• BIST 110.932
 • Altın 174,431
 • Dolar 4,0605
 • Euro 4,9845
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 24 °C

Ankara'da Ölenler Sivil Şehit Suruç'ta Ölenlere Hak Yok

Ankara'da Ölenler Sivil Şehit Suruç'ta Ölenlere Hak Yok
Ankara katliamında ölen 102 vatandaş ‘sivil şehit' sayıldı. Yakınlarına maaş, tazminat ve kamuda istihdam gibi haklar tanındı. Ancak Suruç'ta katledilen 33 kişi ‘sivil şehit' olarak değerlendirilmedi. ‘Çifte standart' diyen aileler tepkili.

Bugün'ün haberine göre, Şan­lı­ur­fa­'nın Su­ruç il­çe­sin­de 20 Tem­mu­z'­da mey­da­na ge­len can­lı bom­ba sal­dı­rı­sın­da 33 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Bu sal­dı­rı­dan son­ra Tür­ki­ye, 10 Eki­m'­de An­ka­ra Tren Ga­rı önün­de ‘Ba­rış Mi­tin­gi­' ön­ce­si dü­zen­le­nen iki can­lı bom­ba sal­dı­rı­sı ile sar­sıl­dı. Fa­il­le­ri he­nüz açık­lan­ma­yan An­ka­ra kat­li­amın­da 102 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin ‘si­vil şe­hi­t' kap­sa­mın­da alın­dı­ğı ya­kın­la­rı­na taz­mi­nat, ma­aş ve ka­mu­da is­tih­dam gi­bi hak­lar ve­ri­le­ce­ği açık­lan­dı. An­cak Su­ruç sal­dı­rı­sı­nın üze­rin­den 3 ay geç­me­si­ne rağ­men ölen­ler si­vil şe­hit sa­yıl­ma­dı. Ai­le­le­re taz­mi­nat öden­me­di ve ma­aş bağ­lan­ma­dı.

HEP­Sİ Bİ­ZİM İN­SA­NI­MIZ

Su­ru­ç'­ta­ki can­lı bom­ba sal­dı­rı­sın­da 25 ya­şın­da­ki kar­de­şi Sü­ley­man Ak­su­'yu kay­be­den İh­san Ak­su, “Sal­dı­rı­dan son­ra hiç­bir dev­let yet­ki­li­si bi­zi ara­ma­dı. Şim­di­ye ka­dar ma­aş bağ­lan­ma­dı. Taz­mi­nat da öden­me­di” de­di. Kar­de­şi­nin Yük­se­vo­va Şem­set­tin Onay Ana­do­lu Li­se­si­'n­de İn­gi­liz­ce öğ­ret­men­li­ği yap­tı­ğı­nı be­lir­ten İh­san Ak­su, “An­ka­ra­'da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler de Su­ru­ç'­ta ölen­ler de bi­zim in­sa­nı­mız. On­lar si­vil şe­hit sa­yı­lır­ken bi­zim­ki­ler ne­den sa­yıl­mı­yor” di­ye sor­du.

AYRIM ANAYASA'YA AYKIRI

Şan­lı­ur­fa Ba­ro Baş­ka­nı Av. Hik­met De­le­be, Su­ruç kat­li­amın­da ölen­le­re şe­hit uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

An­ka­ra Ga­rı önün­de ya­şa­mı­nı yi­ti­ren­le­re han­gi hak­lar ve­ril­diy­se Su­ru­ç'­ta­ki­le­re de ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Av. De­le­be, “Dos­ya­yı ala­lı 3 ay ol­du. Mağ­dur­la­ra her­han­gi bir ma­aş ve taz­mi­nat bağ­lan­dı­ğı­na da­ir bil­gi ulaş­ma­dı. Dev­le­tin iki sal­dı­rı­da ölen va­tan­daş­la­rı ara­sın­da ay­rım yap­ma­sı bü­yük bir skan­dal­dır. Ana­ya­sa­'nın 10. mad­de­sin­de­ki eşit­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı bir tu­tum­dur. Ka­mu ku­rum­la­rı eşit­lik il­ke­si­ne uy­mak­la mü­kel­lef­tir. Si­ya­si mü­la­ha­za­lar­la se­çi­me en­deks­li yak­la­şım­la An­ka­ra­'da­ki­le­re si­vil şe­hit sta­tü­sü­nün ta­nın­ma­sı Su­ru­ç'­ta­ki­le­re ta­nın­ma­ma­sı çif­te stan­dart ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir” tep­ki­si gös­ter­di.  

ANKARA'DA ÖLENLERE VERiLEN HAKLAR

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı An­ka­ra pat­la­ma­sın­da ölen­le­re ve­ri­le­cek hak­la­rı ya­zı­lı açık­la­may­la şöy­le du­yur­du:

*Ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin mi­ras­çı­la­rı­na 29 bin 79 TL taz­mi­nat ve­ri­lmesi planlanıyor.

*Sal­dı­rı­da ölen­le­rin hak sa­hip­le­ri­ne 820 li­ra ma­aş bağ­la­na­cak.

*Ma­lul ka­lan va­tan­daş­la­ra ma­lu­li­yet de­re­ce­le­ri­ne gö­re 497 ile 820 li­ra ara­sın­da ay­lık bağ­la­na­cak.

*Hak sa­hip­le­rin­den bi­ri ka­mu­da is­tih­dam hak­kın­dan fay­da­la­na­cak, eğer hak sa­hip­le­ri­nin şart­la­rı atan­ma­sı­na uy­gun de­ğil­se bu hak­tan kar­deş­le­rin­den bi­ri fay­da­la­na­bi­le­cek.

*Ay­lı­ğa bağ­lan­mış ki­şi­le­rin sağ­lık yar­dım­la­rı ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sı kap­sa­mın­da kar­şı­la­na­cak.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim