• BIST 116.432
 • Altın 165,848
 • Dolar 3,9317
 • Euro 4,8170
 • İstanbul 11 °C
 • Ankara 0 °C

"Başbakan İstediğini Kahraman, İstediğini Terörist İlan Edebilir"

"Başbakan İstediğini Kahraman, İstediğini Terörist İlan Edebilir"
Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarına soruşturma iznini Başbakan’a vermeyi düzenleyen tasarıya CHP ve MHP 'Başbakan’ın istediğini kahraman, istediğini terörist ilan edebileceği' şerhini düştü.

CHP ve MHP söz konusu tasarıya muhalefet şerhi düşerek, Başbakan’ın istediğini kahraman, istediğini terörist ilan edebileceği endişesini dile getirdi.

As­ker­lik Ka­nu­nu ile Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Mil­li Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru ta­mam­lan­dı. 64 mad­de­lik ta­sa­rı­nın Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin ter­fi sis­te­mi­ni bo­zan, hi­ye­rar­şi­si­ni alt­tan üs­te ka­dar doğ­ru­dan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na ve Baş­ba­ka­na bağ­la­yan mad­de­ler de içer­di­ği be­lir­til­di.

Ta­sa­rı­nın 61. mad­de­siy­le ko­mu­tan­la­rın gö­rev­le­ri ile il­gi­li suç­lar­dan Yü­ce Di­va­n’­da yar­gı­lan­ma şar­tı ge­ti­ri­li­yor. So­ruş­tur­ma iz­ni­nin Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı için İçiş­le­ri Ba­ka­nı, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ile di­ğer kuv­vet ko­mu­tan­la­rı için Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan ve­ril­me­si ön­gö­rü­lü­yor.  

AMAÇ TSK’­YI DA BAĞ­LA­MAK

Ta­sa­rıy­la il­gi­li ha­zır­la­nan Mil­li Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­na CHP ve MHP mu­ha­le­fet şer­hi yaz­dı. CHP’­nin mu­he­le­fet şer­hin­de dü­zen­le­mey­le ko­mu­tan­la­rın hu­kuk çer­çe­ve­sin­de ada­let­li bir şe­kil­de yar­gı­lan­ma­sı­na izin ve­ril­me­ye­ce­ği­ne işa­ret edil­di. Bu mad­de suç­lu­la­rı, is­te­dik­le­ri za­man “Ro­bos­ki­’de ol­du­ğu gi­bi­” giz­le­me­ye, is­te­dik­le­ri za­man “Er­ge­ne­ko­n’­da, Bal­yo­z’­da ol­du­ğu gi­bi­” te­rö­rist ilan et­me­nin ya­sa­laş­tı­rıl­ma­sı ol­du­ğu ile­ri sü­rül­dü.

Ama­cın TSK’yı güç­len­dir­mek de­ğil doğ­ru­dan Baş­ba­ka­n’a bağ­la­mak ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. “Bu mad­de­de ya­pı­lan dü­zen­le­me ile Baş­ba­kan bir ko­mu­ta­nı is­te­di­ği za­man bir kah­ra­man, is­te­di­ği za­man da te­rö­rist ilan ede­bi­lir. Çün­kü Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ve ko­mu­tan­la­rın so­ruş­tur­ma iz­ni Baş­ba­ka­n’a ve­ri­lir­ken, so­ruş­tur­ma­nın da Baş­ba­ka­n’ın oluş­tu­ra­ca­ğı bir ku­rul ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­si dü­zen­len­mek­te­dir. Ya­ni Baş­ba­kan’a Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı’­nın yet­ki­le­ri ta­nın­mak­ta­dı­r” de­nil­di.

İti­raz mer­ci­i ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı­’nın yet­ki­li kı­lın­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. Dev­le­tin Ana­ya­sa ve ya­sa­la­ra ay­kı­rı ola­rak yap­tı­ğı iş­lem­le­rin de­ne­tim ye­rinin ida­ri yar­gı ol­du­ğu di­le ge­ti­ri­le­rek, Cum­hur­baş­ka­nı­’nın yar­gı­nın bir un­su­ru ol­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.

‘YETKİ KİŞİLERE VERİLEMEZ’

Bugün gazetesinin haberine göre, MHP ise muhalefet şerhinde komutanların soruşturma izinlerinin Başbakan ve İçişleri Bakanı tarafından verilecek olmasına karşı çıktı. “Bu yetki bir kişiye verilemez. Bu yetkilerin, yürütmenin başındaki Başbakan’a veya bir bakanına verilmesi uygun değil. Soruşturma açılması konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yetkili olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim