa yapma taahhüdü altına giren siyasi partiler, Meclis Başkanı başkanlığında, her partiden üçer üyenin katılımıyla Anayasa Uzlaşma Komisyonunu kurdular. Yeni anayasa çalışmaları, insan onur ve haysiyeti vurgusuyla ve toplumsal talebe dayandığı iddiasıyla başlamış olmakla beraber sona erdiği tarih itibarıyla, Komisyon, toplumun taleplerinin çok uzağında kalmıştır.

Bir anayasanın “yeni” olabilmesi için, ülkenin temel sorunlarına köklü yapısal ve demokratik çözümler üretmesi ve toplumun tüm kesimlerinin kendisini temsil ettiği inancını sağlaması gerekmektedir. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndan çıkan metne baktığımızda, yeni anayasa ihtiyacını doğuran sorunların neredeyse hiçbirinin çözüme kavuşturulmadığı ve uzlaşıldığı ifade edilen maddelerin ülkenin kadim sorunlarını çözme potansiyeli taşımadığı görülmektedir.

Komisyonun üzerinde mutabık kaldığı ilan edilen maddeler incelendiğinde; uzlaşıldığı iddia edilen maddelerin bir kısmına yönelik notlardan bu maddelerle ilgili tam olarak uzlaşılamadığı, kalan maddelerin üzerinde uzlaşma sağlanmasının zor olmadığı, sorunlu alanlara dokunulmadığı, üzerinde uzlaşmaya varıldığı söylenen maddelerin zaten 1982 Anayasasının mevcut halinde birçok yönüyle karşılandığı yani yeni bir şey söylenmediği görülmektedir. Uzlaşma metni incelendiğinde;

“13 maddede yer alan notlardan ve konulan şerhlerden bu maddelerle ilgili tam olarak uzlaşılmadığı anlaşılmaktadır.

3 maddenin Anayasa metninde yer alıp almamasının üst komisyonda karara bağlanması önerilmiştir.

Mevcut Anayasa’da yer almayan ve yeni diyebileceğimiz yalnızca 2 madde (İnsan onur ve haysiyeti, Barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı) eklenmiştir. Bunlardan biri aslında kanunla düzenlenebilecek bir husustur. (Barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı)

20 maddede mevcut Anayasa metni büyük ölçüde tekrar edilmiş, küçük değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan biri, mevcuda göre daha geri bir düzenleme niteliğindedir. (Mülkiyet Hakkının yabancılar için milli güvenlik nedeniyle sınırlandırılması)

22 maddede mevcut Anayasa’da yer alan hükümler tekrar edilmiştir.”

Netice itibarıyla; “Yeni anayasanın 60 maddesinde zaten uzlaştık. Uzlaştığımız maddeleri Meclis’ten geçirelim.” sözlerinin bir algı yönetiminin parçası ve göz boyamadan ibaret olduğu, Uzlaşma Komisyonu’nda iki yıllık süreçte havanda su dövüldüğü, toplumun göz göre göre oyalandığı ve bütün yapılanların bir tiyatro oyununun parçası olduğu görülmektedir. Anılan deneyim, yeni dönemde kurulan Anayasa Mutabakat Komisyonu ve anayasa yapım çalışmalarının akıbeti konusunda önemli ipuçları içermektedir.

Bu saptamalar, uzlaşma metninde belirtilen maddeler teker teker incelendiğinde daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki:

1) Metnin “İnsan onur ve haysiyeti” başlıklı 1. maddesi, insan onuru kavramına Anayasa’nın ilk maddesinde yer vermek dışında bir yenilik getirmemektedir. (2) numaralı fıkrada yer verilen “insanın maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı” mevcut Anayasa’nın, devletin temel amaç ve görevlerini ifade eden 5. maddesinde yer almaktadır. Bunun yanında Başlangıç, 15. ve 17. maddeler de kısmen dahi olsa bu hususa değinmektedir.

2) “Temel hak ve hürriyetlerin niteliği ve bütünlüğü” başlıklı 2. madde, mevcut Anayasa’nın 12. maddesi hükmünü tekrar edip, temel haklarla ilgili hakların bütünlüğü şeklinde bilinen genel bir ilkeyi ilan etmektedir.

3) “Hayat hakkı” başlıklı 4. maddede, sadece mevcut Anayasa’nın 19. maddesindeki yaşama hakkına ilişkin kısım sadeleştirilmiş ve bir yenilik getirilmemiştir.

4) “İnsanın maddi ve manevi varlığı, bütünlüğü ve korunması” başlıklı 5. maddede yer alan düzenlemeler, mevcut Anayasa’daki dağınık hükümleri toplamaktadır. Maddenin altında yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Not: Kültürel kimlik hakkı maddesi kabul edilmediği takdirde maddede yer alan “kendi kültürünü ve kimliğini koruma” ibaresi yeniden eklenecektir.
Not: (MHP) Madde eski haline dönüştürülürse MHP şerhi de maddeye eklenecektir.)

5) “İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı” başlıklı 7. madde, mevcut Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrası ve AİHS’nin 3. maddesi hükümlerini konsolide etmektedir ve yenilik yoktur.
6) “Zorla çalıştırma ve angarya yasağı” başlıklı 8. maddesi mevcut Anayasa’nın 18. maddesi hükümlerini tekrar etmekte, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan insan ticareti yasağını Anayasa’ya taşımaktadır.

7) “Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı 9. maddede, mevcut Anayasa’nın 19. maddesi ve daha önce demokratikleşme paketleri olarak adlandırılan ve AİHM içtihatlarına uyum sağlamak amacıyla yapılan yasal düzenlemeler madde metnine işlenmiştir. Maddenin altında yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Not: (BDP Önerisi) Anadilini kullanma hakkı ve adil yargılanma hakkı maddelerinde bir uzlaşma sağlanmazsa “tercih ettiği dilde” ibaresinin tekrar eklenmesi önerilmiştir.)

8) “Özel hayatın ve aile hayatının gizliliği ve korunması” başlıklı 10. maddede bu hakkın genel çerçevesi içinde olan esaslar açılmış ve AİHS ile koşutluk sağlanmaya çalışılmıştır. Maddenin başında yer alan nottan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Yeniden gözden geçirilecektir)

9) “Kişisel bilgi ve verilerin korunması” başlıklı 11. maddede, bu hususun mevcut Anayasa’nın 20. maddesinin son fıkrasının müstakil maddede düzenlenmesinden başka bir yenilik yoktur. Maddenin altında yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(BDP önerisi olan “Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf, parti ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşamları ile ilgili kişisel veriler toplanamaz veya işlenemez.” kavramları gerekçe notu olarak tartışılacaktır.)

10) “Konut dokunulmazlığı” başlıklı 12. maddede, AİHS ile paralellik sağlanmaya çalışılmış ve aslında kanunun alanına girmesi gereken hususlar anayasal düzenlemeye konu edilmiştir. Maddenin başında ve sonunda yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Yeniden gözden geçirilecektir)
(Not: (MHP) Maddede yer alan sınırlama nedenlerinin yetersiz kaldığı bir örnek bulunduğu takdirde kamu düzeni de maddede bir sınırlama sebebi olarak düzenlenecektir.)

11) “Haberleşme hürriyeti” başlıklı 13. maddede Anayasa’nın 22. maddesinin yeniden düzenlenmesi dışında bir yenilik getirilmemektedir.

12) “Bilim ve sanat hürriyeti” başlıklı 18. maddede büyük ölçüde mevcut Anayasa’nın 27. ve 64. maddeleri tekrar edilmiştir. Buradaki önemli bir husus mevcut Anayasa’nın 27. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının kaldırılmasıdır ki, düzenleme bu özgürlüğün kapsamını genişletmektedir.

13) “Düzeltme ve cevap hakkı” başlıklı 20. maddede, büyük ölçüde mevcut Anayasanın 32. maddesi tekrar edilmiştir.

14) “Mülkiyet ve miras hakkı” başlıklı 21. maddede mevcut Anayasa’ya göre yenilik, yabancılar için bu hakkın milli güvenlik sebebiyle kısıtlanabilecek olmasıdır.

15) “Çalışma ve sözleşme hürriyeti” başlıklı 22. maddede, mevcut Anayasa’da zaten var olan ve farklı maddelerde yer alan hususlar toplanmıştır.

16) “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlıklı 24. maddede, mevcut Anayasa’nın 34. maddesi hükmü tekrar edilmiş ve aslında kanunun alanına girmesi gereken bazı hususlar anayasal düzenlemeye konu edilmiştir.

17) “Başvuru ve bilgi edinme hakkı” başlıklı 26. maddede, büyük ölçüde mevcut Anayasa’da zaten var olan ve farklı maddelerde (40 ve 74. madde) yer alan hususlar toplanmıştır. Yabancıların bilgi edinme hakkı açısından daha önce var olmayan bir kısıtlama getirilerek karşılıklılık esasına göre kullanılacağı düzenlenmiştir.

18) “Suç ve Cezalara Dair Esaslar” başlıklı 27. maddede, büyük ölçüde mevcut Anayasa’nın 38. madde hükmü tekrar edilmiş ve AİHS’nin bazı hükümleri de metne eklenmiştir. Maddenin altında yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Gerekçe notu: 11. fıkranın gerekçe notu olarak;
1) “tedavisi cezaevinde mümkün olmayan ağır hastalıklı tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin cezaevi dışında yapılmaması işkence ve zalimane muamele kapsamındadır” ve
2) “Kişilerin cezaların infazında ve tutukluluk sırasında, inançlarını yaşamaları, kültürel hayatlarını sürdürmeleri ve kendi dillerini konuşmaları devletin güvencesi altındadır.” yazılacaktır.
(MHP, 2 nolu gerekçe notunun temas ettiği konular ilgili maddelerde düzenleneceğinden gerekçede yer almasına karşıdır.))

19) “Yabancıların durumu” başlıklı 28. maddede, mevcut Anayasa’nın 16. maddesi hükmü tekrar edilmiş ve mültecilerin iadesine ilişkin AİHM içtihatları madde metnine yansıtılmıştır.

20) “Sağlık hakkı” başlıklı 33. maddede, mevcut Anayasa’nın 56. madde hükmü tekrar edilmiş ve bu maddede yer alan sağlık hakkı müstakil olarak düzenlenmiştir. Bu maddedeki tek yenilik, kadınların üreme sağlığı ve doğurganlık hakları konusunda ücretsiz hiz¬met almalarının garanti altına alınmış olmasıdır. Maddenin altında yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Not: BDP maddenin 2. fıkrasının formülasyonunda temel sağlık hizmetlerinin sağlanmasında ücretsizlik unsurunun vazgeçilmez bir öğe olarak belirtti ve iradesini sürdürdü. CHP de bu önerinin kabul edilebilir olduğunu beyan etti.)

21) “Sosyal güvenlik hakkı” başlıklı 34. maddede, büyük ölçüde mevcut Anayasa’da zaten var olan ve farklı maddelerde (60 ve 61. madde) yer alan hususlar toplanmıştır. Maddenin altında yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Not: Ev kadınlarına ilişkin ayrıca bir hükmün bu maddede yer alması hususunda BDP ısrar etmektedir.)

22) “Çevre hakkı” başlıklı 35. maddede, mevcut Anayasa’nın 56. madde hükmü tekrar edilmiş ve bu hükmün zaten içeriğinde olan bazı ifadeler eklenmiştir. Bu maddedeki tek yeni ve önemli de olan husus, çevresel konularda halkın karar mekanizmalarına katılmasının öngörülmesidir.

23) “Konut ve Barınma hakkı” başlıklı 36. maddede, mevcut Anayasa’nın 57. madde hükmü tekrar edilmiştir.

24) “Sendika hakkı” başlıklı 37. maddede, önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 51. madde hükmü tekrar edilmiştir. Maddede sendika üyeliğinin teşviki ve sendika kurma hakkına yönelik kısıtlamaların kaldırılması bu maddenin önemli yenilikleridir. Ancak yargıç ve savcılar açısından madde metni ile gerekçenin çeliştiği izlenimi edinilmiştir. Bu sorunun madde metninde açıkça yer alması yerine gerekçe ile çözülmeye çalışılması anlaşılamamıştır. Ayrıca maddenin başında ve sonunda yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Yeniden gözden geçirilecektir)
(Not: Türk Silahlı Kuvvetlerine yasak, diğer gruplara serbest bırakılacak şekilde değerlendirilecektir. (NATO hukuku ve diğer anayasalar açısından dernek ve sendika kurma hakkı incelenecektir.))

25) “Çalışma, iş güvenliği ve adil ücret hakkı” başlıklı 39. maddede, büyük ölçüde mevcut Anayasa’da zaten var olan ve farklı maddelerde (49, 50 ve 55. madde) yer alan hususlar toplanmıştır. Maddede asgari ücretten vergi alınmayacağının öngörülmesi ve asgari ücretin tespitinde sadece çalışanların geçim şartlarının dikkate alınmasının öngörülmesi önemli bir yenilik olarak belirtilebilir.

26) “Devletin sosyal ve ekonomik görevlerinin sınırı” başlıklı 40. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 65. madde hükmü tekrar edilmiştir. Ancak sağlık, sosyal güvenlik ve iş güvenliği haklarının mali kaynakların yeterliliği sınırına tabi tutulmaması bir yenilik olarak görülebilir.

27) “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 41. maddede, önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 13. madde hükmü tekrar edilmiştir. Maddede hakların sınırlandırılmasında anayasanın sözü ve ruhu ile laik cumhuriyetin gerekleri ölçütleri kaldırılmıştır.

28) “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının geçici olarak durdurulması” başlıklı 42. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 15. madde hükmü tekrar edilmiştir. Bu maddedeki en önemli yenilik, Anayasa’nın 15. maddesinde çekirdek alan olarak tanımlanan hususlara hak arama özgürlüğünün eklenmesidir.

29) “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı 43. maddede, büyük ölçüde mevcut Anayasa’da zaten var olan ve farklı maddelerde (14, 40 ve 129. madde) yer alan hususlar toplanmıştır.

30) “Barış içinde ve silahsızlanmış bir toplumda yaşama hakkı” başlıklı 44. maddede aslında kanunun alanına girmesi gereken bazı hususlar anayasal düzenlemeye konu edilmiştir.

31) “Kıyıların korunması ve kıyılardan yararlanma” başlıklı 47. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 43. madde hükmü tekrar edilmiş ve aslında kanunun alanına girmesi gereken bazı hususlar anayasal düzenlemeye konu edilmiştir.

32) “Tarih, kültür ve tabiat varlık ve değerlerinin korunması” başlıklı 48. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 63. madde hükmü tekrar edilmiş olup getirilen bir yenilik yoktur.

33) “Doğal servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi” başlıklı 48. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 168. madde hükmü tekrar edilmiş olup madde ile getirilen tek yenilik, doğal servetler ve kaynaklar aranması ve işletilmesi hakkının gerçek ve tüzel kişilere devredilmesinde çevresel varlıkların korunmasını esas alınmasının zorunlu tutulmasıdır.

34) “Ormanların korunması ve geliştirilmesi” başlıklı 50. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 169 ve 170. madde hükümleri tekrar edilmiş olup getirilen bir yenilik yoktur.

35) “Özel olarak korunması gereken kesimlerin hakları” başlıklı 52. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa hükmü tekrar edilmiş olup getirilen önemli bir yenilik yoktur.

36) “Bilgiye erişim hakkı ve bilişim özgürlüğü” başlıklı 55. maddede mevcut Anayasa’da zaten var olan ve farklı maddelerde yer alan hususlar toplanmıştır.

37) “Makul ve insanca hayat (yaşam) sürdürme hakkı” başlıklı 56. maddede mevcut Anayasa’da zaten var olan ve farklı maddelerde yer alan hususlar toplanmıştır.

38) “Kamulaştırma” başlıklı 61. maddede, önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 46. madde hükmü tekrar edilmiş olup, kamulaştırma bedelinin taksitlendirilmesi şartlarından biri olarak çevresel değerlerin, ekosistemin çeşitliliğinin ve kültürel varlıkların korunması ifadesi bir yenilik olarak maddeye eklenmiş, mevcut Anayasa’da yer alan “kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir” ibaresi ile ikinci fıkrada öngörülen “taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır” hükmüne ise metinde yer verilmemiştir.

39) “Devletleştirme ve özelleştirme” başlıklı 62. maddede, önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 47. madde hükmü tekrar edilmiş olup, özelleştirmenin tekelleşme ve kartelleşmeye yol açmasının önlenmesi, devletin stratejik açıdan önemli kuruluşlarının özelleştirilmesinde kamu yararının esas alınması ve gerek devletleştirmede gerekse özelleştirmede çalışanların haklarının korunacağına dair getirilen düzenlemeler birer yenilik olarak dikkat çekmektedir.

40) “Tüketicinin korunması” başlıklı 63. maddede, önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 172. madde hükmü tekrar edilmiş olup getirilen önemli bir yenilik yoktur.

41) “Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlar” başlıklı 64. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 62. madde hükmü tekrar edilmiş olup “çalışan” yerine “yaşayan” ibaresi dışında getirilen önemli bir yenilik yoktur.

42) “Sporda tahkim” başlıklı 65. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 59. madde hükmü tekrar edilmiş olup tahkim açısından getirilen bir yenilik yoktur. 59. maddede yer alan sporun geliştirilmesi kısmına ise yer vermemektedir.

43) “Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” başlıklı 66. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 45. madde hükmü tekrar edilmiş olup getirilen önemli bir yenilik yoktur.
(63, 64 ve 66. maddelerin anayasada yer alıp almaması üst komisyonda görüşülmek üzere mutabakat sağlanmıştır.)

44) “Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler” başlıklı 69. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 82. madde hükmü tekrar edilmiş olup, bu işler arasına arabuluculuk da eklenmiştir. Siyasi etik konusunda düzenleme yapılmıştır.

45) “Milletvekilliğinin düşmesi” başlıklı 70. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 84. madde hükmü tekrar edilmiş olup, sadece düşme kararına ilişkin olarak salt çoğunluk şartı getirilmiştir.

46) “İptal istemi” başlıklı 71. maddede mevcut Anayasa’nın 85. madde hükmü tekrar edilmiştir.

47) “Başkanlık divanı” başlıklı 72. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 94. madde hükmü tekrar edilmiş olup, Başkanlık divanının görev süresine ilişkin olarak teknik değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca başkanlık divanının cinsiyet eşitliğini dikkate alarak oluşturulması benimsenmiştir.

48) “Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması” başlıklı 77. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 97. madde hükmü tekrar edilmiş olup, görüşmelerin canlı yayınlanmasına ilişkin teknik değişiklikler yapılmıştır. TBMM’den canlı yayın yapılmasına anayasal temel kazandırılmaktadır.

49) “Yükseköğretim Düzenleme Kurulu” başlıklı 106. maddede mevcut Anayasa’da yer alan “Yükseköğretim Kurulu” yerine yeni bir yapı kurulmaktadır. Ancak maddenin altında yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.

(Not: Üyelerin seçim usulü hususu daha sonra tekrar ele alınacaktır. TBMM’nin atama niteliğinde yapacağı seçimlerle ilgili genel bir düzenleme oluşturulması halinde aynı düzenleme burada da geçerli olacaktır. 
(MHP) Kurul üyelerinin seçimi konusuyla alakalı üniversiteler maddesindeki notta belirtilen kura yöntemini teklif etmektedir.)

50) “Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı” başlıklı 112. maddede, önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 138. madde hükmü tekrar edilmiş olup, “yasa¬ma kısıtı” olarak da adlandırılan, yasama organının denetim işleviyle ilgili olarak yapamayacağı işleri düzenleyen bir hüküm ve tarafsızlığa vurgu yenilik olarak getirilmiştir.

51) “Hakimlik mesleği ve teminatı” başlıklı 114. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa hükmü tekrar edilmiş olup, hakimlerin emeklilik yaşı 65’den 67’ye çıkarılmıştır.

52) “Savcılık mesleği ve teminatı başlıklı” başlıklı 115. maddede önemli ölçüde (yukarıdaki 51) 114. madde hükmü tekrar edilmiştir. Esasen herhangi bir yenilik getirmemekle birlikte hâkimlik mesleği ile savcılık mesleğine ilişkin maddelerin ayrı ayrı ka¬leme alındığı görülmektedir. Maddenin altında yer alan notlardan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Gözden Geçirme Notu: a) Savcıların yargılama faaliyeti dışındaki işlevlerinin çerçevesi ile 
b) Savcılık kurumunun mukayeseli hukuk da gözetilerek tanımlanma gerekliliğini (İspanya örneği) Komisyon daha sonra görüşecektir.)

53) “Adli kolluk” başlıklı 116. madde yeni bir hüküm olmasına karşın, bu maddede aslında kanunun alanına girmesi gereken hususlar anayasal düzenlemeye konu edilmiştir. Maddenin başında yer alan nottan tam olarak uzlaşılamadığı anlaşılmaktadır.
(Yeniden gözden geçirilecektir)

54) “Adalet hizmetlerinin denetimi”, başlıklı 119. maddede önemli ölçüde mevcut Anayasa’nın 144. madde hükmü tekrar edilmiştir.

55) “Uyuşmazlık Mahkemesi” başlıklı 120. maddede “askeri yargı”ya ilişkin ibare kaldırılmış ve Mahkeme başkanının seçimine ilişkin teknik bir değişiklik yapılmıştır.

56) “Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi” başlıklı 121. maddede Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi, emeklilik yaşı vb. teknik düzeyde değişiklikler yapılmıştır.

57) “Anayasa Mahkemesi Kararları” başlıklı 126. maddede yürürlüğü durdurma hükmü dışında mevcut Anayasa’da yer alan hükümler yeniden düzenlenerek alınmıştır.

58) “Anayasa Şikayeti” başlıklı 127. maddede bireysel başvuru konusu hakların kapsamı genişletilmiş, 6216 sayılı Kanun’da yer alan bazı hükümler Anayasa’ya taşınmıştır.

59) “Devletin şekli” başlıklı 152. maddede mevcut Anayasa’ya göre bir değişiklik yoktur.

60) “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı 161. maddede mevcut Anayasa’ya göre bir değişiklik yoktur.

Murat ARSLAN
YARSAV Başkanı

BAROTÜRK

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim