• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 18 °C

Adalet Terazisi Eğik Duruyor

Adalet Terazisi Eğik Duruyor
Alışveriş Merkezi şan­ti­ye­sin­de­ki ça­dır yan­gı­nın­da ölen iş­çi­ler suç­lu bu­lun­du. Ka­ra­kolda da­yak ye­di­ği için da­va­cı olan ka­dı­na sa­nık po­lis­le­rin 8 ka­tı ce­za is­ten­di. Adalet terazisi artık eğik duruyor.

1.‘YAN­GIN­DA ÖLEN iŞ­ÇiLER SUÇ­LU­’

Esen­yur­t’­ta AVM in­şa­atın­da ça­lı­şan 11 iş­çi­nin öl­dü­ğü ça­dır yan­gı­nıy­la il­gi­li bi­lir­ki­şi ra­po­run­da fa­ci­ada ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler suç­lu bu­lun­du. Mağ­dur avu­kat­la­rı skan­dal ra­por için “bi­lir­ki­şi te­rö­rü­” de­di

Mart 2012’de Esen­yurt'ta bir alış­ve­riş mer­ke­zi in­şa­atı şan­ti­ye­sin­de­ki ça­dır­lar­da çı­kan ve 11 iş­çi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği yan­gı­na iliş­kin da­va­nın 12. du­ruş­ma­sı dün gö­rül­dü.Ba­kır­köy 4. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'nde­ki da­va­da Mah­ke­me Baş­ka­nı Mev­lüt Bay­rak­ta­roğ­lu, 2. bi­lir­ki­şi ra­po­ru­nun mah­ke­me­ye ulaş­tı­ğı­nı bil­dir­di.

TALİ SUÇLU

Ra­por­da, ka­za­da ölen iş­çi­le­rin, "ça­dı­rın gi­riş ka­pı­sı ya­nın­da­ki ran­za­nın üze­ri­ne sün­ger ya­tak­la­rı ta­va­na ka­dar is­tif­le­ye­rek, çı­kı­şı en­gel­le­dik­le­ri ve yan­gın sı­ra­sın­da ya­tak­la­rın ka­ya­rak ka­pı­yı ka­pat­ma­sı­na se­be­bi­yet ver­dik­le­ri" için ta­li (ikin­ci de­re­ce) ku­sur­lu ol­duk­la­rı be­lir­til­di.

Ölen iş­çi­le­rin, ya­nı­cı sün­ger ya­tak­la­rı yığ­mak­la can gü­ven­lik­le­ri­ni teh­li­ke­ye at­tık­la­rı, aka­bin­de can­la­rın­dan ol­duk­la­rı an­la­tı­lan ra­por­da, "Her ne ka­dar olay­da ölenlerin kusur ve ihmalleri mevcutsa da olayın asıl nedeni, çadırın çok kolay yanıcı naylon plastik ile kaplanmış olması, sahra çadırı denen işçi koğuşunun sağlık ve güvenlik açısından uygun ol­ma­ma­sı ve tek ka­pı­lı ça­dı­rın ka­pı ağ­zı­na ta­va­na dek sün­ger ya­tak­la­rın is­tif­len­me­si­dir" de­nil­di.

AV­M’­yi ya­pan asıl fir­ma ve mü­te­ah­hit şir­ke­te her­han­gi bir so­rum­lu­luk yük­len­mez­ken ta­şe­ro­nun fir­ma­nın şan­ti­ye şe­fi Meh­met Al­tun as­li ku­sur­lu bu­lun­du. An­cak sa­nık Meh­met Al­tun tah­li­ye edil­di.

BİLİRKİŞİ TERÖRÜ

Ola­ya tep­ki gös­te­ren mağ­dur avu­kat­la­rı ra­por­da­ki skan­dal ifa­de­ler için ‘bi­lir­ki­şi te­rö­rü­’ ta­bi­ri­ni kul­lan­dı.

YA­PI­LA­MA­YAN OPE­RAS­YON

25 Ara­lı­k’­ta ya­pı­la­ma­yan yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­da İs­tan­bu­l’­da mey­da­na ge­len ba­zı yan­gın­la­rda yetkililerin suistimali sorgulanıyordu.
O olay­lar­dan bi­ri de Esen­yur­t’­ta­ki yan­gın­dı.

2.SORUŞTURMAYI DEŞİFRE ETTİLER

Hü­kü­me­te ya­kın med­ya ta­ra­fın­dan din­le­me id­di­ala­rı ile göl­ge­de bı­ra­kı­lan Se­lam Tev­hit/Ku­düs Or­du­su Te­rör Ör­gü­tü so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten po­lis mü­dür­le­ri so­ruş­tur­ma içe­ri­ği­ni sız­dı­ran­lar hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du

17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı son­ra­sı gö­rev­den alı­nan Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si es­ki Mü­dü­rü Ömer Kö­se ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be es­ki Mü­dür Yar­dım­cı­sı Öz­gür Açık­gö­z’­ün avu­ka­tı  Ke­mal Şim­şek şi­ka­yet di­lek­çe­si ver­di.

Di­lek­çe­de, Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu ona­nan Se­lam Tev­hit ör­gü­tü so­ruş­tur­ma­sı­nın Star ve Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­le­ri ta­ra­fın­dan “Pa­ra­lel ör­güt 7 bin ki­şi­yi din­le­di­” ha­be­riy­le al­gı ope­ras­yo­nu yap­mak ama­cıy­la de­şif­re edil­di­ği­ni, ger­çek­te din­le­nen ki­şi sa­yı­sı­nın 240 ki­şi ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

PSİKOLOJİK HAREKAT

Per­so­nel, teç­hi­zat ve ka­pa­si­te yö­nün­den 7000 ki­şi­nin din­len­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran avu­kat Şim­şek şöy­le de­vam et­ti:

“Dos­ya kap­sa­mın­da 7000 ki­şi­nin din­len­di­ği şek­lin­de­ki id­di­a ta­ma­men bir al­gı ope­ras­yo­nu­dur. Böy­le bir baş­lık­la ha­ber çı­ka­ran med­ya, psi­ko­lo­jik ha­re­kat tek­nik­le­ri­ni kul­la­na­rak halk­ta kor­ku ve pa­nik oluş­tur­muş, her­ke­sin din­len­miş ola­bi­le­ce­ği pa­ra­no­ya­sı­nı top­lu­ma aşı­la­ma­ya ça­lış­mış­tır.

Bu­ra­da asıl so­rum­lu­luk psi­ko­lo­jik ha­re­kat tek­nik­le­ri­ni kul­lan­dı­ran ve ha­be­ri sız­dı­ran­lar­da­dır. Ya­pı­lan bu fi­il­le, ör­gü­tün han­gi hüc­re­le­ri­nin de­şif­re edil­di­ği, han­gi ör­güt men­sup­la­rı­na yö­ne­lik so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­dü­ğü ve so­ruş­tur­ma­lar­da ne tür usul­le­rin kul­la­nıl­dı­ğı if­şa edil­miş­tir.

DELİLLER KARARDI

Böy­le­ce, de­lil­le­rin el de­ğiş­tir­me­si, im­ha­sı ve­ya sak­lan­ma­sı­na ve ör­gü­tün da­ha ted­bir­li dav­ran­ma­sı­na kat­kı sağ­lan­mış­tır. Ay­rı­ca Ku­düs Or­du­su ma­sum bir ya­pı gi­bi hat­ta hiç ol­ma­yan bir grup­muş gi­bi gös­te­ri­lmiştir.”

3.POLİSE 1 MAĞDURA 8 YIL HAPİS

Ka­ra­kol­da dayak yediği için şikayetçi olan Fev­zi­ye Cen­giz hak­kın­da 8 yıl ce­za is­ten­di. Döven po­lis ise 1 yıl­la yar­gı­la­nı­yor. Te­zat kar­şı­sın­da şaş­kın olan Cen­giz ada­let ye­ri­ni bu­la­na ka­dar mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­re­ce­ği­ni be­lir­ti­yor

Ka­ra­kol­da da­yak mağ­du­ru Fev­zi­ye Cen­giz İz­mir 6. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'nde sav­cı­nın ver­di­ği mü­ta­la­a ne­de­niy­le şok ge­çir­di­ği­ni söy­le­di. Sav­cı­nın 8 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­di­ği Fev­zi­ye Cen­giz, "Hem da­yak ye hem ce­za ye. Po­lis­le­re za­ten gü­ven­mi­yor­dum an­cak ada­let­ten umu­dum var­dı o da yok ol­du.

Bu işin pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğım. Bas­ton­la da do­laş­sam o po­lis­le­rin ce­za al­ma­sı için elim­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğım. Ada­let ye­ri­ni bu­la­na ka­dar mü­ca­de­le­ye de­vam ede­ce­ğim" di­ye ko­nuş­tu.

İz­mir'de 2011 yı­lın­da ya­şa­nan olay­da, Fev­zi­ye Cen­giz'in ka­ra­kol­da po­lis­ler­den da­yak ye­di­ği gö­rün­tü­le­ri ka­mu­oyun­da uzun sü­re tar­tı­şıl­mış­tı.
Ola­yın so­nun­da her iki ta­raf da bir­bi­rin­den şi­ka­yet­çi ol­muş, Fev­zi­ye Cen­giz hak­kın­da gö­rev­li me­mu­ra ha­ka­ret ve po­lis­ler hak­kın­da da iş­ken­ce id­di­asıy­la da­va açıl­mış, her iki da­va dos­ya­sı bir­leş­ti­ril­miş­ti.

Dİ­REN­ME SU­ÇU

İz­mir 6. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'de de­vam eden du­ruş­ma­da Sav­cı Gök­sel Er mü­ta­la­ası­nı ver­di. Sav­cı Er, iş­ken­ce­den yar­gı­la­nan 3 po­lis­ten 2’si­ne 1,5 ay­dan 1 yıl 1 aya ka­dar ha­pis ce­za­sı is­ter­ken, bir po­li­sin ise be­ra­atı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep et­ti.

Sav­cı Er, mağ­dur Fev­zi­ye Cen­giz hak­kın­da ise po­lis­ler­je ha­ka­ret et­ti­ği ve di­ren­di­ği ge­rek­çe­siy­le 2 yıl 1 ay­dan 8 yıl 9 aya ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­di.

4.KAMERALAR İNCELENSİN,DÖVÜP TEHDİT ETTİLER

Ge­zi olay­la­rın­da linç edi­le­rek öl­dü­rü­len Ali İs­ma­il Kork­ma­z’­ın yıl­dö­nü­mün­de ka­çı­rı­la­rak teh­dit ve da­ya­ğa ma­ruz ka­lan Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­si Ce­ren Ün­ve­r’­i dö­ven­le­rin bu­lun­ma­sı için in­ce­le­me baş­la­tıl­dı

Es­ki­şe­hi­r’­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Ce­ren Ün­ve­r’­in kim­li­ği be­lir­siz ki­şi­ler­ce ka­çı­rıl­ma­sı ve bir tar­la­da ba­yı­la­na ka­dar dö­vül­dük­ten son­ra evi­nin gi­ri­şi­ne bı­ra­kıl­ma­sı ola­yıy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma sü­rü­yor.

Da­ha ön­ce teh­dit teh­dit­ler alan Ün­ver, ken­di­si­ni dö­ven­le­rin po­lis ol­du­ğu­nu sa­vu­na­rak, evi­nin ya­nın­da­ki mo­be­se ve gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın in­ce­len­me­si­ni ve bir nüs­ha­sı­nın da ken­di­le­ri­ni ve­ril­me­si­ni is­te­di.

Sav­cı­lık ve po­lis, böl­ge­de­ki ka­me­ra­la­rı in­ce­le­me­ye al­dı. Ka­me­ra­la­rın in­ce­len­me­si­nin so­nun­da Ün­ve­r’­in dö­ven­le­rin kim ve­ya kim­ler ol­du­ğu tes­pit edi­le­cek. Es­ki­şe­hir Em­ni­ye­ti fa­il­le­rin aran­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

"GEÇ­Mİ­Şİ­Nİ Bİ­Lİ­YO­RUZ"

Da­yak ye­dik­ten son­ra göz­le­ri­ni aç­tı­ğın­da ken­di­ni ika­met et­ti­ği apart­ma­nın gi­ri­şin­de bul­du­ğu­nu kay­de­den Ün­ver, ken­di­si­ni ka­çı­ran­lar­dan bi­ri­nin so­pa­lı ol­du­ğu­nu, so­pa­nın ya­nı sı­ra to­kat ve tek­me ile darp edil­di­ği­ni ifa­de et­ti.

Söz ko­nu­su ki­şi­le­rin ken­di­si­ni dö­ver­ken,“ Geç­mi­şi­ni, kim­ler­le iliş­ki­li ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz, aya­ğı­nı denk al, ken­di­ne dik­kat et, bu sa­na ikin­ci uya­rı­mı­z’ di­ye­rek teh­dit et­ti­ği­nin al­tı­nı da çi­zen Ün­ver, “Ba­şım­dan, vü­cu­du­mun, bur­nu­mun ve yü­zü­mün çe­şit­li yer­le­ri­ne dar­be­ler al­dım. Göz­le­rim­de mor­luk­lar oluş­tu” dedi.

Po­lis­te­ki ifa­de­sin­de ise ‘po­lis­ten şüp­he­len­mi­yo­ru­m’ di­ye ifa­de kul­lan­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Ün­ver, "Em­ni­yet baş­ka tür­lü bir açık­la­ma ya­pa­rak, ‘po­lis­ler­den şüp­he­len­me­di­ği­mi­’ söy­le­miş­ler. Ama ben öy­le bir ifa­de kul­lan­ma­dım. Tam tersine polislerden şüpheleniyorum. " şek­lin­de ko­nuş­tu.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim