• BIST 107.401
 • Altın 173,640
 • Dolar 4,1031
 • Euro 4,9999
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 15 °C

Batman Barosu, Valilik Kararına İptal Davası Açtı

Batman Barosu, Valilik Kararına İptal Davası Açtı
Batman Barosu, Batman Valiliği’nin 2015 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahına ilişkin kararına karşı Batman Barosu tarafından Batman İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talepli bir iptal davası açıldığını duyurdu.

İşte Dava Dilekçesi:

BATMAN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir

Batman, 03.03.2015

DAVACI: Batman Barosu adına Baro Başkanı Av. Ahmet Sevim

Adliye Sarayı-Batman

DAVALI: Batman Valiliği-BATMAN  

DAVA KONUSU: Batman Valiliği’nin 2911 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi uyarınca ilan ettiği toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı konulu işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması istemidir. 

Açıklamalar:

1-Batman Valiliği 30.12.2014 tarih ve 97226124-659/9396 sayı- toplantı ve yer güzergahı konulu yazıyla Baro Başkanlığımızın da aralarında bulunduğu kurumları görüş almak üzere toplantıya davet etmiştir. Bu kapsamda Batman Valiliği’nde 06.01.2015 tarihinde Vali Yardımcısı başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya Baromuzu temsilen de katılım olmuştur. Toplantıda 2911 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında kurum temsilcilerinin sözlü görüşleri alınmakla yetinilmiş, bir kayıt veya yazılı görüş alınıp tutanak altına alınmamıştır.

2-Batman Valiliği Ocak Ayı’nın ilk haftasında toplantı yer ve güzergahı resmi web sitesi www.batman.gov.tr adresinden yayınlamıştır. Baromuz Yönetim Kurulu tarafından anılan karara karşı dava açılması kararı alınması üzerine yapılan incelemede kararın sitenin duyurular kısmından kaldırıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine 17.02.2015 tarihinde Baromuzca Batman Valiliği’ne bir yazı yazılarak kararın bir örneği ile 06.01.2015 tarihli toplantıya ilişkin varsa toplantı tutanağı talep edilmiştir. Ancak geçen süre zarfında tarafımıza karar gönderilmediğinden dava açma süresinin zayi olmaması açısından işbu dava açılmıştır.

3-Batman Valiliği kararında 3 toplantı ve gösteri yürüyüşü yeri belirlemiştir. Bunlar a) Mezopotamya Caddesi ile Aydın Aslan Caddesinin kesiştiği kavşağın toplantı yeri, Hilal Mahallesi Yeni Otogar yanında bulunan alanın miting alanı, toplanma yerinden hareketle, Kültür Kavşağı,  Kıbrıs Şehitleri Caddesi sağ şeridi, Mezopotamya Caddesi’ni takiben miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddelerinde dağılım güzergahı.  b) Batman Milli Egemenlik Caddesi ile 5. Cadde’nin kesiştiği Dolum Kavşağı toplanma yeri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Basın Kavşağı alternatif mitin alanı, toplanma yerinden hareketle, Milli Egemenlik Caddesi’nin sağ şeridini kullanarak, Belediye Kavşağı’nı takiben Atatürk Bulvarı’nı yürüyüş güzergahı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler ise dağılım güzergahı, c) Batman Milli Egemenlik Caddesi ile 5. Cadde’nin kesiştiği Dolum Kavşağı toplantı yeri, Şafak Mahallesi 16 Mayıs Şehir Stadyumu önünde bulunan alan alternatif mitin alanı, toplanma yerinden hareketle Ahmet Arif Bulvarı kullanılarak Stad Caddesi üyrüyüş güzergahı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler ise dağılım güzergahı. 

4-Anayasanın 34. Maddesi “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir” hükmünü ihtiva etmektedir. Yine Anayasanın 90/5 hükmü uyarınca 2911 Sayılı Kanun ile aralarında uyuşmazlık çıkması halinde üstün tutulması gereken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) m. 10’a göre, “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın, bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü de içerir. Bu madde Devletin radyo yayıncılığını, televizyon ve sinema işletmeciliğini izne bağlamasına engel değildir. Bu özgürlükleri kullanırken ödev ve sorumluluk içinde hareket edilmesi gerektiğinden, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu güvenliği, suçun veya düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının şeref ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi, yargı organının otorite ve tarafsızlığının korunması amacıyla, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukukun öngördüğü formalitelere, şartlara, yasaklara ve yaptırımlara tabi tutulabilir”.

5-Yine AİHS m. 11’e göre, “Herkes barışçıl bir biçimde toplanma özgürlüğü ile, kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikalara girme hakkı da dahil, örgütlenme özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hakların kullanılmasına ulusal güvenlik, kamu güvenliği, suçun ve düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarının dışında, hukukun öngörmediği ve demokratik bir toplumda gerekli bulunmayan hiç bir sınırlama konulamaz. Bu madde, bu hakların silahlı kuvvetler, polis teşkilatı ve kamu idaresi mensupları tarafından kullanılmasına hukuka uygun sınırlamalar konulmasını engellemez”.

6-2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir. İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir. Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak değişiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra geçerli olur. Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir”.

7-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), DİSK ve KESK/Türkiye kararına konu olayda sendikaların İstanbul Valiliği’nin gösterdiği toplantı yer ve güzergahı arasında bulunmayan Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi yapılmasının polis müdahalesiyle engellenmesini AİHS’in 11. Maddesine aykırı bularak “göstericilerin şiddete başvurmadığı durumlarda, kamu yetkililerinin Sözleşmenin 11. maddesinde teminat altına alınan barışçıl toplantı hakkının özünün zarar görmesini engellemek için, barışçıl toplantılara bir miktar hoşgörü göstermeleri gerektiği kanaatindedir” tespitinde bulunmuştur (DİSK ve KESK/Türkiye, 27 Kasım 2012, 38676/08).

8-Batman Valiliği’nin yayımladığı kararın yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümleri ile AİHM kararı ışığında iptali gerekmektedir. Şöyle ki, 2911 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi’nde sayılan kurumların görüşü sözlü bir şekilde alınıp tutanağa bağlanmamıştır. Bu durum Kanunun amacına aykırıdır. Görüş alınması bu kurumların görüşlerinin dikkate alınması anlamında getirilen bir düzenlemedir, yoksa madde metninden kurumların görüşü alındıktan sonra Valilik Makamı’na görüşlerden bağımsız kararlar alma hakkı anlamı çıkmamaktadır. Bu nedenlerle gerek toplantıda kurumların görüşlerinin bir tutanağa bağlanmaması ve gerekse de toplantıda dile getirilen görüşlerin dikkate alınmadan Valilik Makamı tarafından bir işlem tesis edilmesi nedeniyle işbu kararın iptali gerekmektedir.

9-Batman Valiliği tarafından alınan kararlara uymamanın müeyyidesi 2911 Sayılı Kanun’un 23. Maddesi uyarınca gösteri ve yürüyüşün kanuna aykırı olması sonucunu doğurmakta, bu nedenle de aynı Kanun’un 28 vd. maddeleri uyarınca ilgililer hakkında hapis cezası gündeme gelmektedir. Bu durum ise Anayasanın 7. maddesindeki “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” hükmüne de aykırıdır. Yine Valilik Makamı’nın aldığı yer ve güzergah kararına uymayan kişiler hakkında hapis cezası istenilmesi halinde Anayasanın 6. maddesinde düzenlenen “… Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” hükmüne de aykırılık sonucu doğacaktır.

10-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5. Maddesine göre “Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza Kanunları ve ceza içeren Kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır”. 2911 Sayılı Kanun ceza içeren bir kanun olduğundan Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerinin uygulanacağından kuşku bulunmamaktadır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. Maddesine göre “İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz”. Ancak yukarıda yer verdiğimiz hükümler incelendiğinde idarenin düzenleyici işlemlerine uymamanın müeyyidesinin 2911 Sayılı Kanun’un 28 vd. maddeleri uyarınca hapis cezası olduğu görülecektir. Bu durum ise 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

11-Batman Valiliği’nin yukarıda anılan kararı yurttaşların toplanma özgürlüğünü kısıtlayan bir niteliğe sahiptir. Kamu düzeni gerekçesi altında demokratik bir toplumun değerleri olan ifade ve toplanma özgürlüğünün kısıtlanması taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır. Zira bu karara uymayan yurttaşlara hapis istemli ceza davaları açılacaktır. Oysa AİHM’in Türkiye aleyhine vermiş olduğu onlarca kararda toplanma özgürlüğü konusunda toplantının barışçıl olup olmamasına göre bir değerlendirme yapılmaktadır. Yani AİHM toplantı bildirim yapılmaksızın da yapılsa ayrıca bir suç yoksa bizatihi suç teşkil etmemeli tespiti yapmaktadır.

12-Anayasanın 13. maddesine göre “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”. Yukarıda yer verdiğimiz Valilik kararı her ne kadar meşru bir amaca yönelik ve kanunla getirilen bir yetkinin kullanımı sonucu verildiyse de bu karar “demokratik bir toplumda gereklilik” kriterine aykırıdır. Zira bu karara uymayan yurttaşlar 2911 Sayılı Kanun’un 28 vd. maddeleri uyarınca hapis cezası ile yargılanacaklardır.

13-Batman Barosu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na göre kurulmuş bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76 ncı maddesine göre barolar “insan haklarını savunmak ve korumak” ödevine sahiptir. Bu nedenle Anayasanın 34 ncü maddesi ile koruma altına alınan toplantı özgürlüğünün kullanımını kısıtlayan anılan karar karşısında Baromuzun dava açma hakkının bulunduğu izahtan varestedir.

14-Yukarıda yer verdiğimiz hukuka aykırılık iddiaları karşısında anılan Valilik kararına uymayan yurttaşların hukuki ve cezai yaptırımlara tabi tutulması ihtimali olduğundan ve uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğacağı gerekçesiyle öncelikle anılan kararın yürütmesinin durdurulmasını talep etmekteyiz.

Hukuksal Nedenler: Anayasa, İYUK, 2911 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller: Valilik Kararı, Baro Yönetim Kurulu Kararı, tutanaklar vs. sunulması mümkün olan her türlü delil.

Sonuç ve İstem: Yukarıda izah edilen hususlar ve re’sen elde edilecek veriler dikkate alınarak;

Batman Valiliği’nin yukarıda yer verdiğimiz konulu işleminin uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğacağı gerekçesiyle öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA ve İŞLEMİNİN İPTALİNE,

Yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Batman Barosu Adına

Av. Ahmet Sevim / Baro Başkanı

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim