• BIST 115.450
 • Altın 166,691
 • Dolar 3,9399
 • Euro 4,8592
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 12 °C

Avukat Mehmet Kasap Değerlendirdi; Madde Madde Hukuka Aykırılıklar!

Avukat Mehmet Kasap Değerlendirdi; Madde Madde Hukuka Aykırılıklar!
Avukat Mehmet Kasap, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile ilgili değerlendirme hazırladı.

İşte o değerlendirme;

Yönetmelikle ilgili genel bir değerlendirme yapacak olursak;

“p) Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki en fazla üç bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumlarını,”

Madde ile ilgili değerlendirme;

LGS ve LYS sınavına girecek öğrenciler;

MF grubundaki puan türlerine göre; 

Türkçe, Temel Matematik, Sosyal, Fen, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya ve Biyoloji;

TM grubundaki puan türlerine göre; 

Türkçe, Temel Matematik, Sosyal, Fen, Matematik, Geometri, Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya

TS grubundaki puan türlerine göre; 

Türkçe, Temel Matematik, Sosyal, Fen, Türk Dili ve Edebiyatı, Cografya-1, Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu 

Yabanci dil grubundaki puan türlerine göre;

Türkçe, Temel Matematik, Sosyal, Fen ve Yabancı Dil  Derslerinden sınava girmektedirler. 

Kısacası MF, TM ve TS grubundan tercih yapacak bir lise öğrencisi 9 farklı dersten, Yabancı Dil grubundan tercih yapacak bir lise öğrencisi ise 5 farklı desten sınava girmesi gerekmektedir. 

Yönetmeliğin “p” maddesinde yapılan “en fazla üç bilim grubu” şeklinde yapılan düzenlemeye göre bir öğrenci en az 3 farklı özel öğretim kurumuna kayıt yaptırması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  Bu düzenlemenin veliler açısından fazladan mali bir yük getireceği ortadadır. Öğrenci açısından ise üç farklı özel kursa devam etmesinin zamanlama açısından imkansız olacagi ortadadir.

Ayrıca TM grubundaki puan türlerinde tercihte bulunacak öğrencilerin gireceği dersler arasında yer alan GEOMETRİ dersinin program kategorisinde yer almadığı görülmektedir. Fakat bir kısım eğitimciler geometri dersinin matematik bilim kursu içinde verilebileceğini mütalaa etmektedir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ile aynı fıkraya aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir

“Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Ek-4)’te yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından en fazla üç bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı.”

Madde ile ilgili değerlendirme;

Talim ve Terbiye Kurulunca Özel Öğretim Kursları için hazırlanan ve onaylanan çerçeve program bulunmamaktadır. Bu şekliyle yapılan düzenleme hayalidir. Talim ve Terbiye Kurulunun da bahse konu çerçeve programları ne zaman hazırlayacağı meçhuldür. 

(5) Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda Bakanlık veya valilikçe kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yeniden düzenlenir. 

Madde ile ilgili değerlendirme;

Yapılan bu düzenleme ile kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının hangi kurum tarafından yapılacağı muğlak bırakılmıştır. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kurum binası kiralık ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “binanın tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası ile altıncı fıkrasında yer alan “beş iş günü” ibareleri “on beş iş günü” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi hali: 

(3) Ancak, valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklif uygun görülerek uygulanmasından sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.

Madde değerlendirmesi;

Kurumların başkasına devrini “hakkında adlî ve/veya idarî soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir.” İbaresini ekleyerek zorlaştırmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir

“(3) Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adlî ve/veya idarî soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra dönüşüm talebi değerlendirmeye alınır.

Madde değerlendirmesi;

Daha önce Bakanlık tarafından bir yazı ile yapılan düzenleme yönetmelikle gerçekleştirme yönüne gidilmiştir. Amaç siyasi iktidarın siyasi ve politik görüşlerine muhalif gördüğü  bazı kurumların dönüşümünü engellemektir. Bu konuyla ilgili daha once açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Yönetmeliğin iptali yönünde dava açıldığında bu madde iptal edileceği kanaatindeyim.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar süre verilir.” ibaresi, “kadar, diğer kurumlarda ise üç ay süre verilir.” olarak, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer  alan “, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar kurucu olarak göstermeleri gerekir.” ibaresi “kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekir.” olarak, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir.” ibaresi “kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Soruşturma sonucunda kurumu sürekli kapatılan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.” 

“(5) Soruşturma sonucunda kurumu sürekli kapatılan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.” 

Madde değerlendirmesi;

Beş yıl iş hayatı açısından çok uzun bir süre ve ağır bir ceza. Bu maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali yönünde dava açıldığında iptal edileceğini düşünüyorum.

“(9) Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılır. Bu sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Bu sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılır. Bu kurslara devam eden kursiyerler için bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenmez. 

Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de bu fıkra hükümleri doğrultusunda sınavlar yapılır.”

Madde değerlendirmesi;

Açık uçlu sorulardan oluşan sınav zorunluluğu getirilmiş. 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler sırasıyla eklenmiştir.

“Ancak; lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerin bu programlarının sınıf mevcutları on altı kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.”

“Ancak; özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları on altı kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenir. Özel öğretim kurslarında kursiyer grupları,  öğretim programlarında belirtilen öğrenim seviyesine göre oluşturulur.

Madde değerlendirmesi;

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde değişiklik yapılmadan bu düzenleme yapılamaz

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yüzde otuzunu” ibaresi “yüzde kırkını” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

Madde değerlendirmesi;

Temel Liselerde son sınıfa kaydedilebilecek öğrenci sayısının artmasına neden olan olumlu bir düzenleme.

“(12) Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi günleri okul saatleri dışında ve/veya hafta sonu Cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilirler. Okulla ilişiği kesilen lise ve dengi okul öğrencisi kursiyerin özel öğretim kursu ile de ilişiği kesilir. Zorunlu eğitim çağındaki kursiyerlerin MEBBİS kayıtları e-Okulla ilişkilendirilir. Kursiyerler, sadece öğrenim/sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilirler.”

Madde değerlendirmesi;

Maddede yer alan “Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi günleri okul saatleri dışında” hükmü ile yönetmeliği

5. Maddesi

“MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“Ancak; zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır.” Çelişki oluşturmaktadır. Madde 17’de okul saatleri dışında denilirken 5. Maddede 19:00 denilerek sınırlandırma getirilmiştir. 

Ayrıca; Özel Öğretim Kurslarında sadece Cumartesi günü ders verilebileceğinin hüküm altına alınması kısıtlayıcı bir durumdur.

“GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi doğrultusunda dönüşüm programına alınarak 2015 yılı sonuna kadar mevcut binalarında dönüşen özel öğretim kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan bağımsız bina girişi şartı aranmaz.

Madde değerlendirmesi;

Anayasa Mahkemesi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda dershanelerle ilgili yapılan değişiklikleri iptal etmiştir.  Temel Lise dönüşüm programıyla ilgili maddeyi iptal etmemiştir. Kanunda yapılan değişik dershane olarak faaliyetlerini sürdüren kurumların Temel Liseye dönüşmesini kapsamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bu yönetmelik değişikliğiyle kanunda yer almayan bir düzenleme yönüne gitmiştir. 

Kanunda yer almayan bir düzenlemenin yönetmelik hükümleriyle yapılması hukuken mümkün değildir. 

Av. Mehmet Kasap

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim