• BIST 110.231
 • Altın 174,494
 • Dolar 4,0907
 • Euro 4,9982
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 23 °C

Ankara Barosu Başkanı, Melih Gökçek Destekli mi?

Ankara Barosu Başkanı, Melih Gökçek Destekli mi?
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara Barosu'nun yeni başkanı Av. Hakan Canduran'ın Melih Gökçek tarafından desteklendiği iddiasını köşesine taşıdı.

İşte o yazı;

Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı bi­rer bi­rer AK­P’­nin kon­tro­lü al­tı­na gi­ri­yor. Avu­kat­la­rın mes­lek ör­gü­tü ba­ro­la­rın da gü­cü­nü par­ça­la­mak için gös­te­ri­len ça­ba­lar­dan Ana­do­lu­’da da so­nuç alı­nı­yor. Pe­ki yar­gı­ya olan bas­kı­la­rı, hu­kuk­suz­luk­la­rı kim sor­gu­la­ya­cak? Ba­ro­la­ra ve onun üst ku­ru­lu­şu olan Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği­’ne bu dö­nem­de da­ha bü­yük gö­rev dü­şü­yor.

İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’na Ümit Ko­ca­sa­kal se­çil­di. An­ka­ra Ba­ro­su se­çi­min­de ay­nı ta­ba­na hi­tap eden De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­la­r’­ın iki aday çı­kar­ma­sıy­la bü­yük ya­rış ya­şan­dı. 1974’ten bu ya­na An­ka­ra Ba­ro­su se­çi­mi­ni De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar gru­bu­nun des­tek­le­di­ği aday­lar ka­za­nı­yor. Son 15 yıl­dır aday­lar, ön­se­çim­le be­lir­le­ni­yor. Son ön­se­çim­de ise 3 bin 907 avu­kat oy kul­lan­dı,
Ha­kan Can­du­ran ra­ki­bi­ne 700 oy fark at­tı.

Ba­ro­yu böl­mek adı­na

Ha­kan Can­du­ra­n’­ın aday­lı­ğı­nı An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çe­k’­in des­tek­le­di­ği, avu­ka­tı Meh­met Ali Alan ve bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­sin­de­ki avu­kat­la­rın Can­du­ra­n’­a oy ver­me­si için ça­ba gös­ter­di­ği id­di­ası gün­de­me gel­di. Bu id­di­a o ka­dar ya­yıl­dı ki, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun gü­cü­nü za­yıf­lat­mak, bir­li­ğin al­tı­nı bo­şalt­mak için böy­le bir oyu­na gi­ril­di­ği öne sü­rül­dü. An­ka­ra Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Fey­zi­oğ­lu­’nun yar­dım­cı­lı­ğı­nı ya­pan, da­ha son­ra is­ti­fa eden Can­du­ra­n’­a kar­şı, Fey­zi­oğ­lu de­ğer­li bir avu­kat olan Fa­tih De­niz Ala­ed­di­noğ­lu­’nu aday gös­ter­di. Böy­le­ce ay­nı grup iki aday­lı ola­rak ya­rı­şa gir­di.

Avu­kat­la­ra SMS yo­luy­la, Ha­kan Can­du­ran için ön­se­çim­de “cum­hu­ri­yet düş­man­la­rı­nın oy kul­lan­dı­ğı­” id­di­ası ile­til­di. Bu du­rum, se­çi­mi da­ha da çe­kiş­me­li ha­le ge­tir­di. Sol, di­ğer grup­lar­la de­ğil ken­di ara­sın­da mü­ca­de­le­ye gi­riş­ti. Se­çim­de oy­lar bö­lün­dü ve tek aday gös­te­ril­miş ol­say­dı 6 bi­ni aş­kın oy al­ma­sı ge­re­ken De­mok­ra­tik Sol gru­bu­nun ada­yı 3 bin 552 oy al­dı. Hü­kü­met­le ce­ma­at ara­sın­da kav­ga ya­şan­ma­mış ol­say­dı se­çim sol gru­bun ye­nil­gi­siy­le so­nuç­la­na­cak­tı. So­lun güç­lü ol­ma­sı Ha­kan Can­du­ra­n’­ı, An­ka­ra Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’na ta­şı­dı.

Da­ha se­çi­min sı­cak­lı­ğı geç­me­den, Can­du­ran ye­ni gö­re­vi­ne baş­la­ma­dan ken­di­siy­le hak­kın­da­ki id­di­ala­rı ve bun­dan son­ra An­ka­ra Ba­ro­su­’nun ne ya­pa­ca­ğı­nı ko­nuş­tuk. Ta­bi­i ki ilk so­ru “Me­lih Gök­çe­k’­in si­zi des­tek­le­di­ği doğ­ru mu?” ol­du. İş­te söy­le­dik­le­ri:

“Ha­ka­ret ka­bul ede­ri­m”

“Ha­ya­tım­da Me­lih Gök­çe­k’­le ko­nuş­ma­dım. Hiç ta­nış­ma­dım. Te­sa­dü­fen de ol­sa yan ya­na bu­lun­ma­dım. Ne be­nim on­dan aday­lı­ğım­la il­gi­li bir ta­le­bim ol­du, ne de on­dan ba­na gö­rüş­me ya da ta­nış­ma ta­le­bi gel­di. Ben De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar gru­bu­nun, bir üye­si ola­rak Tür­ki­ye­’ye ve özel­lik­le An­ka­ra­’ya ya­şam ala­nın­da ve hu­kuk ala­nın­da bü­yük za­rar­lar ver­miş ve hiç­bir şe­kil­de tas­vip et­me­di­ğim bir ki­şiy­le böy­le bir ko­nu­da adı­mın geç­me­si­ni, sol gö­rüş­lü bi­ri ola­rak, sol gö­rüş­te­ki in­san­la­ra ha­ka­ret ka­bul ede­rim. Böy­le bir ko­nu­da adı­mın anıl­ma­sı­nı zul sa­ya­rım.

Bun­dan 21 yıl ön­ce An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si so­lun elin­dey­ken, iki sol ada­yın ken­di için­de an­la­şa­ma­ma­sı ne­de­niy­le Me­lih Gök­çek az bir oy far­kıy­la Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na se­çil­di. Yö­net­me kül­tü­rüy­le bil­di­ği­miz lü­tuf­la, bi­at­la, ma­kar­nay­la ne ya­zık ki An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ nin yö­ne­ti­mi­ni sür­dür­dü. Şim­di An­ka­ra Ba­ro­su da böy­le bir bö­lün­me ya­şa­ma­ya de­vam eder­se ge­le­cek se­çim­ler de ay­nı akı­be­te uğ­ra­ya­bi­lir.”

İş­te, bu­nun için ba­zı ön­lem­ler ala­cak­la­rı­nı an­la­tı­yor. 2015 yı­lı ba­şın­da, De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar ge­nel ku­ru­lu ya­pı­la­cak, il­ke­ler be­lir­le­ne­cek, se­çim sis­te­mi göz­den ge­çi­ri­le­cek. Sis­te­me dı­şa­rı­dan mü­da­ha­le ola­sı­lı­ğı­na iliş­kin ön­lem­ler de be­lir­le­ne­cek.
An­ka­ra Ba­ro­su­’nun ye­ni Baş­ka­nı Ha­kan Can­du­ran, “Da­ha ön­ce de ol­du­ğu gi­bi si­ya­se­ten Ata­türk il­ke ve dev­rim­le­ri­nin ışı­ğın­da, Cum­hu­ri­ye­t’­in te­mel de­ğer­le­ri­nin ya­nın­da, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nan­lar­la ve ev­ren­sel hu­kuk ku­ral­la­rı­na da­ya­na­rak, can­lı hak­la­rı­na say­gı­lı bir yö­ne­tim ol­ma­yı ta­ah­hüt edi­yo­ruz. Bu il­ke­le­re ve dev­rim­le­re ay­kı­rı dav­ra­nan her ki­şi ve ku­ru­mun da kar­şı­sı­na ola­ca­ğız; bu­nun için ge­re­kir­se so­kak­la­ra ine­ce­ği­z” di­yor.

İlk kut­la­ma Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­dan

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Can­du­ra­n’­ı te­le­fon­la ara­dı ve ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Ümit Ko­ca­sa­kal da İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’nı yi­ne müt­hiş bir fark­la ka­zan­mış­tı. İki baş­kan bir­bir­le­ri­ni kut­la­dı. İs­tan­bul Ba­ro­su Ge­nel Sek­re­te­ri Hü­se­yin Öz­bek, sa­mi­mi duy­gu­la­rı­nı ak­tar­dı. An­la­şı­lı­yor ki An­ka­ra ve İs­tan­bul Ba­ro­su ara­sın­da tam bir iş­bir­li­ği ola­cak. Bu­nu Can­du­ran şu söz­ler­le açık­lı­yor:

“Ü­mit Ko­ca­sa­ka­l’­ın söy­le­di­ği her şe­yin al­tı­na im­za ata­ca­ğız. İz­mi­r’­de de bi­zim de­ğer­le­ri­mi­ze ya­kın bir ar­ka­da­şı­mız se­çi­le­cek. Üç bü­yük ba­ro, di­ğer ba­ro­la­rı­mız­la gü­cü­nü bir­leş­ti­re­cek, ba­ro­lar bir­li­ğiy­le bir­lik­te mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­re­cek.”

TOB­B’­un, Türk-İş’­in, TES­K’­in, TİS­K’­in, TÜ­Sİ­AD’­ın ve da­ha ni­ce­le­ri­nin ses­siz, sus­kun ol­du­ğu dö­nem­de bir tek se­si çı­kan, hu­kuk­suz­luk­la­rı di­le ge­ti­ren Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği kal­dı. Şim­di on­lar ara­sı­na da gü­ven­siz­lik duy­gu­su aşı­la­nı­yor. Avu­kat­lar bu oyu­na gel­mez.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim