• BIST 101.090
 • Altın 200,828
 • Dolar 4,7878
 • Euro 5,6116
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 25 °C

“CEZA ADALETİ REFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİNDE BAŞKANIN ROLÜ”

Av. Vedat Ahsen COŞAR

OBAMA’NIN “CEZA ADALETİ REFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİNDE BAŞKANIN ROLÜ” KONULU MAKALESİNİN TÜRKÇE TERCÜMESİ

Harvard Hukuk Fakültesi mezunu olan ve başkan seçilmezden önce eylemli olarak avukatlık yapan Amerika Birleşik Devletleri’nin Önceki Başkanı Barrack Obama, Başkanlık görevi sona ermeden önce Harvard Hukuk Fakültesi’nin “Harvard Law Review/Harvard Hukuk Dergisi” isimli dergisinin Ocak 2017 sayısında, “Ceza Adaleti Reformunun Geliştirilmesinde Başkanın Rolü” konulu bir makale yayınladı.

Bana göre Obama’nın bu çalışması, bilimsel yönden çok fazla bir öneme ve değere sahip değil. Zira makale, daha çok bir siyaset ve devlet adamı olarak Obama’nın, görev yaptığı süre içinde ceza hukuku ve ceza adaleti konusundaki çalışmalarının anlatılmasını içeriyor. Ama öyle de olsa, Obama’nın makalesinin ilginç ve okunmaya değer yönü, bir siyasetçi ve devlet adamı olarak kendisinin ceza adaleti konusundaki tüm çabalarının insan odaklı olması, insani/humanist bir temele dayanmasıdır.

Hepimizin bildiği üzere, hukuk, insan yaşamını doğumdan ölüme ve hatta bazı durumlarda ölümden sonrasına kadar; toplum yaşamını ise hemen her alanda ve her daim düzenleyen, toplumsal ilişkilerde ve yönetim işlerinde hukuka uyulmasını kimi zaman emreden, kimi zaman tavsiye eden, bu amaçla kurallar, kurumlar tesis eden, yöntemler, araçlar, yaptırımlar geliştiren bir disiplindir.

Normatif ve sosyal bir bilim dalı olarak değişmezlik dogmasına dayanmaması, sosyolojik, tarihsel, felsefi, ekonomik, siyasal, teknolojik gelişme ve değişimlerden yararlanması ve o nedenle kendisini sürekli yenileyerek ve değiştirerek, bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılaması gereken hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir.

Bu düzen, bir yandan uygarca yaşamanın dayanağı, diğer yandan, toplumda huzur ve başkalarıyla birlikte barış içinde bir hayat sürmenin güvencesidir. Hukuk düzeninde ortaya çıkacak herhangi bir aksama, toplumun düzenini olumsuz yönde etkileyeceği gibi, bireyin güvenliğini, özgürlüğünü, mal varlığını ve hatta hayatını tehlikeye sokar. Zira hukuk düzeni, toplumda adaleti, barışı, güveni, huzuru, eşitliği, özgürlüğü, istikrarı sağlamanın, hak ve özgürlükleri güvence altına almanın en etkili, belki de tek aracıdır.

Hukuk düzeninin, “ceza hukuku” disiplini adı altında yaptığı düzenlemelerin önemli olmasının en başta gelen nedeni, bu düzenlemelerin bireyin hak ve özgürlüklerine doğrudan ve çok etkili biçimde müdahale eden yaptırımları içermesidir. O nedenle, bir ülkenin ceza yasalarına egemen olan felsefe ve ceza yasalarının mahkemeler tarafından uygulanma şekli, o ülkedeki siyasal rejimin de niteliğini gösterir. Bu anlamda, tıpkı Konfüçyüs’un “bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlamak istiyorsanız şarkılarına bakın” maksiminden hareketle, “bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlamak istiyorsanız, ceza yasalarına, o yasaların mahkemeler tarafından uygulanma şekline, bu uygulamada ceza hukukunun evrensel ilkelerine uyulup uyulmadığına bakın” demek her halde yanlış değildir.

En büyük öğreticilerden birisi olan tarih bize, totaliter devletlerin, gerek kendi ideolojilerini benimsetmek, gerekse rejimlerini ayakta tutmak için, ceza yasaları ve bu yasaları uygulayan mahkemeler aracılığıyla; öncelikle ve özellikle birey hak ve özgürlüklerini ya geniş biçimde sınırlandırdıklarını ya da bütünüyle ortadan kaldırdıklarını bilfiil yaşatarak göstermiştir.

Bu bağlamda, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya’da yönetimi ele geçiren faşistler ile Almanya’da iktidara gelen Naziler, Ekim Devriminden sonra ve özellikle Stalin döneminde komünistler, hem kendi ülkelerinde, hem de işgal ettikleri ülkelerde, başta ceza yasalarına ilişkin tüm mevzuatlarını ve bunların yargısal uygulamalarını kendi otoriter/totaliter anlayışlarına göre değiştirmişlerdir.

Demokratik hukuk devletleri ise, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için, en başta anayasalarında; siyasal iktidarın kullanılmasını birey hak ve özgürlükleri lehine sınırlandırmışlar, bu amaçla kuvvetler ayrılığı ilkesini esas almışlar, ceza hukuku ile ilgili temel ve evrensel ilkelere anayasalarında yer vermişler ve uygulamada bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.

Yine geride bıraktığımız yüzyılda demokrasinin başlıca muhalifi olan totalitarizmin, insanlığa yaşattığı derin ve unutulmaz acılardan hareket eden uygar dünya, insanların adaletsiz ve haksız biçimde ceza ve önlemlere maruz kalmamaları için, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, bir çok uluslararası sözleşme ve belgede, bireyi ceza yasalarının keyfi uygulamalarına karşı koruyan ve güvence altına alan hükümlere yer vermiştir. Bu hükümlerin içinde gerçekten önemli ve değerli olan haklardan üçü, özelde “sanık hakları”, “mahkum hakları”, “adil yargılanma hakkı”, genelde insan hakları ve bu hakların korunması amacıyla oluşturulan insan odaklı ceza hukuku mevzuatıdır.

Suçu/suçluyu kazıyın altından insan çıkar.” Bu özdeyiş, sevgili Hocamız, Türkiye Barolar Birliği’nin unutulmaz Başkanı, çok değerli bir akademisyen ve ceza avukatı olan rahmetli Faruk Erem’e aittir ve çok doğru, çok anlamlı, çok gerçekçi bir tespiti içermektedir. Zira insan olarak hiçbirimiz suç denilen olgunun uzağında değiliz. Yani hepimiz her an bir suçun sanığı olabiliriz. O nedenle, hammaddesi insan olan ceza hukukunun temel ilkesi insan odaklı, yani insani/humanist olmalıdır.

Obama’da makalesinde, bir avukat, bir siyaset ve bir devlet adamı olarak esas aldığı insan odaklı çabalarını, sanık ve mahkum hakları endeksli çalışmalarını, bu çabalarının ve çalışmalarının sonuçlarını anlatmaktadır. Bu bağlamda tecrit cezasını gayri insani olarak nitelendirmekte, ceza hukukunda acıma/merhamet duygusunun öncelikli olmasını ifade etmektedir. Yoksulluk gibi, eğitim eksikliği gibi, yetişme ve yetiştirilme bozukluğu gibi, ekonomik nedenler gibi, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı türü sapkınlıklar gibi, suçu ve suçluyu davet eden koşulların mümkün ise yok edilmesini veya en azından bunlara ilişkin koşulların iyileştirilmesini, bu konulardaki tüm engellerin kaldırılmasını savunmaktadır. Dahası suç ve ceza arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması suretiyle ceza da adaletin sağlanmasını, mahkum olan kişilerin cezalarını çektikten sonra topluma yeniden kazandırılmalarının, konut veya barınma yeri ve bir iş sahibi olmalarının gerekliliğini nedenleriyle açıklamaktadır.

Ceza hukukunun uygulanması ve özellikle ceza adaletinin veya cezada adaletin sağlanması hususunda, dünden bugüne çok ciddi sıkıntılar yaşayan ülkemizin yargıç, avukat, akademisyen ve savcılarına örnek, başta milletvekilleri olmak üzere siyasetçilerine ilham olur düşüncesiyle ve yine kendim için bir hukuki zevk olması nedeniyle, ilgi duyup okuyacak olanlara ise yarar sağlaması amacıyla, bu makalenin Türkçeye tercüme ettiğim metnini, uzunluğu nedeniyle ve okunmasında kolaylık sağlamak için, birinci, ikinci ve üçüncü bölüm adı altında ve üç bölüm halinde sunuyorum.

BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER  –

SUNUŞ

I. REFORM İÇİN ACİL İHTİYAÇ

II.FEDERAL ADALET SİSTEMİNİN REFORMLAŞTIRILMASI

A.Federal İsnat ve Hüküm Verme Uygulamalarında Reformların  Başarılması

1.İsnat Politikaları ve ‘Suçta Acıma’

2.Hüküm Reformu Yasaması

B.Federal Hapis Reformlarının Geliştirilmesi

C.İçeriye Tekrar Girmeye Odaklanma

D.Merhameti Harekete Geçirme

III. EYALET VE YEREL REFORMLAR İÇİN ARAÇLARI  VE İCRAATLARI ZORLAMA

A.Polislik Reformunun Geliştirilmesi

B.Yoksulluk Kriminalizasyonunun Ortadan Kaldırılması

C.Eyalet Mahkumiyet Reformunun Teşvik Edilmesi ve Adalete Yeniden Yatırım

D.Reform Üzerine Odaklanmanın Korunması

E.Veri Tabanlı Çözümlerin Desteklenmesi

F.Çocuk Adalet Sistemine Erişilememesine Dikkat Çekmek

G.Kardeşimin Koruyuculuğu İnisiyatifi ve Kadınlar ile Kızlar Konseyi İçin Fırsatlar

Yaratılması

IV.BİTİRİLMEMİŞ/YARIM KALMIŞ ÇALIŞMA

A.Hüküm Verme Reformu Yasaması

B.Silahlı Şiddetin Azaltılması İçin Sağduyulu Adımlar Atılması

C.Bir Kamu Sağlığı Sorunu Olarak Uyuşturucunun Kötüye Kullanımının ve Bağımlılığın           Muhatap Alınması

D.Adli Tıp Biliminin Kuvvetlendirilmesi ve Yanlış Kanaatlerin Belirlenmesi

E.Ceza Adaletinde Veri Toplamanın Geliştirilmesi

F.Topluma Borçlarını Ödeyenlerin Oy Verme Haklarının İadesi

G.Kanunun Yürürlüğe Konulmasına Olan Güvenin Desteklenmesi İçin Teknoloji

Kullanımının Daha da İyileştirilmesi

SONUÇ

SUNUŞ

Başkanlar Birleşik Devletler Ceza Adaleti Sisteminin yönlendirilmesi üzerinde maddi nüfuz kullanabilirler. Yürütme erkinde başkan veya kıdemli rol sahibi olarak hizmet etme ayrıcalığı olanlar, bu nüfuzlarını ceza adaleti sisteminin her aşamasını etkili ve hakkaniyetli olarak artırmakla yükümlüdürler. Biz karakterimizi ve taahhütlerimizi kurucu ilkelerimizle ortaya koyan bir halk olarak, nasıl yanlış yapan (ciddi yanlışlar olsa dahi) yurttaşları topluma olan borçlarını ödemeleri konusunda tehdit etmeyi ve onların ikinci bir şansı hak etmeleri gerektiğini ortaya koymak durumundayız. Ve yine biz kendi toplumumuzun nasıl polisi olabiliriz ve çeşitli sorunlarımızı ceza adaleti sisteminin çözmesini talep edebiliriz ve bunun bir ölçüye kadar hukukun yürütülmesinin verdiği güvenle ve kamu emniyeti için derin etkisinin önemli etkiler içerdiğini söyleyebiliriz.

Ceza adaleti reformu benim Harvard Hukuk Dergisi’ndeki günlerimden bu yana bütün kariyerimin odaklandığı bir konudur. Bir toplum düzenleyicisi olarak, ilk önce sistemimizin eşitsizlikleri nasıl daha kötü bir duruma soktuğunu gördüm. Bu yanlış yapan genç insanları bana göre daha kötü tuzaklara, sonsuz bir marjinalleşme ve ceza döngüsüne sokmaktadır. Yirmi yıldan daha fazla süre önce, komşularımla olan tecrübelerimi yazmış ve “sabıka/hapishane kayıtlarının babadan oğula doğru bir kuşak boyunca geçtiğini” ifade etmiştim.1 Eyalet yasa koyucusu olarak Illionis’te, yasanın yürütülmesi ve sivil haklar liderleriyle birlikte, mahkumiyetlerin azaltılmasını zorlamak için çaba gösterdim, polis sorgulamalarının video teyplerine ve insanlara ikinci bir şans/fırsat verilmesi lehine yasama dahil diğer reformları gerçekleştirme üzerine ve ırksal profillendirmelere karşı çalıştım.2 Başkan adayı olarak ceza mahkumiyetlerindeki haksız eşitsizlikleri hedef alarak çağrıda bulundum, profillendirmelerin zararlarını vurguladım ve daha önce hapse girmiş olanlara tahliye edildikten sonra ikinci bir şans verilmesine yardımcı olmak için yeni inisiyatiflerden yola çıktım.3

Görevde olduğum süre boyunca, amaca ulaşacak yolları ve bir dizi araçları kullanarak adalet sistemini daha merhametli, daha adil ve topluluklarımızın emniyetinin korunmasında daha etkili kılmak için reform yapılması hususunda baskıda bulundum. Amerikan halkını eşi görülmemiş sayıda doğrudan ilgilendiren bu meseleleri gündeme getirmeye çaba gösterdim. Oval Ofiste bir dizi rütbeli polis yetkilileriyle oturdum ve ayrıntılı olarak nasıl yeni bir polislik yolu olacağını, ülkenin en tehlikeli şehirlerinin bu durumdan çıkarılmasının mümkün olduğunu umut edebileceğimi gördüm.5 İlk oturduğumuzda Başkanın federal bir hapishanenin içine girmesi gerektiğini doğrudan mahkumlardan ve bunu doğrulayan görevlilerden duydum.6 Polis görevlilerinin eline düşmüş aileleri ve çocukları silahlı şiddet sonucu öldürülmüş aileleri teselli ettim.7 Madde bağımlılığıyla mücadele eden erkek ve kadınlarla, rehabilitasyon koçlarıyla ve tedavi konusunda yeni çözümler üzerinde çalışanlarla bir araya geldim.Merhamet gücünü kullanmanın insana güç verdiğini gördüm, benim on bir selefimden daha çok federal mahkumiyetler üzerinde yoğunlaşmanın gerekli olduğu hususuyla uğraştım.9 Bizim mevcut sistemimizin başarısızlıklarından dolayı orantısız acılar çekmiş değişik renkteki çocukları ve genç erkekleri kapsayan fırsatların genişletilmesini amaçlayan ve genç insanlara rehberlik edecek olan programlar başlattım. Ceza adaleti sistemi reformunun önceliği hususunda benim inançlarımı paylaşan her iki partinin Kongre üyeleriyle bir araya geldim ve reformun hükme bağlanmasının yasalaşmasını imzaladım.10 Aynı zamanda, güçlü bir adalet sisteminin sürdürülmesinin önemini vurguladım, bu sistemin kendi yaşamlarında hukukun üstünlüğünü geliştirmeye ve kamu emniyetini sağlamaya kendilerini adayan kamu hizmetlilerine bağlı olduğunun altını çizdim.11

Ceza adaleti karmaşık bir sistemdir, hükümetin/devletin bütün düzeylerinde yönetilir ve bir dizi aktör tarafından şekillendirilir. Benim yönetimimde kendilerini buna adayan pek çok kişiye, reformu federal düzeyden eyalet düzeyine taşımayı zorlayan iki partiye de, yerel görevlilere de ve hükümet dışındaki komitelerde çalışan çok sayıdaki yurttaşlara da teşekkür ediyorum, Amerika çok önemli adımlar atmıştır. Suçlular için uzun süreli mahkumiyetleri oldukça azalttık ve cezai kayıtlardaki/sabıkalardaki engelleri kaldırdık. Halka, özellikle genç halka ilk önce adalet sistemi içindeki dolanıklıktan sakınmaya devam etmelerinde yardımcı olduk. Başarılar hakkındaki bu açıklayıcı konuşmalar – Başkanların sistem içindeki anlamlı değişikliklerin etkili kullanımının araçlarıdır. Ve bu devam eden tarihi fırsatı daha da ileriye doğru geliştirmeyi vurgular.

Bölüm I mevcut ceza adaletinin görünüşünü detaylandırmakta ve reforma olan acil ihtiyacı vurgulamaktadır. Ceza adaleti sistemini gündem olarak belirli topluluklarla sınırlandırarak uygulamak trajik bir yanlış olabilir. Bütün Amerikalılar emniyet içinde yaşamak ve canlı/yaşayan komşuluklara, ülke içinde çocuklarını eşit muameleye tabi şekilde yetiştirmek ve ikinci bir şans elde etmek, özgürlüklerini bizim gerçek yüksek ideallerimize bırakan adalet sistemine emanet etmek hususlarında menfaat sahibidirler. Bizim sadece yıllık 80 milyar doları hapishanelere harcamaya gücü yetmez, yetmiş milyon Amerikalıyı – neredeyse üç yetişkinden birisinin sabıka kaydını değişik şekilleriyle gider yazmak,12 her yıl 600.000 mahkumu topluma yeniden entegre edecek daha iyi bir program olmadan serbest bırakmak veya halihazırda 2.2 milyon kadın ve erkeğin Birleşik Devletlerdeki hapishanelerde olmalarını 13 ve 11 milyon kadın ve erkeğin her yıl hapishaneye girip çıkmasını insani olarak aldırmazlıktan gelemeyiz.14 Dahası, pek çok Amerikalı tarafından eşitsizlik içine sokularak devam ettiği deneyimlenen adalet sistemimizin ırksal mirasımız olduğunu inkar edemeyiz.

Bölüm II Başkanın önemli reformları federal düzeyde nasıl zorlayabildiğini açıklamaktadır. Benim yönetimin Kongre ile birlikte çalışarak her iki partiyle çatlak/kırık kokain ve toz kokain eşitsizliğini azaltan mahkumiyet reformu yasamasının teminat altına alınmasına yardımda bulundu. Yürütme branşı olarak, federal suçlama/isnat siyasasında ve uygulamalarında, federal hapishanelerin idaresinde ve federal siyasaların yeniden denenmesinde önemli değişiklikler yapma gücüne sahiptik. Ve başkana ait olan af yetkisini kullanmak suretiyle, iktidarım boyunca 1000’den fazla mahkumun mahkumiyetini hafiflettim. Bütün bunlara rağmen, yine de Başkanın, cezanın infazında önemli yapısal ve ihtiyatlı sınırlamalarda bulunma yetkileri vardır, bu değişiklikler başkanlık idaresinin federal adalet sistemini nihai ve adamakıllı yollarla şekillendirebilmesinin örnekleridir.

Bölüm III Başkanın eyalet ve yerel düzeyde değişiklik yapabilme yaklaşımlarını detaylandırmakta, eyalet ve yerel adalet sistemlerinin kabul edilmesinde, pek çok Amerikalının hayatında federal adalet sistemine nazaran oldukça geniş ve daha çok yaygın etkide bulunma eğilimini açıklamaktadır. Başkan ve yürütme erki bu sistemler üzerinde daha az doğrudan rol oynamakla birlikte, – daha hala fırsatlar vardır – benim idaremin gösterdiği çalışma gibi – reformun ilerlemesi federal – yerel işbirliğinin birleşimi boyunca, en iyi uygulamaları, yürürlüğe koymaları, federal iyi davranma/iyilik yapma programları ve benzer meydan okumalarla reform yanlısı yargılama yetkisi mücadelesinde birleştirmeleri ilan edebilir.

Bölüm IV bütün bunlardan geriye kalan bazı çalışmalara vurgu yapmakta, geniş uzlaşmalarla desteklenen reformlara ve yakın bir zamanda bunların tamamlanabilmesine odaklanmaktadır. Bunlar iki partili ceza adaleti yasamasının Kongreden geçmesini kapsar, sağduyulu tedbirlerin benimsenmesini, başkalarını veya kendilerini korkutmayı elinde tutan ateşlilerin dışarıya atılmasını, bu ülkede trajik uyuşturucu salgınına hitap eden daha iyi yollar bulunmasını, adli bilimde kritik reform uygulanmasını ve hukukun etkili şekilde yürütülmesi için teknolojinin kullanılmasına olan güvenin artmasını sağlar.

 1. REFORM İÇİN ACİL GEREKLİLİK

Reforma olan acil ihtiyacı inkar etmek zordur. 1980’de Birleşik Devletlerde eyalet ve federal hapishanelerde yarım milyondan daha az mahkum vardı.15 Bugün, bu sayı yaklaşık 2.2 milyondur ve dünyadaki diğer başka ülkelerden daha fazladır.16 Suç işleyen pek çok insan cezayı hak eder ve bunların çoğu parmaklıklar arkasındadır. Ancak, çok sayıda, özellikle şiddetsiz uyuşturucu bağımlısı olan suçlular, gereksiz yere uzun mahkumiyetli hapis cezası çekmektedirler. Dünya nüfusunun tam olarak %5’i mahkumdur, Birleşik Devletlerdeki mahkumlar dünyanın yaklaşık %25’idir. 17Avrupa’nın tepesindeki beşte üç ülkenin toplamından daha fazla insanı parmaklıklar arkasında tutuyoruz ve bizim hapiste olanları küçük gösterme oranımız, sadece diğer Batı müttefiklerimizden değil, aynı zamanda Rusya ve İran gibi ülkelerden de daha fazladır.18

Birleşik Devletleri siyaset spektrumunda, Birleşik Devletlerdeki hapsetmelerin bir ölçüye kadar tam olarak gereksiz fakat aynı zamanda sürdürülemez olduğu hususunda giderek büyüyen bir uzlaşı vardır.20 Ve bu bizim toplumumuzu güvenli kılmamaktadır. Federal hükümet yılda ev mahkumlarına 7 milyar dolar harcamaktadır, Adalet Departmanı bütçesinin yaklaşık üçte biri ve bir sayıdaki harcama kritik kamu emniyetiyle ilgili diğer inisiyatiflerde bulunulmasına imkan vermemektedir.21 Attorney General Yardımcısı/Başsavcı Yardımcısı Sally Yates, halen Adalet Bakanlığı’nın harcadığı her bir doların şiddet kullanmamış olan uyuşturucu suçu mahkumların temsilcilerine harcandığını, bizim acil tehditlerin soruşturulması ve yurt içindeki terör hackerları için bir dolar  harcamadığımızı bildirmektedir. Ve biz, eyalete ve yerel hukuk uygulamalarına caddelerdeki polislerle daha fazla destek ve önleme, müdahale ve yeniden içeri girişler için gerekli olan çok önemli programlara harcanacak bir dolara dahi sahip değiliz.”22 Eğer birisi yerel ve federal düzeyde hapishane maliyetini dahil edecek olursa, bunun Birleşik Devletler toplam bütçesinin hapis edilenler için olan harcamasının şaşırtıcı şekilde 81 milyar dolara yükseldiğini,23 Amerika’da her üç veya dört yaşında evrensel okul öncesi gibi transformasyon inisiyatifi fonunun yeterli olduğunu –  bu çocukları ilk aşamada çocuk ve ceza adaletinin dışında tutmak dahil inisiyatiflerin çok sayıda çocuk için değişebilme olasılığı olduğu görülecektir.

Hapiste olanların toplam giderleri, daha çok bizim sadece ceza adaletine kusurlu yaklaşımımız nedeniyle gerçek yakalama maliyetiyle başlar. Tahminen 70 milyon Amerikalı – kabaca yetişkin nüfusun üçte biri – çeşitli sabıka kaydına sahiptir, bu istihdam, oy kullanma, eğitim, konut sahibi olma ve kamu menfaatleri bariyerleri dahil lekelenmeleri, kısıtlamaları tetikler.25 Her yıl on bir milyondan fazla Amerikalı hapishaneye giriş çıkış döngüsü içindedir, 26 bu onların çalışma yeteneklerine ve ailelerine yardımda bulunmalarına zarar vermektedir. Ve Adalet sistemi çok sayıda topluluğa – özellikle renkleri ve fakirlikle mücadeleleri ve bağımlılıkları olan topluluklar – bu topluluklardaki hemen her aileye dokunmaktadır. Bu sistemi sürdürmenin maliyeti nefesi kesmekten daha kısa değildir. Biz mükelleflerin milyarlarca dolarını kurban ediyoruz ve sayısız/tarifsiz insan sermayesini eksik finanse edilmiş okullardan aşırı kalabalık hapishanelere boru hattı döşeyen bir sistem üzerinde ayak direyerek çok sayıda genç insanı çöpe atıyoruz.27 Ve geçmiş iki on yılın sonrasında, bir şiddet suçu olsa dahi hala dik duruyoruz, bizim hapsetmelerdeki ağır düzeylerimiz daha çok emniyette olduğumuzu kanıtlamaya işaret etmiyor.

Bizim bu noktaya nasıl geldiğimizin hikayesi karmaşık bir hikayedir. 1980’lerin siyasaları ve 1990’larda suç niteliğindeki eylemlerin toplumumuzu yıkan uygun ortamlarına, özellikle bizim fakir komşularımıza ve renkli topluluklara karşı meydana gelmelerdir.29 Bu dönemdeki sıkı yasaların zorlaması, uzun süreli mahkumiyetler ve daha fazla ihtiyatlı polis faaliyetleri, sadece bir tarafı veya bir toplumu sınırlandırmamıştır.30 Ne yazık ki, bu polisiye tedbirlerin etkisi, hiçbir şey olmuş ama eşit olarak dağıtılmıştır. Eğer biz dürüstçe ceza adaleti reformu için bir yol planlayacaksak, ırkın rolüne ve bu noktada polisiye tedbirlerin bize öncülük eden şekillendirmesindeki önyargıya karşı durmalıyız.32

Benim bu konudaki düzenlememdeki en pahalı kamusal muhatabımın NAACP olması bir tesadüf değildir.33 Bunun nedeni adalet sistemindeki çok sayıdaki en trajik başarısızlıkların renkli toplumlar tarafından hissedilen orantısızlıklarıdır.34 Çok büyük orandaki gözlem, benzer suçlar için Afrikalı Amerikalıların ve Hispanik toplulukların üyelerinin durdurulduklarını, arandıklarını, tutuklandıklarını, mahkum olduklarını ve daha acımasız/şiddetli cezalardan hüküm giydiklerini tespit etmektedir.35 Ebeveyn temelinde hapsetme oranları, Afrika Amerikalılar ve Hispanik çocuklar için ikiye karşı yedi kez daha yüksektir.36 Geçmiş otuz yılın üzerinde, Afrika Amerikalı yetişkinlerin eski bir suçtan mahkumiyet payı – ve bunlar topluma olan borçlarını ödemişlerdir – üç katına çıkmış ve her dört Afrika Amerikalıdan bir erkek ıslah sisteminin dışındadır ve bu insanlar halen suç kaydı/sabıka kaydı sahibidir.37Bu sayı yirmi Afrika Amerikalı erkekten birisinin ilavesiyle bu sayıda kişinin ıslah denetimi/gözetimi altında olduğunu göstermektedir.38

Yoğun hapis sistemi, okul-hapishane boru hattının bir parçası olarak devam ettiğinden bu yana ve reforma siyasal muhalefetin direnmesi nedeniyle bu “sert dozdaki disiplin – daha fazla polisiye tedbir, daha fazla mahkum, daha fazla kişisel sorumluluk getirmektedir ve bu refahın sonu demektir.39 Bununla birlikte bugün, muhalefetin büyük kısmı gerilemiş, bu devirde daha geniş anlaşma siyasetinin getirilmesinin bugünün meydan okumasıyla eşleşmesinin iyi olmadığı fikriyle yer değiştirmiştir.40 Ve hatta sosyal hizmetler bütçesinin siyasal baskı altında yükselmesi ve bizim ceza adaleti sistemimizin devam etmesi, daha sıklıkla ruhsal hastalıkların ve bağımlılıkların ihmaline cevap vermeye hizmet etmesi, geçmiş on yıldan daha fazla zamanda – “kırmızı/kızıl eyaletler” olarak isimlendirilen Geogia, Teksas ve Alabama dahil – yeni yaklaşımlarla yeniliklere öncülük etmektedir. Mahkumiyetlerin azalmasıyla ve diğer bazı kamu emniyeti inisiyatiflerinde bazı yeni yatırımlardan sağlanan tasarruflarla – özellikle madde bağımlılığına ve ruhsal hastalıklara destek olmayı muhatap alan güncel programlarla – bu eyaletler kendi sonuçlarını geliştirmişler, güveni artırmışlar ve o nedenle kesinlikle vergi mükelleflerinin ödediği dolarları çok daha iyi kullanmışlardır.

Bazı insanlara, bu bölümde tasvir edilen problemler aşina gelecektir. Fakat bu sorunlar her zaman hak ettikleri ilgiyi elde etmezler ve onlar bizim ülkemizin geniş kesimlerinde gerçek reformlara dönüşmezler.42 Başkan olarak, ben, adalet reformu için başarısız bir sistemin insani bedeline olduğu kadar, ekonomik ve politik argümanlarına da dikkat çekmekte benzersiz bir sorumluluk hissettim. Benim kendi icraatlarım ve idaremin politikaları boyunca, ben, çoktandır devam eden problemlerin kanıt-temelli çözümlerini destekledim. Daha fazla olarak, Washington D.C.’yi bölen çok sayıdaki farklı sorun içinde ceza adaletinin iki partili anlaşmayla artan bir alan olduğunu gösterdim. Bir sayı Cumhuriyetçi, benim idaremi çoğu kez farklı şekillerde eleştirmelerine rağmen, reform çabalarının sesli ve samimi avukatı oldular.43 Bu iki partiyi de tutanlar tarafından değişim için çağrıda bulunuldu, ben sonraki yıllarda görevime anlamlı reformları yapabileceğimizin güveni içinde devam ettim. Ancak mevcut sistemin yıllar içinde yansıttığı değişiklikler ve gelişmeler nedeniyle, aynı zamanda ve zamanla ortaya çıkacak olan olası olguların değişebileceğini dikkate alan bir akılla, kanıt-temelli reformlara vurgu yaptım ve böylece artan yaklaşımlardan hoşlanan geniş bir destek sağladım.44

 1. FEDERAL CEZA ADALETİ SİSTEMİNİN REFORMLAŞTIRILMASI

Her hafta, ülkenin her tarafındaki insanlardan mektuplar aldım. Bu mektuplar beni eyalet ve yerel adalet sistemleriyle ilgili sorunlara ilgi göstermeye sevk etti. Bu mektuplar genellikle federal hükümetin yapabileceği şeyler hakkında az çok hüsrana uğramış birileriyle ilgiliydi. Eyalet ve yerel yetkililer polisiye sorunların pek çoğundan sorumludurlar ve bunlar mahkum nüfusunun %90’nının ve hapishane nüfusunun tamamının yararlanacağı kolaylıkları sağlamaktan sorumludurlar.45

Federal düzeyde dahi olsa, Başkanın yetkisi hususunda önemli sınırlar vardır.46Anayasa, devletin/hükümetin erklerini hepsi birlikte eşit olan yasama, yürütme ve yargı erklerine bölmüştür, bunların hepsi ceza adaleti sisteminin şekillendirilmesinde eşit rollere sahiptirler.47 Ve yürütme erki içinde, Başkanın doğrudan etkisi hukukun adil uygulanmasının güvencesini dizayn eden sınırlamalara konudur.

Bu sınırlamalar hiçbir yerde ceza hukukunun yönetiminden daha önemli değildir. İyi bir neden için, özellikle suç meseleleriyle ilgili hususlar kişisel olarak Başkanla doğrudan ilgili değildir, bunlar kamuya hizmet etmeye ve kamu güvenliğini sağlamaya adanmış olan kariyerli savcılar ve hukukun uygulanmasıyla görevli yetkililer tarafından yürütülür.48 Başkan, kimin veya neyin soruşturulacağına ve kovuşturulacağına veya bir soruşturmanın veya kovuşturmanın ne zaman yapılacağına karar veremez ve vermemelidir. Siyasallaşmanın görünmesi, bir dizi Beyaz Saray dahilindeki kuralların ve sağgörülü uygulamaların Adalet Departmanıyla ve özel meseleler hakkındaki diğer yürütme organlarıyla olan ilişkiyi kesin şekilde sınırlasa dahi bundan sakınılmalıdır.49 Bu uygulamalar, kamunun Başkanın özel meseleler hakkında fikir yürütmesine bakması halinde meseleleri zorlaştırır, zira bunlar hukuk devletinin/hukukun egemenliğinin güvence altına alınmasında adalet sisteminin bağımsızlığı ve bütünlüğü kadar kritik olan hususlardır.

Bununla birlikte, adalet sisteminin kamuya daha iyi hizmet etmesinde Başkanın daha hala yapabileceği şeyler vardır. Federal sistemle başlanması demek olan benim idaremde, – federal gözaltına doğrudan etkili olmayan, ancak aynı zamanda federal uygulamayı bir model olarak yürüten ve hızlandıran eyalet ve yerel düzeyde değişiklikler yapılmıştır. Bu Bölüm benim idaremin federal düzeydeki değişiklikleri etkileyen araçları nasıl bir düzen içinde kullandığını göstermektedir: ki bunlar, yasama reformlarından elde ettiğimiz ilerlemeden, yürütme erkinde değişiklik yapan politikalara, merhameti hak edenlere verilen ikinci şansa kadar, bizim sistemimizi değerlerimizi tanımlayan bir çizgiye nasıl getirdiğimizi göstermektedir.

 1. Federal İsnat ve Mahkumiyet Uygulamaları Reformunun Başarılması

Benim idarem, federal isnat ve mahkumiyet uygulamaları reformunu, Kongreyle ve Birleşik Devletler Mahkumiyet Komisyonuyla birlikte çalışarak yapmıştır. Bu reformlar bize, federal ceza kanunlarımızı akıllıca kullanma imkanı vermiş, aşırı mahkumiyetleri azaltmış ve cezanın suça uygunluğunu daha iyi şekilde sağlamıştır. Ben aynı zamanda kendi merhamet gücümü, federal sistem içinde hakkaniyetsizliği muhatap alacak şekilde modern tarihteki benzersiz derecede kullanma imkanı buldum. Bu değişiklikler, benim onlarca yıl içinde kendi görevini federal mahkum nüfusuna ilk tahsis eden ve görevi aldığımdakine nazaran daha azaltan ilk Başkan olduğum ve hatta benim idaremin şiddet suçlarının on yıllar içinde en düşük noktaya kadar düştüğünü gördüğü anlamına gelir.52

 1. İsnat Politikaları ve “Suçta Acıma.”

Benim idaremin başlangıcından itibaren, Adalet Departmanı federal isnat politikalarında önemli değişiklikler yapmıştır, bunların ilki ve en önemlisi kariyerleri uzun süreli savcılık olan Attorney General/Başsavcı Eric Holder ile başlayan ve Attorney General/Başsavcı Loretta Lynch ile devam eden “Suçta Acıma” inisiyatifidir.53 2010’da Başsavcılık departmanı, savcılar için gerekli olan, her davada sonucu olası en ağır mahkumiyet olan anlayışın/uygulamanın tersine bir isnat şekli getirmiştir.54 Yeni politika, davaların sanığa bireysel şartları temelinde isnatta bulunulması yerine, “benzer suçları işleyen kişilere ve olabildiği ölçüde benzer suçluluğa/kusura, benzer şekilde muamele edilen” ve “eşit adalet kişiselleştirilmiş adalete bağlıdır ve acıma hukuku bunun uygulanmasını talep eder” anlayışını vurgulamıştır.55Suçta Acıma inisiyatifinin bir bölümü olarak, Holder, Baş Savcılık Departmanının isnat politikalarını, şiddete başvurmayan uyuşturucu bağımlılarının mahkumiyetleri bağlamında, aşırı emredici/zorunlu minimumlardan kaçınarak en aşağı düzeye gelebilecek şekilde revize etmiştir.56 Daha sonra Adalet Departmanı yeni politikalarını federal savcıların “851” olarak isimlendirilen artırımı bundan böyle kullanmayacaklarına ilişkin talimatın uygulanmasını devreye sokmuştur – bu değişiklik sanıklara suçluluğu kabul müzakeresinde kaldıraç gücü kazandırmış ve suçun ikrarı anlaşmalarının bir parçası olarak artık gerekli olmayan sanığın etkisiz temyiz hakkından vazgeçmesini sağlamıştır.58

Bazısı bu çeşit reformların işbirliğini baltalayacağı, nüfuzlu kişilerin ve  kartel liderlerinin aleyhinde delil elde edilmesini zorlaştıracağı ve kamu güvenliğini riske sokacağı uyarısında bulunmuştur.59 Şimdi bütün bu değişiklikler birkaç yıldan bu yana uygulanmakta olmasına rağmen, bütün ileri sürülenlerin aksinin doğru olduğu artan şekilde anlaşılır hale gelmiştir: Suçta Acımanın ilan edilmesinden bu yana, federal savcılar emredici/zorunlu minimumları çok dikkatli şekilde kullanmışlar ve sonuçta daha ciddi davalara ve önemli suçlulara daha fazla odaklanma imkanı bulmuşlardır.60 Diğer bir deyişle, Savcılık Departmanı önceliklerini daha iyi tanımış ve kaynaklarını daha fazla önem verdikleri meselelere tahsis etmiştir. 2013’de, biz federal mahkum nüfusundaki ilk azalmayı yılın üçte ikisinde gördük, o tarihten bu yana bu trend devam etmektedir.62 Zorunlu/emredici minimum cezasını elde eden uyuşturucu bağımlısı suçlularından mahkum olanların oranı 1993’den bu yana ve halen en düşük seviyededir.63 Bazılarının korkusuna rağmen, suçluluğunu kabul eden sanıkların oranı, Suçta Acıma’dan önceki ile aynıdır ve işbirliği oranları en azından stabildir ve belkide çok az artmıştır.64

 1. Mahkumiyet Reformu Yasalaşması –

Federal mahkumiyetlerde, her devamlı/kalıcı ve geniş-temelli reformun muhatabı sadece yasamadır. Onun için ben sürekli olarak Kongre’ye iki partinin birlikte mahkumiyet reformunu geçirmesi ve son yıllarda bizim yaptığımız ilerlemeyi inşa etmesi çağrısında bulundum. Ağustos 2010’da, toz kokain ile çatlak/kırık kokain cezalarındaki eşitsizliği azaltan ve emredici/zorunlu minimum mahkumiyet yüklemesi için gerekli olan ve emredici/zorunlu minimum mahkumiyeti basit çatlak/kırık kokain sahipliğinde ortadan kaldıran Adil Mahkumiyet Yasası’nı (FSA)65imzaladım.66 Bunu böyle yapmak suretiyle, FSA toz kokainle çatlak/kırık kokain arasındaki eşitsizliği azalttı ve bu renkli sanıkların orantısız olan aşırı ve yersiz cezalarının ortadan kalkmasıyla sonuçlandı.67 Bu spesifik etkinin ötesinde, bu tasarının yasalaşması, Kongre için iki partili bir temelde bir araya gelmenin ve aşırı federal mahkumiyetleri azaltan reformları geçirmenin ve Adalet Departmanının çabalarına ve aynı şekilde Birleşik Devletler Mahkumiyet Komisyonu’na ilave destek vermenin mümkün olduğunu gösterdi.

Benim ikinci görev dönemimde bir diğer söz verilen teklif, Acıtan  Mahkumiyet Yasası 68 idi, iki partinin de ortak arzusunu içeren bu yasa teklifi Adalet Komisyonundan önemli bir fazlalıkla/toleransla ilerleme sağladı.69 2013’de Senatör Dick Durbin ve Mike Lee tarafından sunulan ve Ted Cruz ve Cory Booker dahil iki parti mensubu olan yirmi beş Senatör tarafından desteklenen tasarı, belirli şiddet içermeyen uyuşturucu bağımlısı suçluların cezalarını azaltan ama emredici/zorunlu mahkumiyetleri ortadan kaldırmayan, bu bağlamda yirmi yıldan on yıla, on yıldan beş yıla ve beş yıldan iki yıla inen cezaları ihtiva ediyordu.70 Tasarı aynı zamanda emredici/zorunlu müebbet cezalarının uyuşturucu suçları için ortadan kaldırılmasını ve belirli uyuşturucu bağımlısı suçlular için (yargıçlara belirli istisnaları uygulama, aksi takdirde emredici/zorunlu minimumlara hükmetme imkanı veren 71) rahatlama getirilmesini sağlayan “emniyet sübobu”nun uygunluğunu genişleten ve FSA’nın geçmişe etkili olmasına imkan veren bir tasarıydı. Kongre Bütçe Ofisi bu tasarıyı potansiyel olarak vergi mükelleflerinin tasarruflarının on yılın üzerinde en fazla 4 milyar dolar olarak, fonların mahkumlardan diğer kamu güvenliği tedbirlerine yeniden tahsis edilebileceği şeklinde değerlendirdi.73 Geniş desteğe rağmen, Tasarı bazı Cumhuriyetçiler tarafından kuşkulu görüldü ve Kongre’ye getirilemedi.74

Teşvik edici bir sonraki yılda, Senato’nun Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçmesine rağmen, parti hatları karşısında bu mesele üzerinde alternatif araştırmanın işbirliği devam etti. Ben Beyaz Saray’da, birkaç kez Senato’da Temsilciler Meclisi mensubu olan ve kendilerini bu meseleye adayan Demokrat ve Cumhuriyetçilerle bir araya geldim. Bu çabaların doruğu, 2015 tarihli Mahkumiyet Reformu ve Düzeltmeleri Yasası oldu,75 tasarı Senato Adalet Komisyonu’nun dışında oylandı ve güçlü bir şekilde, bu bağlamda iki partinin çoğunluğunun desteği ile kabul edildi. (Daha sonra ilerleme sağlandı ve büyük ölçüde teklife paralel geniş bir destekle Kongre’de kabul edildi.76) Acıma Mahkumiyeti Yasası’nın olduğu gibi emredici/zorunlu minimum reformundan çok geriye gitmeden, tasarı hala binlerce şiddet kullanmayan uyuşturucu bağımlılığı suçlusunun emredici/zorunlu mahkumiyetini azaltmakta ve aynı zamanda FSA’da yapılan mahkumiyet değişikliklerinin geçmişe etkili olmasını öngörmekteydi.78 Dahası, bu tasarı mevcut mahkumların, mahkumiyetleri içinde yararlı olan belirli programlara katılarak kredilerin teklif edilmesiyle mahkumların hapishaneyi erken terk etmelerine olanak sağlıyor ve yine az çok kendi hayatlarına dönmelerine yardım ediyordu. (ve evlerinde hapsedilmelerine veya yarım olarak evlerinde hapis olmalarına)79 İlave olarak, başkaları arasında, çocuk adaleti üzerine sürekli odaklanmış olan Senatör Booker tarafından, tasarının yargıçlara, şiddetsiz çocuk suçluları kayıtlarının onaylanması ve silinmesi için yeni bir yetki sağladığı ifade edilmiştir.80 Uzun süreli mahkumiyetlerin indirilmesiyle, dahası, tasarı yatırımlar için diğer kamu güvenliği inisiyatifi içinde hukukun uygulanması için munzam kaynaklar dahil ücretsiz kullanılabilir ilave kaynaklar öngörmüştür.

Tepedeki bazıları ve avukat topluluğu içindeki kimileri, yasamaya sunulan teklifin daha ileri gitmediğini görerek başlangıçta hayal kırıklığına uğradılar. Ancak tasarı sistemi, binlerce mahkum ve sanık için daha adil yapmakta ve süreç içinde 1 milyar dolar tasarruf sağlamaktaydı.81 Benim çok sık olarak takımıma/ekibime söylediğim bir deyiş vardır, “daha iyi, iyidir/iyi daha iyidir.” Buna rağmen, tasarı eksikte olsa – özellikle, tasarının uyuşturucu bağımlılığı suçları için beş yıl emredici/zorunlu minumumu öngörmesi oldukça azdı, ki bu sıklıkla aşırı ve zarar verici ceza için bir kaynaktı – biz bunun ileriye doğru tarihi bir adım olduğundan emindik. Adalet Departmanının kıdemli görevlileri, tasarının yasalaşması hususunda güçlü destek verdiler 82 ve benim takımım bunu daha güçlü çalışarak ileriye doğru zorladı. Yasama kesinlikle Emredici/zorunlu Minimumlara Karşı Ailelerin 83 her birinden, Kamu Emniyeti için iki partili Koalisyondan,84 Uluslararası Polis Şefleri Teşkilatından,85Büyük İlçe Şerifleri Derneğinden,86 Ulusal Bölge Savcıları Derneğinden,87 sivil haklar organizasyonlarından, inanç örgütlerinden ve 160’ın üzerindeki etkili hukuk uygulamasının liderlerinden destek topladı.88

Reform tasarısı aynı zamanda Cumhuriyetçi liderlerin oylama için Kongreye gelmelerine o aşamada izin vermemelerine rağmen, Kongrenin çok sayıda muhafazakar üyeler arasında olanları dahil, büyük destek almış görünüyordu.89 Yine de ben bu konu üzerinde iki partinin de tarihi anda aynı momentumda birlikte olabileceklerine inanmayı sürdürdüm. Büyüyen bir suç dalgası yoktu. Biz hepimiz kaynaklarımızın hapishaneleri fazlasıyla doldurmaktansa, fonlanma altındaki okullara yönlendirilmesinin daha iyi olduğu, ceza adaleti sistemimizin içindeki pek çok şeyin daha iyi yapılabilmesinin mümkün bulunduğu ve bağımlılık tedavisi programlarının daha insani şekilde hizmet verebilmesinin ve zihinsel sağlık bakımı alındılarının karşılanabilmesinin mümkün olduğu hususlarında anlaşabilecek güçteydik. Bu çeşit bir reform iyi polislik olduğu kadar iyi de bir siyasetti.

 1. FEDERAL HAPİSHANE REFORMLARININ İLERLEMESİ

Biz aynı zamanda federal hapishane sisteminin rehabilitasyununda ilerleme sağlamaya yardımcı olabilecek güçteydik – bu sadece hayatları iyileştirmeyecek fakat aynı zamanda kamu güvenliğini de geliştirecekti. Bu yönde önemli bir adım, bizim “ev kısıtlılığı/ev hapsi” politikalarımızın reformlaşmasında, uygulamada yalnız yaşayanların tecritlerinde ortak bir tanımı nasıl bir yaklaşımla yapacağımız hususuydu.90 Birleşik Devletlerdeki mahkumların tahminen 100.000’inin çoğu halen yalnız yaşayan kapatılmışlardır/tecrit edilenlerdir – bu sayıya çocuklar ve zihnen hasta olanlar dahildir.91 Bunların 25.000 gibi bir çoğu uzun süreli yalnız kapatılmış/tecrit edilmiş olanlardır, bunlar yıllarca olmasa bile, aylarca insani temastan hemen hemen uzaktır.92 Ben yalnız kapatılmanın/tecritin gereksiz ve zarar verici olduğuna kuvvetle inanmaktayım. 93 Çalışmalar bunun derin negatif sonuçları bulunduğunu, şiddetli zihni rahatsızlıklar getirdiğini ve rehabilitasyonun amaçlarını baltaladığını ileri sürmektedir.94 Benim 2015’de Attorney General’a/Baş Savcılığa ev hapsinin gözden geçirilmesi talimatı vermemin nedeni budur 95 ve Ocak 2016’da DOJ’a önemli reformları uygulama talimatı verdim – bu federal sistem içinde kullanılan yalnız kapatılma/tecrit yoluyla ilgili bir dizi somut “rehber ilkeyi” ihtiva ediyordu.96 Bu reformlar çocuklar için yalnız kapatılmayı/tecriti men etmeyi de kapsıyordu, bunun kullanılmasını düşük düzeyli ihlallere karşılık olarak yasaklıyordu, zihinsel hastaların tedavisini genişletiyordu, mahkumların hücrelerinin dışında geçirdikleri zamanı artırıyordu ve mahkumların doğrudan tecritten serbest bırakılarak topluma dönmemelerini sağlıyordu.97 Bu adımlar hemen hemen 10.000 federal mahkumu etkileyecekti – ve bunun bir model olarak eyalet ve yerel imkanlara hizmet edeceği bekleniyordu.98 İlave olarak, DOJ eyaletlerin tecriti kullanmalarının azaltılması hususundaki çalışmalarını teşvik ediyordu.99

Bu reformların duyurulmasından itibaren, başkalarının da davayı takip ettiklerini gördük. Özellikle bir not olarak, Amerikan Islah Birliği Ağustos 2016’da DOJ’un çok sayıdaki rehber ilkelerine ayna tutan yeni standartlar çıkardı.100 Bu yılın ilk zamanlarında, Los Angeles Gözetmenler Kurulu, DOJ’un rehber ilkelerindeki dili kullanarak çocukların tecrit edilmesinin kullanılmasının geniş kapsamlı olarak kısıtlanmasını onayladı.101 Temmuz 2016’da, Nebraska Islah Hizmetleri Departmanı, bir disiplin yaptırımı olarak ev kısıtlanmasının kullanılmasını yeni bir tüzük çıkararak yasakladı.102 Eylül 2016’da Kuzey Carolina Kamu Emniyeti Departmanı zihinsel hastalığı olan mahkumlar için ev kısıtlamasının uygulanmasını sınırlandıran bir politikayı kabul etti ve bunun uygulanmasını genç suçlular için yasakladı.103 Bu değişikliklerin hızlanarak devam edeceği, bunların daha iyi sonuçların geliştirilmesini açık hale getireceği ve aynı zamanda bütün bunların bizim değerlerimize daha da çok uygun olacağı hususunda umutlandık.

Ev kısıtlaması önemli bir örnek iken, Adalet Departmanı, federal mahkumların çeşitli cephelerde reforme edilmesine odaklandı. Bu Federal Mahkumlar Bürosu’na (BOP) yönelik kritik bir reformu kapsıyordu, bu reform Ajansın mahkumları kar amaçlı özel kullanmasını azaltıyor ve buna kesinlikle son veriyordu, tesisler/imkanlar sadece mahkumlar için kötü koşullarla sonuçlanmıyor fakat aynı zamanda daha az emniyetli bulunuyor ve anlamlı bir tasarruf maliyeti getirmiyordu.104

Bu reformlar aynı zamanda mahkumların eğitimine ve yeni bir girişe/başlangıç yapmaya (Buradaki yeniden giriş, tahliye edildikten sonra yeni bir başlangıç yapma, hayata dahil olma anlamındadır) yönelik çalışmalara vurguyu ihtiva ediyordu. Çalışmalar ıslah programlarına katılan mahkumların hapishaneye daha önce olmayan şekilde önemli düşük oranlarla döndüklerini ve mahkum eğitimine harcanan her doların yeniden hapsetme maliyeti üzerinde beşte dört dolar tasarruf sağladığını gösteriyordu.105 Sonuç olarak 2016’da Adalet Departmanı BOP’un federal hapishane sistemi içinde yarı özerk bir bölge okulu inşa edilmiş olduğunu duyuruyordu – bu eğitimlerde kişiler mobil tabletlerle yüz yüze sınıf kaynaşmasına dahil oluyordu.106 BOB aynı zamanda standartlaşmayı geliştiriyor, suçluluğu artıran madde bağımlılığı davranışının özüne, ruhsal sağlığa odaklanma ve kanıt temelli programlar yeniden suç işlenmesini azaltıyordu.107 

İlave olarak, 2016’da Adalet Departmanı geniş bir yönetime öncülük etti, “Ulusal Yeniden Giriş/Başlangıç Haftası”nın108 açılışı esnasında Baş Savcı Lynch, suç işleme eğilimini azaltan ve daha önce hapsedilenlerin iyileşme sonuçlarını/çıktılarını ve federal hapishane sisteminin stratejik planını gözden geçiren Yeniden Giriş Yol Haritasını gösterime sundu.109 Departman daha sonra, General Attorney/Baş Savcı Vekili Yates’in yeniden giriş merkezleri ikamet yerleri için reform, yeni yaratılmış olan, daha zahmetli/detaylı standartlara sahip bulunan, mahkumlar için gözaltına alınmalarından serbest bırakılmaları öncesine kadar olan kimliklerinin durum bildirimi maliyet kayıtlarını sağlayan ve geliştirilmiş bilgi toplamayı ihtiva eden ve halka ait olarak bilinen “eski mahkumlar için rehabilitasyon merkezleri/dinlenme yerleri”  üzerine olan bir memosunu gösterime sundu.110 Ek olarak, bu çeşit reformların kamu güvenliğinin geliştirilmesinde kaynakların iyi kullanımını gösteren hapishaneden ayrılanlar için olan iyileşme çıktıları/sonuçları sunuldu.

C.Yeniden Giriş/Başlamaya Odaklanma

Hapishane ve mahkumiyet reformunun ötesinde, zamanlarını insanlara yardımda bulunmaya harcayan ve dolayısıyla hayatlarının arkasında iz/eser bırakan kişiler olarak ülkemiz için daha iyisini yapmaya mecburuz. Sadece bunu böyle yapmak doğru olduğu için değil, fakat önceki mahkumlara yasalara saygılı/bağlı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları vermenin, aynı zamanda kamu emniyeti lehine doğrudan bir yatırım olduğu için bunu böyle yapmamız gerekir. Bu federal hükümetin/devletin bu yolu takip etmesi gereken ve sadece giderek büyümekte olan bir alandır. Ulusal hapis nüfusu bir hizaya gelse dahi, hapishane dışında suç kaydı olanların nüfusu hemen hemen 20 milyona ulaşmıştır.111 Çalışmalar bu sayının %6’sının üstündekilerin yetişkin, %25’nin üzerindekilerin Afrika Amerikalı erkekler olduğunu göstermektedir ve bu rakamlara kabahatler veya şartlı tahliye veya kefaletle tahliye edilen cürüm kayıtlarına sahip olanlar dahil değildir.112 Bu nüfusa yönelik engel sonuçları, ücretli istihdam edilenler, kamu menfaatinin elde edilmesi, yüksek öğretimin kovalanması ve çalışma gücünün sersemletilmesinin yeniden bütünleşmesidir. Bu milyonlarca Amerikalının bir iş edinmek için kapının önünde ayakta durmaya çabalarken dahi zorluk içinde olduğu, daha az olarak gerçekten işi tutmaya çalıştığı anlamındadır. Bu tam olarak bireysel fırsattan yoksun olmak değildir, bu yetenekli çalışanların işten yoksun olmalarıdır, toplulukların karlı bir şekilde istihdam etmelerde daha fazla rol modelden çaresiz/umutsuz olarak yoksun olmasıdır.

Yeniden giriş/başlangıç konusundaki kabine düzeyi grup çalışmasına, Attorney General/Baş Savcı Holder başladı ve Attorney General/Baş Savcı Lynch devam etti. 113 Grup ilgili bütün departmanları ve organları masaya devletin/hükümetin hapishaneden topluluklarına geri dönen bireylerin rehabilitasyonu ve yeniden bütünleşmesi üzerine olan çalışmasına destek olmak üzere getirdi.114 Ve Nisan 2016’da ben bir memorandum imzaladım, bu memorandum grubun önemli çalışmasını devam ettirmek için resmi olarak “Kurumlararası Federal Yeniden Giriş Konseyi” kurulmasını sağlıyordu.115 Bu grup çalışmalarını, mahkumlar için adil bir şans elde etmeyi zorlaştıran önceki gereksizce sert olan tamamlayıcı sonuçları muhatap alarak yorulmadan sürdürdü.116 Mesela, Personel Yönetimi Dairesinin kesinleşmiş “ban the box/kutuyu yasaklama” kuralını (burada yasaklanan kutu, iş başvurusunda bulunanlara bir suçtan dolayı hüküm giymiş olup olmadıklarını soran iş başvurusu demektir) – bu sistem federal organların rekabet servisinin, kıdemli yürütme servisi kariyerinde olduğu kadar, uygun şartlarda bir iş başvurusu yapılana kadar, binlerce iş için başvuru sahiplerine cezai ve güven tarihi hakkında soru sormayı yasaklamaktadır.117 Barındırma Dairesi ve Kent Kalkınması, konut sahibi olmayı sağlayanlar ve kamu konutları otoriteleri tarafından yürütülen rehberliklerde cezai kayıtların/sabıka kayıtlarının kullanılmasından feragat etti.118 Rehberlik, polis kayıtlarında taranan kriminal bir tarihin Adil Konut Sahibi Olma Yasası’nın ihlali olduğunu açıklamaktaydı.119 Eğer bu rehberlik ilkeleri orantısız şekilde belirli bir ırka mensup bireyleri veya diğer korunmalı karakterleri dışlar ve sahip olunması gerekli maddi, meşru, ayrımcı olmayan amaçları taşımazsa, bu daha az ayrımcı bir alternatifle hizmet veremez.120 Eğitim Dairesi yüksek okul başvurularında kutunun ötesinin gidişattaki önemini vurguladı – zira kriminal tarih hakkındaki gereksiz genişlikteki sorular, çoğu kez nitelikli öğrenciler için yüksek okul derecesini elde etme/takip etme konusunda caydırıcı ve yıldırıcı oluyordu.121

Fedaral düzeydeki değişikliklerin yeterli olmaması nedeniyle, Başkanlar aynı zamanda toplantılar düzenlemeye hizmet etmeli, özel veya devlet öğretim/eğitim sektöründe değişiklikleri teşvik etmeye yardımcı olmalıdırlar. Beyaz Saray’ın “Adil İş Vaadi/Taahüdü Şansı122 ve “Yüksek Öğrenimde Adil Şans Vaadi” programlarını başlatmasının nedeni de bundan dolayıdır. İş vaadi/taahhüdü, işverenlere yönelik olan ve ikinci şans vermede “kutu yasaklama” türü harekete geçme bariyerlerini azaltma sözü vermeleri,  başvuruda bulunanlar hakkındaki kriminal kayıt bilgilerinin uygun bir bağlamda incelenmesinin sağlanması ve işe alma uygulamalarında kriminal kayıtlardan dolayı ulaşılamaz iş yerleri uygulaması yapılmaması yönünde yapılan bir çağrıydı.124 Bu iş vaadi çağrısı üzerine 300’ün üzerinde Walmart, Intel, PepsiCo, Google, American Airlines, CVS Health, Koch Industries, Srabucks, Hershey Company, John Hopkins Hospyal ve Health System ve Universtiy of Pennsylnania125dahil pek çok şirket ve teşekkül beş milyondan fazla insanı istihdam etmeye başladı. Eğitim/öğretim vaadi yüksek okulların ve üniversitelerin, adil ikinci bir şans vermeyi desteklemek için bariyerleri azaltma hususunda vaatte bulunma konusunda harekete geçmelerini, özellikle öğretim/eğitim fırsatını genişletmelerini teşvik etti.126 Bugüne kadar, 172 bireysel kampüsü temsil eden altmış bir yüksek öğretim kurumu 1.8 milyonun üzerinde öğrenciye hizmet vermeyi imza altına aldı.127Bizim umudumuz bu tür kamu-özel çabalarının, sadece gelecekteki yönetimler için bir model olması değil, aynı zamanda bu konulara hitap eden eyalet ve yerel liderler için de bir model olmasıdır.

INDEX

1. BARACK OBAMA, DREAMS FROM MY FATHER: A STORY OF RACE AND INHERITANCE 252 (2d ed. 2004).

2. JOHN K. WILSON, BARACK OBAMA: THIS IMPROBABLE QUEST 145 (2008); President Barack Obama, Remarks by the President in Address to the Illinois General Assembly (Feb. 10,2016), ht tps: // ww w. whi teh ous e. g o v/ the – press – off ice / 2 0 1 6 / 0 2 / 1 0 / r e m a r k s – p r e s i d e n t – a d d r e s s – i l l i n o i s- gen eral – assembl y [ h ttps :// perm a. cc/ EH 4 4 – Z S N 7] (describing professional relationships as a state senator and work on ethics reform and racial profiling issues); see also DAVID AXELROD, BELIEVER: MY FORTY YEARS IN POLITICS 140–41 (2015) (describing negotiations over racial profiling bill).

3. BARACK OBAMA, THE BLUEPRINT FOR CHANGE: BARACK OBAMA’S PLAN FOR AMERICA 49 (2007), h t t p : / / w w w . s l i d e s h a r e . n e t / U S e l e c t i o n s / t h e – b l u e p r i n t – f o r – c h a n g e – b a r a c k-obama-s-plan-for-america-presentation [https://perma.cc/6LKD-4VQ9].

4. See Ron Davis, What 21st Century Policing Means, WHITE HOUSE: BLOG (Mar. 2, 2015, 4:16 PM), h t t p s : / / w w w . w h i t e h o u s e . g o v / b l o g / 2 0 1 5 / 0 3 / 0 2 / w hat- 2 1 s t – c e n t u r y – p o l i c i n g – m e a n s [ h t t p s : / /p e r m a . c c / E X W 2 – U 6 N 8]; Justin Ray, New Jersey Officer Meets President Obama, NBC 10 (Feb.26, 2015, 1:39 PM), h t t p : / / w w w . n b c p h i l a d e l p h i a . c o m / n e w s / l o c a l / N e w – J e r s e y – O f f i c e r – C a n d e n-President-Obama-Oval-Office-294229141.html [https://perma.cc/ALX6-9NJY].

5. See, e.g., President Barack Obama, Remarks by the President on Community Policing (May 18, 2015), h tt ps: // w w w. wh it eh ou se . g ov / t he – pr ess- o ff ice/ 2 0 1 5 / 0 5 / 1 8 / r e m a r k s – p r e s i d e n t – c o m m u n i t y- p olicing [ h ttps :// pe rm a . c c/ 4 V X H – B F 3 P] (describing how reforms to the police department and other initiatives helped transform “a city trapped in a downward spiral”); see also Jim Walsh, Report:Camden Dangerous, but Crime Down, COURIER-POST (Feb. 8, 2016, 8:53 PM), http://www. courierpos tonlin e. com/ st ory/ news / crime/ 2 0 1 6 / 0 2 / 0 1 / camden- nei ghb o rhoodsc out- crime – dan gerous/79649266 [https://perma.cc/TX35-8ZFE] (noting declines in Camden’s crime rate).

6. See President Barack Obama, Remarks by the President After Visit at El Reno Federal Correctional Institution (July 16, 2015), https:// ww w. whitehouse. go v/ the- press- offic e/ 2 0 1 5 / 0 7 / 1 6 remarks- president- after- visit- el-reno- federal-correctional-instituti on [ https:/ / per m a. cc/ 5 L F X-GM79].

7. See President Barack Obama, Remarks by the President at the 122nd Annual IACP Conference (Oct. 27, 2015), h t tp s: // ww w. wh it eh ous e . g o v/ t h e- pr ess – o f fi ce / 2 0 1 5 / 1 0 / 2 7 / r e m a r k s – p r e s i d e n t-122nd-annual-iacp-conference [https://perma.cc/FFE9-KZPD].

8. See, e.g., President Barack Obama, Remarks by the President at Community Forum at East End Family Resource Center (Oct. 21, 2015), h t t p s : / / w w w . w h i t e h o u s e . g o v / t h e – p r e s s – o f f i c e / 2 0 1 5 / 1 0/ 2 1 / r e m a r k s – p r e s i d e n t – c o m m u n i t y – f o r u m – e a s t – e n d – f a m i l y – r e s o u r c e – c e n t e r [ h t t p s : / / p e r m a . c c / 5 3 4 B-GYKC]; Press Release, Office of the Press Sec’y, FACT SHEET: President Obama Announces New Actions to Promote Rehabilitation and Reintegration for the Formerly-Incarcerated (Nov. 2,2015), h t t p s : / / w w w . w h i t e h o u s e . g o v / t h e – p r e s s – o f f i c e / 2 0 1 5 / 1 1 / 0 2 / f a c t – s h e e t – p r e s i d e n t – o b a ma-announces-new-actions-promote-rehabilitation [https://perma.cc/YN4X-7TS8].

9. See Neil Eggleston, President Obama Grants Another 98 Commutations in the Month of October, WHITE HOUSE: BLOG (Oct. 27, 2016, 4:00 PM), h tt ps:/ / w w w. w hiteh ou se. g ov/ bl o g/ 2 0 1 6/ 1 0 / 2 7 / p r e s i d e n t – o b a m a – g r a n t s – a n o t h e r – 9 8 – commutations – month – octob er [ h tt ps :// pe r m a . c c/ 2 L B A-YTQX].

10. See, e.g., Juliet Eilperin & Mike DeBonis, Obama Convenes Meeting on Criminal Justice Reform to Buoy Bipartisanship, WASH. POST (Dec. 3, 2015), h t t p s : / / w w w . w a s h i n g t o n p o s t . c o m/ p o l i t i c s / b i p a r t i s a n – c r i m i n a l – j u s t i c e – r e f o r m – c o a l i t i o n – h o l d s – w h i t e – h o u s e – m e e t i n g / 2 0 1 5 / 1 2 / 0 3/ 9 8 c b 7 d d e – 9 9 f a – 1 1 e 5 – b 4 9 9 – 7 6 c b e c 1 6 1 9 7 3 s t o r y . h t m l [ h t t p s : / / p e r m a . c c / 8 E 9 2 – 8 B D T]; Jordan Fabian, Obama Huddles with Key Republicans on Criminal Justice Reform, THE HILL (Feb. 5,2016), ht tp:// theh ill. com/ blogs/ bl og- briefing- room/ news- other- admi nis tration/ 2 6 8 4 2 7 – obam a- met- w i th – gr a s s l e y – g o od l at t e – on [ h t tp s : // p er m a . cc/ P 4 N Q – Y R J 9]. In addition to signing the Fair Sentencing Act of 2010, Pub. L. No. 111-220, 124 Stat. 2372 (codified at scattered sections of 21 and 28 U.S.C.), I also signed legislation that helps protect our men and women in uniform who are faced with threats, injuries, and death, see Rafael Ramos and Wenjian Liu National Blue Alert Act of 2015, Pub. L. No. 114-12, 129 Stat. 192 (to be codified at 42 U.S.C. §§ 14165–14165b), as well as an important expansion of federal hate-crime laws that covers crimes committed because of a victim’s sexual orientation or gender identity, see Matthew Shepard and James Byrd, Jr.,Hate Crimes Prevention Act of 2009, Pub. L. No. 111-84, 123 Stat. 2835 (codified at scattered sections of 18, 28, and 42 U.S.C.). See also President Barack Obama, Remarks by the President at Signing of the Rafael Ramos and Wenjian Liu National Blue Alert Act of 2015 (May 19, 2015), https:// www. whitehouse. gov/ the- press – office/ 2 0 1 5 / 0 5 / 1 9 / r em arks – president- signing- rafael- ramos- and- wenjian- liu- national- blue- ale [ https:/ / per ma. cc/ CT 5 K- 4 GCP]; The Matthew Shepard and James Byrd, Jr., Hate Crimes Prevention Act of 2009, U.S. DEP’T JUST. (Aug. 6, 2015), https://ww w. justic e. gov/crt/ matthew- shepard- and- james- byrd- jr- hate – crime s- prevention – act – 2 0 0 9 – 0 [https://perma.cc/9QAX-9G4F].

11. President Barack Obama, Remarks by the President at the NAACP Conference (July 14,2015), h t t p s : / / w w w . w h i t e h o u s e . g o v / t h e – p r e s s – o f f i c e / 2 0 1 5 / 0 7 / 1 4 / r e m a r k s – p r e s i d e n t – n a a c p- c o n f e r e n c e [h t t p s : / / p e r m a . c c / 2 7 G Z – 7 F J M] (“Our communities are safer, thanks to brave police officers and hardworking prosecutors who put those violent criminals in jail.”); see also Obama, supra note 7 (“[Y]our work and your service really has helped make America safer than it’s been in decades, and that’s something for which every American should be proud.”); President Barack Obama, Remarks by the President at Memorial Service for Fallen Dallas Police Officers (July 12,2016), h t t p s : / / w w w . w h i t e h o u s e . g o v / t h e – p r e s s – o f f i c e / 2 0 1 6 / 0 7 / 1 2 / r e m a r k s – p r e s i d e n t – m e m o r i a l- service- fallen – dallas- police- officers [ h ttps:// perm a. cc/ XV 6 4 – YHG J] (“Like police officers across the country, these men and their families shared a commitment to something larger than themselves. They weren’t looking for their names to be up in lights. They’d tell you the pay was decent but wouldn’t make you rich . . . . [T]he reward comes in knowing that our entire way of life in America depends on the rule of law; that the maintenance of that law is a hard and daily labor; that in this country, we don’t have soldiers in the streets or militias setting the rules. Instead, we have public servants — police officers .

12. THE SENTENCING PROJECT, AMERICANS WITH CRIMINAL RECORDS 2 (2015), http://w w w . s e n t e n c i n g p r o j e c t . o r g / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 5 / 1 1 / A m e r i c a n s – w i t h – C r i m i n a l – R e c o r d s-Poverty-and-Opportunity-Profile.pdf [https://perma.cc/8E96-WBJV]. 13 Id.

14. Peter Wagner, Jails Matter. But Who Is Listening?, PRISON POL’Y INITIATIVE (Aug. 14, 2015), h ttps :// w w w. prisonpolic y. o rg/bl o g/ 2 0 1 5 / 0 8 / 1 4 / j ail sm a tt er [ h tt ps: // per m a. cc / J D 3 3 – 5 F 7 Q] (compiling data retrieved from the Bureau of Justice Statistics’ Jail Inmates at Midyear Series 2007–2014).

15. THE SENTENCING PROJECT, FACT SHEET: TRENDS IN U.S. CORRECTIONS 2 (2015), http :// sen tenc ing proje ct . or g/ wp- c ont ent/ upl oad s/ 2 0 1 6 / 0 1 / Tren ds- in – US – C orrec ti ons. pdf [ ht tps://perma.cc/9Q5W-7GVG].

16. Id.

17. WHITE HOUSE COUNCIL OF ECON. ADVISORS, ECONOMIC PERSPECTIVES ON INCARCERATION AND THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 23 (2016) [hereinafter ,ECONOMIC PERSPECTIVES ON INCARCERATION], h t tp s: // www. whitehouse.g ov /site s/ de fault/fi les/page /files/20160423_ceaincarcerationcriminaljustice.pdf. [https://perma.cc/L7SW-34LH].

18. PEW CHARITABLE TRS., COLLATERAL COSTS: INCARCERATION’S EFFECT ON ECONOMIC MOBILITY 7 fig.1 (2010), h t t p : / / w w w . p e w t r u s t s . o r g / ~ / m e d i a / l e g a c y / u p l o a d e d f i l e s / p c s.assets/2010/collateralcosts1pdf [https://perma.cc/U6H8-QGB4].

19. Data obtained from Inst. for Criminal Policy Research & World Prison Brief, Highest to Lowest — Prison Population RatePRISONSTUDIES.ORG, h t tp :/ / w w w. pr is on studie s. org/ h ighest- t o – l o w e s t / p r i s o n p o p u l a t i o n r a t e ? f i e l d r e g i o n t a x o n o m y t i d = A l l [ h t t p s : / / p e r m a . c c / 7 M G A-RAR7]. This ranking excludes territories and countries with populations of less than 200,000.See also ECONOMIC PERSPECTIVES ON INCARCERATION, supra note 17, at 24 fig. 18 (compiling the same statistics from 2015).

20. See, e.g., WILLIAM J. STUNTZ, THE COLLAPSE OF AMERICAN CRIMINAL JUSTICE 13 (2011) (“The consequence of those trends is an unsustainably large prison population, disproportionately composed of young African American men from poor urban neighborhoods.”).

21. See Sally Q. Yates, Deputy Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice, Deputy Attorney General Sally Yates Delivers McNamara Memorial Lecture at Fordham University (Nov. 14, 2016), https:// w w w. ju s ti ce . g ov / op a/ s pe ec h/ d ep ut y- a t to r ne y – ge ne r al – s all y – q – y at es – d e l i v e r s – m c n a m a r a – m e m o r i all lecture- f ordham [ http s:// p erma . cc/ 7 T GM- 6 Z Z V] (“The Justice Department’s prison and detention costs have increased by almost three billion dollars in the past decade alone and now account for roughly one third of the department’s budget. This comes with significant public safety consequences because the growing [Bureau of Prisons (BOP)] budget is crowding out everything else we do at the department.”); see also CHARLES COLSON TASK FORCE ON FEDERAL CORRECTIONS,TRANSFORMING PRISONS, RESTORING LIVES 14 (2016), http://www.urban.org/sites/ default/ fil es/ al fre sco/ pu bli c ati on- p dfs/ 2 0 0 0 5 8 9 – T r a n s f o r m i n g – P r i s o n s – R e s t o r i n g – L i v e s . p d f [ h t t p s : / /perma. cc/ R 2 4 X- PK 2 N] (“The BOP’s growth and size have created a tremendous financial burden for the federal government, requiring significant investment in basic housing and infrastructure and leaving few resources for the important work of supporting rehabilitation and successful reentry.”).

22. Yates, supra note 21.

23. TRACEY KYCKELHAHN, U.S. BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, JUSTICE EXPENDITURE AND EMPLOYMENT EXTRACTS, 2012 — PRELIMINARY tbl.1 (2015), h t tp:// w ww . bjs . gov/index. cfm ? ty= p bdetail& ii d= 5 2 3 9 [ http s:// per ma. c c/ RH 4 C- SUJG]; see also DIANE WHITMORESCHANZENBACH ET AL., THE HAMILTON PROJECT, THE BROOKINGS INST., TWELVE FACTS ABOUT INCARCERATION AND PRISONER REENTRY 4 (2016), https://www.brookings. edu/ wp – con tent/ uploads/ 2 0 1 6 / 1 0 / t hp-2 0 1 6 1 0 2 0 t welve_ facts incarceration pr is oner r eentr y. pdf[ h t t p s : / / p e r m a . c c / X V B 7 – A G L 6] (estimating total expenditures in 2012 based on U.S. Bureau of Labor Statistics and Bureau of Justice Statistics data); Does the U.S. Spend $80 Billion a Year on Incarceration?, COMM. FOR A RESPONSIBLE FED. BUDGET (Dec. 23, 2015), http://crfb.org/ b l o g s / u s – s p e n d s – 8 0 – b i l l i o n – y e a r – i n c a r c e r a t i o n [ h t t p s : / / p e r m a . c c / W N 4 K- B M 4 V] (fact-checking a similar estimate from 2010). 24 U.S. DEP’T OF EDUC., STATE AND LOCAL EXPENDITURES ON CORRECTIONS AND EDUCATION 5 exhibit 1 (2016), ht tps:// ww w 2 . e d. go v/ rschsta t/ ev al/ ot her/ expenditures- correct ions-education/brief.pdf [https://perma.cc/GAJ8-5LVN].

25. ECONOMIC PERSPECTIVES ON INCARCERATION, supra note 17, at 45–51 (2016).

26. Wagner, supra note 14.

27. See generally SARAH E. REDFIELD & JASON P. NANCE, AM. BAR ASS’N, SCHOOL-TOPRISONPIPELINE: PRELIMINARY REPORT (2016), h ttps: // ww w. americanbar. org/ content/dam/ ab a/ administrative/ diversi t y pipeline/ stppr eliminary repor t final. authchec kd am. p df [ h tt ps:/ /perma.cc/2TWQ-LGW2].

28. See, e.g., Timothy Head & Grover Norquist, The High Costs of Over-Incarceration, NAT’LREV. (Aug. 13, 2015, 4:00 AM), h tt p:// w w w. n at i on al revi e w. c om/ art icl e/ 4 2 2 4 7 6 / ov er – in c ar c er a ti on- n o t – m a k i n g – a m e r i c a – s a f e r [ h t t p s : / / p e r m a . c c / 3 S 2 U- Z H B 2]. See generally STEVEN RAPHAEL &MICHAEL A. STOLL, DO PRISONS MAKE US SAFER? THE BENEFITS AND COSTS OF THEPRISON BOOM (2009).

29. See generally NAT’L RESEARCH COUNCIL OF THE NAT’L ACADS., THE GROWTH OF INCARCERATION IN THE UNITED STATES 70–103 (2014) [hereinafter GROWTH OF INCARCERATION].The FBI calculates that the rate of violent crime was 372.6 per 100,000 people in 2015, compared to 469.0 in 2005, 684.5 in 1995, and 620.1 in 1986; the murder and manslaughter rate was 4.9 per 100,000 people in 2015, 5.6 in 2005, 8.2 in 1995, and 8.6 in 1986. See FBI, U.S.DEP’T OF JUSTICE, UNIFORM CRIME REPORTS tbl.1 (2015), h t tp s :// u cr . fb i . g ov / cr i me – i n – t h e – u s/ 2 0 1 5 / crime- in – th e- u. s. – 2 0 1 5 / tables /table – 1 / table_ 1 crime in the united stat es by volume and rate_ per 1 0 0 0 0 0 inhabitants 1 9 9 6 – 2 0 1 5 . xls [ http s:// pe rma. cc/ A 4 Q 2 – WM 5 6]; FBI, U.S. DEP’T OF JUSTICE, UNIFORM CRIME REPORTS tbl.1 (2005), h ttps:/ / ucr. f bi. g ov/ crime – in- t h e- u. s/ 2 0 0 5[ h t t p s : / / p e r m a . c c / 5 M C S – 4 9 A S ]; see also U.S. BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, CRIMINAL VICTIMIZATION, 2015 (2016), ht t p:// ww w. b js. g ov/ content/ pub/ pd f/ cv 1 5 sum. pdf [ h ttps:// perma. c c/ X E Y 8 – 3 Q T J] (“From 1993 to 2015, the rate of violent crime declined from 79.8 to 18.6 victimizations per 1000 persons age 12 or older.”).

30. See GROWTH OF INCARCERATION, supra note 29, at 70–103; see also Rachel E. Barkow, Clemency and Presidential Administration of Criminal Law, 90 N.Y.U. L. REV. 802, 819 (2015) (“Elected officials responded to . . . public fear and dissatisfaction [with a ‘too lenient’ justice system] by taking ever-tougher stances on crime. Republicans embraced the strategy first, but Democrats quickly followed. Key interests have also pushed for more expansive and tougher criminal laws, including prosecutors, victims’ rights organizations, rural communities that may depend on prisons for jobs, private prison companies, and corrections unions.”).

31. Bryan Stevenson, a member of my Task Force on 21st Century Policing, has said that under the current justice system, it is often “better if you’re rich and guilty than if you’re poor and innocent.” Bryan Stevenson, We Need to Talk About an Injustice, TED (Mar. 2012), h ttps:// www. ted. com /talks / brya n s tev ens on we n e ed_ t o t al k_ a bo ut an in jus tic e/ tr a n s c r i p t ? l a n g u a g e = e n [ h t t p s : / /perma. cc/ UE Q 2 – Y UE K]; see also BRYAN STEVENSON, JUST MERCY 18 (2014) (“[T]he opposite of poverty is not wealth; the opposite of poverty is justice.”).

32. For example, studies have suggested no statistically significant difference in the rate of current drug use across races and ethnicities though the arrest and conviction rate for African Americans for drug crimes is significantly higher. See U.S. DEP’T OF HEALTH & HUMAN SERVS. RESULTS FROM THE 2013 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH: SUMMARY OF NATIONAL FINDINGS 26 (2014), http:// w ww . samh sa. g ov/ d at a/ sites/ defaul t/ files/ NS DUH results PDFWHTML 2013/Web/NSDUHresults2013.pdf [https://perma.cc/LZ4X-MZ38].

33. Obama, supra note 11.

34. Id.

35. ECONOMIC PERSPECTIVES ON INCARCERATION, supra note 17, at 4; see also JESSICA EAGLIN & DANYELLE SOLOMON, BRENNAN CTR. FOR JUSTICE, REDUCING RACIAL AND ETHNIC DISPARITIES IN JAILS 10–13 (2015), https :// w ww. brennan center. or g/ sites/ d efault/ files/ publicati ons/ Ra cial% 2 0 Dispari ties% 2 0 Rep ort% 2 0 0 6 2 5 1 5 . p df [ h tt ps:// perma. cc/ D TZ 4 – 8 VBA];LYNN LANGTON & MATTHEW R. DUROSE, BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, U.S. DEP’T OF JUSTICE, POLICE BEHAVIOR DURING TRAFFIC AND STREET STOPS, 2011 (2013), http://w ww. b js. g ov/ c on ten t/ pu b/ pd f/ pb t ss 1 1 . pd f [ h ttps :// perma . cc / Y 4 X 3 – X R U 6]; THE SENTENCING PROJECT, REPORT OF THE SENTENCING PROJECT TO THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE REGARDING RACIAL DISPARITIES IN THE UNITED STATES CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 1 (2013), h ttp:// sentencingproject. org/ wp- co ntent/ uploads/ 2 0 1 5 / 1 2 / Race- and- Justice- Shadow- Report- ICC PR. pdf [ https:// p erma. cc/ 8 9 F U- N UZ A]; RAM SUBRAMANIANETAL., VERA INST. OF JUSTICE, IN OUR OWN BACKYARD: CONFRONTING GROWTH AND DISPARITIES IN AMERICAN JAILS 12–13 (2015), ht tp:// www. safetyandjusti cechal le nge. org/ wp- content/ u pl oads/ 2 0 1 5 / 1 2 / incarcer ation- tren ds – in- o ur- own- back yard – repor t. pdf [ h ttps :// p e rma. c c/ H E A 4 – U 6 R L]; M. Marit Rehavi & Sonja B. Starr, Racial Disparity in Federal Criminal Sentences,122 J. POL. ECON. 1320 (2014).

36. ECONOMIC PERSPECTIVES ON INCARCERATION, supra note 17, at 5.

37. See Sarah K.S. Shannon et al., The Growth, Scope, and Spatial Distribution of People with Felony Records in the United States, 1948 to 2010, DEMOGRAPHY (forthcoming) (manuscript at 25), http://users.soc.umn.edu/~uggen/former_felons_2016.pdf[https://perma.cc/YS3H-EJVN].

38. Id. (manuscript at 26).

39. BARACK OBAMA, THE AUDACITY OF HOPE 253 (1st ed. 2006); see also Am. Psychological Ass’n Zero Tolerance Task Force, Are Zero Tolerance Policies Effective in the Schools? An Evidentiary Review and Recommendations, 63 AM. PSYCHOLOGIST 852, 853–54 (2008) (documenting and challenging the “key assumptions of zero tolerance policies”).

40. See LAUREN-BROOKE EISEN & INIMAI CHETTIAR, BRENNAN CTR. FOR JUSTICE,THE REVERSE MASS INCARCERATION ACT 6, 10 (2015), h t t p : / / w w w . b r e n n a n c e n t e r . o r g / s i t e s/ default/ files / publ ications/ The_ Rev erse_ Mass Incar ceration_ Act% 2 0 . pdf [ https:// perm a. cc/ W 6 2 K-5BK6] (describing state approaches to reducing crime and incarceration); see also BRENNANCTR. FOR JUSTICE, SOLUTIONS: AMERICAN LEADERS SPEAK OUT ON CRIMINAL JUSTICE (Inimai Chettiar & Michael Waldman eds., 2015), http:// w ww . bren nancen ter. org/ sit es/ defau lt/ fil es/ publications / Solutions American Leaders Speak_ Out. pdf [ https:// p erma. cc/ Q 5 X X – Y 8 JX] (compiling proposals for criminal justice reform from bipartisan public leaders); INT’L ASS’N OFCHIEFS OF POLICE, PARTNERSHIPS IN PRETRIAL JUSTICE (2016), http:// w ww. i acp. org/ P ortals/ 0 / documents/ pdfs/ IACP_ ParnersinPretrialJustice_ Final. pdf [ https: // perma. cc/ DC 9 K- YKTZ] (detailing state efforts to adopt risk-based reforms). 41 In Georgia, after criminal justice reform in 2012, prison admissions fell 8%, and the violent crime rate dropped to its lowest since 1980. BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, U.S. DEP’T OF JUSTICE, IN BRIEF: EXAMINING THE CHANGING RACIAL COMPOSITION OF THREE STATES’ PRISON POPULATIONS 2 (2015), h t t p s : / / w w w . b j a . g o v / P u b l i c a t i o n s / C S G – R a c i a l PrisonPop. pdf [ h ttps:// per ma. cc/ HUU 4 – CHCD]; Statewide Crime Rates per 100,000 Population 1980–2015, GA. BUREAU INVESTIGATION, h t t p s : / / g b i . g e o r g i a . g o v / s i t e s / g b i . g e o r g i a . g o v / f i l e s/ relate d_ files/ sit e_ p ag e/ St ate wid e% 2 0 C r i m e % 2 0 Rat es% 2 0 p e r % 2 0 1 0 0 , 0 0 0 % 2 0 P o pulati on . pdf[ h t t p s : / / p e r m a . c c / U W M 3 – R V P 8]. In Texas, after reforms in 2007 that reduced sentencing terms for drug offenders, the violent crime rate declined by 20% between 2007 and 2011. See Sally Q.Yates, Deputy Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice, Remarks at the National District Attorneys Association on Prosecution Integrity (July 21, 2015), h t t p s : / / w w w . j u s t i c e . g o v / o p a / s p e e c h/ deputy – a tt or ney – gener al – s all y- quil lian- ya tes – deliver s – r em ar ks – n a tion al- district – a tt orne ys [ ht tps:/ /perma. cc/ 7 U L A – R Y P Z]. Alabama has had a similar experience. See Press Release, Office of the Governor of Ala., Governor Bentley Addresses Congress on Alabama’s Prison Reform Efforts (July 14, 2015), h t t p : / / g o v e r n o r . a l a b a m a . g o v / n e w s r o o m / 2 0 1 5 / 0 7 / g o v e r n o r – b e n t l e y – a d d r e s s e s- c o n g r e s s – a l a b a m a s – p r i s o n – r e f o r m – e f f o r t s [ h t t p s : / / p e r m a . c c / X D B 6 – ATYD] (“In 2014, Alabama launched the Justice Reinvestment Initiative (JRI), a comprehensive study of the state’s criminal justice system to identify ways to implement more cost effective criminal justice policies. The goal of JRI is to generate state savings that can be reinvested in evidence-based strategies that will increase public safety while holding offenders accountable for crimes. . . . The legislation is expected to reduce the state’s prison population by more than 4200 people, avert more than $380 million in future costs and provide supervision for 3000 more people upon release from prison.”).

42. See, e.g., THE SENTENCING PROJECT, LIFE GOES ON: THE HISTORIC RISE IN LIFE SENTENCES IN AMERICA 3, 15–16 (2013), ht tp:/ / s enten cin gpr oje ct. org/ wp – c on ten t/ u plo ads/ 2 0 1 5 / 1 2 / Li f e- G o es – O n . pd f [ h t tp s: // p er m a. cc / W G 7 B – Z F 6 6] (noting that, even amid broad policy reform, there is little debate about the use of and appropriateness of life sentences, and that “[l]ife without parole is a mandatory sentence upon conviction under three strikes laws in 13 states and the federal government,” id. at 16).

43. Within Congress, the supporters of criminal justice reform include Senators John Cornyn, Mike Lee, and Rand Paul, as well as Congressmen James Sensenbrenner and Trey Gowdy, among others. See Criminal Justice Reform Initiative, HOUSE JUDICIARY COMMITTEE, https://jud ic i ar y. h ous e . g ov / is su e/ cri mi n al – j us ti ce – r e f orm – i nit i a ti ve [ h t t p s : / / p e r m a . c c / K 6 S 9 – U K U D]; see also Seung Min Kim, Compromise Struck on Criminal Justice Reform, POLITICO (Apr. 28, 2016,11:03 AM), h tt p:/ / w w w. p olit ic o. c o m/ st or y/ 2 0 1 6 / 0 4 / criminal – just ice – refor ms en at e- 2 2 2 5 7 7 [ h tt ps:/ /perma. c c/ C GJ 2 – A GT 8]. There are also a host of Left-Right coalitions in this space. Most notably, in 2015, a group called the Coalition for Public Safety launched with a mission “to make our criminal justice system smarter, fairer and more cost effective.” About the Coalition, COALITION FOR PUB. SAFETY (2015), h t t p : / / w w w . c o a l i t i o n f o r p u b l i c s a f e t y . o r g / a b o u t [ h t t p s : / / p e r m a . c c / Z 8 G 5-BZKB]. The organization partners with many of the nation’s most prominent conservative andprogressive organizations — including organizations backed by Grover Norquist and the Koch brothers. See The Importance of Action, COALITION FOR PUB. SAFETY (2015), http://www. co aliti onf or publ ic safety . or g [ h tt ps :// per m a. cc/ 5 D CV- 7 5 Y 7] (listing partner organizations). On March 27, 2015, the Bipartisan Summit for Criminal Justice Reform brought together more than ninety speakers in Washington, D.C., in an event hosted by Pat Nolan and former Speaker of the House Newt Gingrich, among others. See Edgar Saavedra, A Bipartisan Summit on Criminal Justice Reform, #CUT50 (Mar. 27, 2015), htt p:// ww w. cu t 5 0 . or g/ s um m it 1 [ htt ps:// per ma. cc/ JP K 5-QD6Q]. Governor Nathan Deal of Georgia, a state that has led on these issues, spoke at the event about the impact drug courts can have on the lives of those struggling with addiction and seeking to earn their second chance. See Bipartisan Summit: Georgia Governor Nathan Deal,YOUTUBE (Mar. 26, 2015), https: // w ww . you tub e. c o m/ w atc h? v= u G a 4 5 J Nw 7 kU [ h ttp s:// perm a. c c/6FGP-EQSN].

44. President Barack Obama, Remarks by the President in Arm Chair Discussion on Criminal Justice with Law Enforcement Leaders (Oct. 22, 2015), h t t p s : / / w w w . w h i t e h o u s e . g o v / t h e – p r e s s- o f fic e/ 2 0 1 5 / 1 0 / 2 2 / r e m a r k s – p r e s i d e n t – a r m – c h a i r – d i s c u s s i o n – c r i m i n a l – j u s t i c e – l a w – e n f orcement [ht tps :// pe rm a. cc / HR 4 Q – K N 7 U] (“[T]his is a staged process. We will lose the public if we try to do everything at once without having data and evidence . . . . If, on the other hand, we do it systematically, methodically, . . . [and] we’re not telling prosecutors you’re going to be promoted based on how many maximum sentences you get, but rather based on how wise your use of prosecutorial discretion — if all those things prove that we’re still doing a good job controlling crime,then I think we’ve got something to build on.”).

45. Peter Wagner & Bernadette Rabuy, Mass Incarceration: The Whole Pie 2016, PRISON POL’Y (Mar. 14, 2016), ht tps:// w ww . prisonp olic y. org/ reports/ pie 2 0 1 6 . h tml [ h ttps:/ / perm a. cc/ N 4 W B-4T8C].

46. “Resolution of prosecutorial questions usually is conceived as lying at the heart of the executive power vested in the President,” then-Professor Elena Kagan observed in a seminal article on presidential administration. Elena Kagan, Presidential Administration, 114 HARV. L. REV. 2245,2357 (2001). “But it is in this area, because so focused on particular individuals and firms, that the crassest forms of politics . . . pose the greatest danger of displacing professionalism and thereby undermining confidence in legal decisionmaking.” Id. at 2357–58.

47. See, e.g., Rachel E. Barkow, Separation of Powers and the Criminal Law, 58 STAN. L. REV.989, 1017 (2006).

48. See Kate Andrias, The President’s Enforcement Power, 88 N.Y.U. L. REV. 1031, 1051 (2013).

49. See id. at 1070–72; see also Kagan, supra note 46, at 2357–58.

50. See Eggleston, supra note 9.

51. See Past Inmate Population Totals, FED. BUREAU PRISONS (Dec. 1, 2016), h t t p s : / / w w w. bop. gov/ about/ st atis tics / populations tatistics . js p [ h ttps :// per m a . c c / G Z 3 R- TSV Y] (providing historical inmate totals from 1980 to 2016); see also PATRICK A. LANGAN ET AL., BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, U.S. DEP’T OF JUSTICE, HISTORICAL STATISTICS ON PRISONERS IN STATE AND FEDERAL INSTITUTIONS, YEAREND 1925–86, at 12 (1988), h ttps :// ww w. n cjrs. g ov/ pd ff ile s 1 / di git iz at i on/ 1 1 1 0 9 8 n c j r s . p d f [ h t t p s : / / p e r m a . c c / Y 9 H S- A 2 4 R] (presenting historical data that suggests the last President to see a decrease in the federal inmate population while in Office was President Jimmy Carter).

52. There were historic decreases in violent crime in 2014. While the most recent FBI Uniform Crime Report (UCR) data suggests that crime increased overall in 2015, it is important to remember that 2015 still represented the third-lowest year for violent crime in the past two decades. See Crime in the United States 2015, FBI, https:// ucr . f bi. gov/ crim e- in- t he- u. s/ 2 0 1 5 / crim e- in- the- u. s.- 2 0 1 5 / h ome [ ht tp s:// perma . cc/ WF Q 5 – 5 5 S 3]; Crime in the United States 2014, FBI, h tt ps:// ucr. fbi. g ov/ crime – in- the- u. s/ 2 0 1 4 / c r i m e – i n-the-u.s.-2014 [https://perma.cc/7YB8-P98F].

53. These actions were undertaken not at my direction, but because of the strong, principled leadership of Eric Holder and Loretta Lynch, the two outstanding Attorneys General who served in my Administration. In many respects, the most consequential actions I took in this area were my decisions to entrust these dedicated public servants (and other senior officials in the Department of Justice) with the authority to use their discretion wisely and to provide guidance and set an example for the thousands of federal prosecutors across the United States. This point is consistent with recent scholarship that demonstrates the important role prosecutors have played in escalating the length of sentences and can play in easing them. See, e.g., John. F. Pfaff, The Micro and Macro Causes of Prison Growth, 28 GA. ST. U. L. REV. 1239, 1242 (2012) (describing the important role county prosecutors have played in prison population growth).

54. Memorandum from Eric Holder, Jr., Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice, to All Federal Prosecutors (May 19, 2010), h t t p : / / s u b j e c t t o i n q u i r y . d e f a u l t . w p 1 . l e x b l o g . c o m / f i l e s / 2 0 1 3 / 0 9 / H o l d e r- Ch ar g in g- M em o- 5 – 1 9 – 1 0 . pd f [ h ttp s:/ / p erm a. cc / D 5 9 9 – RP VA]; see id. at 3 (“This memorandum supersedes previous Department guidance on charging and sentencing including the September 22, 2003 memorandum issued by Attorney General John Ashcroft . . . , the July 2, 2004 memorandum issued by Deputy Attorney General James Comey . . . and the January 28, 2005 memorandum issued by Deputy Attorney General James Comey . . . .”).

55. Id. at 1.

56. See Memorandum from Eric Holder, Jr., Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice, to the United States Attorneys & Assistant Attorney General for the Criminal Division 1 (Aug. 12, 2013), https://w w w. jus tic e. g ov/ sites/ default/ f iles / oip/ legacy/ 2 0 1 4 / 0 7 / 2 3 / a g- m emo- departmen t – policy pon – charging mandatory – minimum- sentences- recidivist- enhance ments- i n- c ertain – drugc ases. pdf [ h t tps:// p erma . c c / 9 U M G – B 3 L 9]. A footnote in the memo notes that “[a]s with every case, prosecutors should determine, as a threshold matter, whether a case serves a substantial federal interest. In some cases, satisfaction of the . . . criteria [for declining to charge under a mandatory minimum statute] meant for low-level, nonviolent drug offenders may indicate that prosecution would not serve a substantial federal interest and that the case should not be brought federally.” Id. at 2 n.3.

57. Memorandum from Eric Holder, Jr., Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice, to Department of Justice Attorneys (Sept. 24, 2014), h tt ps : // w w w . j us ti c e. g ov / oip / f o i a- li br ar y/ a g gu id a nc e on s ec ti o n 851 enhancements in plea negotiations/download [https://perma.cc/VWW7-9CCK].

58. Memorandum from James M. Cole, Deputy Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice, to All Federal Prosecutors (Oct. 14, 2014), h tt ps :/ / w w w . ju st ic e . g ov / fi le / 7 0 1 1 1 / d o w n l o a d [ h t t p s : / / p e r m a . c c / V 7 7 2 -EVBU].

59. See, e.g., NAT’L ASS’N OF ASSISTANT U.S. ATT’YS, THE DANGEROUS MYTHS OF DRUG SENTENCING “REFORM” 10–11 (2015), h t t p s : / / w w w . n a a u s a . o r g / 2 0 1 3 / i m a g e s / d o c s/ Dan gerous- Myt hs- of- Drug- Sente ncing- Ref orm. pdf [ https:// perma. c c / F Z 8 D- H 8 W 9] (predicting that lower mandatory minimums would inhibit a prosecutor’s ability to dismantle criminal organizations); Letter from Robert Gay Guthrie, President, Nat’l Ass’n of Assistant U.S. Att’ys, to Senator Patrick Leahy, Chairman, and Senator Charles Grassley, Ranking Member, Senate Judiciary Comm. (Jan. 31, 2014), http :// w w w. n aaus a. or g/ 2 0 1 3 / ima ges/ docs/ M andMinSentencin Leg Oppose 013114.pdf [https://perma.cc/ZSX5-3QBU].

60. See Press Release, Office of Pub. Affairs, U.S. Dep’t of Justice, New Smart on Crime Data Reveals Federal Prosecutors Are Focused on More Significant Drug Cases and Fewer Mandatory Minimums for Drug Defendants (Mar. 21, 2016), ht tps:// ww w. justice. gov/ opa/ pr/ ne w- smart- crime- da ta – reveals – fed eral- pr osecut ors- are- f ocused – more – signifi can t- d ru g – cases- and [ ht tps:// perma. cc/67U4-6Z2N] (noting that “the percentage of defendants with an aggravating role steadily increased” while the number of drug cases with mandatory minimums has fallen).

61. See BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, U.S. DEP’T OF JUSTICE, CORRECTIONAL POPULATIONS IN THE UNITED STATES, 2013 (2014), http :// ww w . b js. g ov/ cont en t/ p ub / pdf/ cp us 1 3.pdf [https://perma.cc/2FQ2-T48B].

62. See BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, U.S. DEP’T OF JUSTICE, CORRECTIONAL POPULATIONS IN THE UNITED STATES, 2014, at 2 (2015), h t t p : / / w w w . b j s . g o v / c o n t e n t / p u b / p d f/cpus14.pdf [https://perma.cc/VG8R-PPQR].

63. See U.S. SENTENCING COMM’N, OVERVIEW OF FEDERAL CRIMINAL CASES FISCALYEAR 2015, at 7–8 (2016), http:// w ww. ussc. gov/ site s/ default/ fil es/ p d f/ researc h- and- publications/ r e s e a r c h – p u b l i c a t i o n s / 2 0 1 6 / F Y 1 5 Over vie w Fed er al Crim in al C as es. pd f [ ht tps :// p er ma. cc/ BY 2 9-6H87]. The U.S. Sentencing Commission attributed this significant reduction to “a change in the policy of the Department of Justice in 2013 as to how to charge drug cases.” Id. at 8; id. at 12 n.8 (providing data from fiscal years 2013 and 2014)

64.See Yates, supra note 21.

65.Pub. L. No. 111-220, 124 Stat. 2372 (2010) (codified as amended in scattered sections of 21 and 28 U.S.C.).

66.Id. § 3 (codified at 21 U.S.C. § 844(a) (2012)).

67.Restoring Fairness to Federal Sentencing: Addressing the Crack-Powder Disparity: Hearing Before the Subcomm. on Crime & Drugs of the S. Comm. on the Judiciary, 111th Cong. 2–3 (2009) (Statement of Sen. Richard J. Durbin, Chairman, S. Subcomm. on Crime & Drugs).

68.Smarter Sentencing Act of 2014, S. 1410, 113th Cong.; see also Smarter Sentencing Act of 2015, S. 502, H.R. 920, 114th Cong. (a similar bill introduced in 2015). 69 S. 1410.70 Id. § 4.

71.Id. § 2.

72.Id. § 3(b).

73.CONG. BUDGET OFFICE, COST ESTIMATE, S. 1410 SMARTER SENTENCING ACT OF 2014 (Sept. 11, 2014), h t t p s : / / w w w . c b o . g o v / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 1 1 3 t h – c o n g r e s s – 2 0 1 3 – 2 0 1 4/costestimate/s141000.pdf [https://perma.cc/8ETY-KHS9].

74.See, e.g., 161 CONG. REC. S1378–80 (daily ed. Mar. 10, 2015) (statement of Sen. Grassley); 160 CONG. REC. S4449–50 (daily ed. July 14, 2014) (statement of Sen. Grassley); 159 CONG. REC. S6511–13 (daily ed. Sept. 17, 2013) (statement of Sen. Grassley).

75.S. 2123, 114th Cong.

76.H.R. 3713, 114th Cong. (2015).

77.See S. 2123 § 101.

78.See id. § 106.

79.Id. § 202(a)(6)(A).

80.Id. § 211.

81.See CONG. BUDGET OFFICE, COST ESTIMATE, S. 2123 SENTENCING REFORM AND CORRECTIONS ACT OF 2015 (2016), h t t p s : / / w w w . c b o . g o v / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 1 1 4 t h – c o n g r e s s – 2 0 1 5- 2 0 1 6 / costestimate/ s 2 1 2 3 – r. pdf [ htt ps:// perm a. cc/ RF 8 A- W 6 P J] (estimating cost savings of over $1 billion over ten years).

82.See, e.g.Sentencing Reform and Corrections Act of 2015: Hearing on S. 2123 Before the S.Comm. on the Judiciary, 114th Cong. (2015) (statement of Sally Quillian Yates, Deputy Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice).

83.See Press Release, Families Against Mandatory Minimums, Senate Judiciary Committee Approves the Sentencing Reform and Corrections Act (Oct. 22, 2015), h t t p : / / f a m m . o r g / s e n a t e- j ud ic i ar y – c om mi tt ee – a pp r ov es – th e – se n te nc in g- re f o r m- a nd – c orr ec t i o n s – a c t [ h t t p s : / / p e r m a . c c / T 7 L H-GQL7].

84.Press Release, Coal. for Pub. Safety, Statement by Deputy Director Jessica Berry on Senate Judiciary Committee Approval of Sentencing Reform and Corrections Act (Oct. 23, 2015), http://www. c oalitionforpublic safety. org/ s tatement- by- dep uty- director- je ssi ca- berry- on- senate- judiciarycommittee- approval- of- se ntencin g- ref orm- and- cor rections- ac t [ ht t ps:// perma. c c/ G 9 QA- F H 8 9].Members and funders of the Coalition for Public Safety include the American Civil Liberties Union(ACLU), Americans for Tax Reform, the Center for American Progress, the Faith and FreedomCoalition, the Ford Foundation, Freedom Works, Koch Industries, Inc., the Laura and JohnArnold Foundation, the Leadership Conference Education Fund, the MacArthur Foundation, the NAACP, and Right on Crime. About the Coalitionsupra note 43.

85.Press Release, Int’l Ass’n of Chiefs of Police, IACP Announces Support for the Sentencing Reform and Corrections Act (May 11, 2016), h t t p : / / w w w . i a c p . o r g / V i e w R e s u l t ? S e a r c h I D = 2 6 5 8 [https://perma.cc/YF3G-759G].

86.Letter from Michael J. Bouchard, Vice President of Gov’t Affairs, Major Cty. Sheriffs’Ass’n, to Mitch McConnell, Majority Leader, U.S. Senate, and Harry Reid, Democratic Leader, U.S. Senate (May 11, 2016), h t t p : / / w w w . m c s h e r i f f s . c o m / p d f / n e w s / m c s a _ s u p p o r t _ s _ 2 1 2 3 sntencing reform and corrections act.pdf [https://perma.cc/KC95-Q7EJ].

87,Letter from William Fitzpatrick, President, Nat’l Dist. Att’ys Ass’n, to Mitch McConnell,Majority Leader, U.S. Senate, and Harry Reid, Democratic Leader, U.S. Senate (Apr. 26, 2016), http:/ / w w w. nd a a. org/ p df/ N DAA % 2 0 S upp ort% 2 0 Le tter% 2 0 on % 2 0 S e ntencin g% 2 0 Re fo rm% 2 0 a nd %20 Corrections%20 Act.pdf [https://perma.cc/HC99-FA78].

88.See Letter from Ronal Serpas,Co-Chairman,Law Enf’t Leaders to Reduce Crime& Incarceration,et al., to Mitch McConnell, Majority Leader, U.S. Senate, et al. (Jan. 20, 2016),ht tp :/ / l aw enforc e men tl e a de rs. or g/ wp – c on t en t/ up l o a ds/ 2 0 1 6 / 0 1 / L aw- En f orc em e nt – L e a ders – S C RA- Le t ter – o f- Sup p o rt. pd f [ ht tp s: // perma . c c/ SJ 3 M – J L N U] (signed by over seventy leaders of law enforcement agencies on behalf of a group that represents more than 160 law enforcement leaders).

89.Despite broad support, there was vocal opposition from some while others pushed for the reform legislation to be paired with proposals such as mens rea reform that could undermine public safety and harm progressive goals. See, e.g., James Hohmann, Why Criminal Justice Reform May Actually Get Done This Year — If These Two Hurdles Can Be Overcome, WASH. POST: THE DAILY 202 (May 9, 2016), https :// www. w as hingtonp os t. com / ne ws / po wer pos t/ pal om a/ daily- 2 0 2 / 2 01 6 / 0 5 / 0 9 / dail y- 2 0 2- wh y- crimin al – justice – reform – may – ac tuall y- get – done – this- ye ar- i f- these – t wo- hurdle s- can- be- overcome/ 5 7 2 ff 0 7 c 9 8 1 b 9 2 a 2 2 d 6 c 6 5 5 3 /? utm_ term=. 2 6 9 8 1 4 bf 1 7 1 4 [ https:// pe rma. cc / S M 5 Z – L A 2 L] (describing the “uphill battle” facing legislation in Congress despite broad support in Congress and from outside organizations).

90.OFFICE OF THE DEPUTY ATT’Y GEN., U.S. DEP’T OF JUSTICE, REPORT AND RECOMMENDATIONS CONCERNING THE USE OF RESTRICTIVE HOUSING 6 (2016), https://www.justice.gov/dag/file/815551/download [https://perma.cc/R8SR-QZRH].

91.ASS’N OF STATE CORR. ADM’RS, TIME-IN-CELL: THE ASCA LIMAN 2014 NATIONAL SURVEY OF ADMINISTRATIVE SEGREGATION IN PRISON 3 (2015), ht tps :// w w w. l a w. y ale . ed u/ system / file s/ ar ea/ center/ lim an/ doc ument/ asc a- lima n_ adminis trati ve s egr egationr epor t . pdf [ https ://perma.cc/M9L2-PSTU].

92.Barack Obama, Opinion, Why We Must Rethink Solitary Confinement, WASH. POST (Jan.25, 2016), ht tps:/ / w ww . washi ng to n post . c om/ opini on s/ barack- ob am a- wh y- we – mu st – ret hink- s olit ar y- c o n f i n e m e n t / 2 0 1 6 / 0 1 / 2 5 / 2 9 a 3 6 1 f 2 – c 3 8 4 – 1 1 e 5 – 8 9 6 5 – 0 6 0 7 e 0 e 2 6 5 c e _ s t o r y . h t m l ? u t m _ t e r m=.de37d0e6df0e[https://perma.cc/3Y3V-XUMS].

93.Id.

94.Id.see also Davis v. Ayala135 S. Ct. 2187, 2210 (2015) (Kennedy, J., concurring)(“[R]esearch still confirms what this Court suggested over a century ago: Years on end of neartotal isolation exact a terrible price.” (citing Stuart Grassian, Psychiatric Effects of Solitary Confinement, 22 WASH. U. J.L. & POL’Y 325 (2006))).

95.Press Release, Office of the Press Sec’y, FACT SHEET: Department of Justice Review of Solitary Confinement (Jan. 25, 2016), https:// www . whitehouse. gov/ the- press – office/ 2 0 1 6 / 0 1 / 2 5 / fact-sheet-department department-justice-review-solitary-confinement [https://perma.cc/G27J-XB9A]. 96 Id.

97.Id.

98.Obama, supra note 92.

99.See generally OFFICE OF THE DEPUTY ATT’Y GEN., supra note 90.

100.RESTRICTIVE HOUS. COMM, AM. CORR. ASS’N, RESTRICTIVE HOUSING PERFORMANCE BASED STANDARDS (2016), h t t p : / / w w w . a c a . o r g / A C A _ P r o d -I M I S / A C A M e m b e r/ S t a n d a r d s A c c r e d i t a t i o n /S t a n d a r d s /R e s t r i c t i v e H o u s i n g C o m m i t t e e/ AC A M em be r/ S t an d ard s and Accreditation/Restrictive Housing Committee/ Restr ictive H o u s ing Committee . as px? h key =458418a3-8c6c-48bb-93e2-b1fcbca482a2 [https://perma.cc/4G4J-Q5TM].

101.CTY. OF L.A. BD. OF SUPERVISORS, MEETING TRANSCRIPT OF THE LOS ANGELESCOUNTY BOARD OF SUPERVISORS (2016), http:// file. lacount y. gov/ SDSIn ter / bos / s op/ tran sc rip ts/ 2 4 3 4 5 2 0 5 0 3 1 6 C. P DF [ h tt ps :/ / p erm a. cc / C E D 4 – N 5 M 3]; see also Abby Sewell & Garrett Therolf,L.A. County Severely Restricts Solitary Confinement for Juveniles, L.A. TIMES (May 3, 2016),ht tp : // ww w. l a ti m es. c o m/ l ocal/ l a n o w/ l a – m e – l n – juvenile – solitary – 2 0 1 6 0 5 0 3 – s t or y . h tm l [ h tt ps :/ / p er m a.cc/M8W6-PWGZ].102 72 NEB. ADMIN. CODE § 83-173.03 (2016).

103.See Rose Hoban, Ending Solitary for Juveniles, Prison Commissioner Cites Use of Evidence-Based Alternatives, N.C. HEALTH NEWS (June 21, 2016), ht t p:// ww w . n or th ca roli n ahe alth n e w s. o r g / 2 0 1 6 / 0 6 / 2 1/ endin g- s olit ar y -for – juv eniles – pris on-c ommissi oner – cites- use- of-evidence-based-alternatives [https://perma.cc/9BU8-XGBL].

104.Sally Q. Yates, Phasing Out Our Use of Private Prisons, U.S. DEP’T JUST.: JUST. BLOGS,(Aug. 18, 2016), h t t p s : / / w w w . j u s t i c e . g o v / o p a / b l o g / p h a s i n g – o u t – o u r – u s e – p r i v a t e – p r is o ns [ h t tps :/ /p e r m a . c c / 6 S P A – 6 5 R R]; see also OFFICE OF THE INSPECTOR GEN., U.S. DEP’T OF JUSTICE, REVIEW OF THE FEDERAL BUREAU OF PRISON’S MONITORING OF CONTRACT PRISONS (2016), https://oig.justice.gov/reports/2016/e1606.pdf [https://perma.cc/D73V-36QA].

105.LOIS M. DAVIS ET AL., RAND CORP., EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CORRECTIONAL EDUCATION: A META-ANALYSIS OF PROGRAMS THAT PROVIDE EDUCATION TO INCARCERATED ADULTS (2013), h t t p s : / / w w w . b j a . g o v / P u b l i c a t i o n s / R A N D C o r r e c t i o n a l- Education- M eta – Analysi s. pdf [ htt ps:// perma. cc / 7 7 HC- G 5 3 8] (“[O]n average, inmates who participated in correctional education programs had 43 percent lower odds of recidivating than inmates who did not. . . . This translates into a reduction in the risk of recidivating of 13 percentage points for those who participate in correctional education programs versus those who do not.” (emphasis omitted)).

106.Press Release, Office of Pub. Affairs, U.S. Dep’t of Justice, Justice Department Announces Reforms at Bureau of Prisons to Reduce Recidivism and Promote Inmate Rehabilitation (Nov. 30,2016), h t t p s : / / w w w . j u s t i c e . g o v / o p a / p r / j u s t i c e – d e p a r t m e n t – a n n o u n c e s – r e f o r m s – b u r e a u – p r i s o n s-reduce-recidivism-and-promote-inmate [https://perma.cc/3QL7-7AQR].

107.Prison Reform: Reducing Recidivism by Strengthening the Federal Bureau of Prisons, U.S.DEP’T JUST., https:/ / www. justi ce. gov/ pri son – re for m (last updated Dec. 2, 2011) [htt ps:/ / pe rm a. Cc /WZB3-377E].

108.National Reentry Week: April 24–30, 2016, U.S. DEP’T JUST., h t t p s : / / w w w . j u s t i c e . g o v/reentry/reentry-week [https://perma.cc/8KZL-WUUW].

109.U.S. DEP’T OF JUSTICE, ROADMAP TO REENTRY (2016), ht tps:// ww w . justi ce. go v/ reentry file/844356/download [https://perma.cc/7TWY-N7PG].

110.Memorandum from Sally Q. Yates, Deputy Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice, to Thomas R.Kane, Acting Dir., Fed. Bureau of Prisons (Nov. 30, 2016), https :// w w w. jus tic e. g ov/ da g/ p a ge/ fil e /914051/download [https://perma.cc/S9LA-YUS5].

111.JAMES ELWELL, AMY FRIEDER, NIRUPAMA RAO & AARON SOJOURNER, COUNCIL OF ECON. ADVISERS, NEW ESTIMATES OF POPULATIONS AFFECTED BY CRIMINAL JUSTICE BY STATE, RACE, AND YEAR 2 (2016).

112.Id.

113.Press Release, Office of the Press Sec’y, Presidential Memorandum — Promoting Rehabilitation and Reintegration of Formerly Incarcerated Individuals (Apr. 29, 2016), https://www. whitehouse. gov/ the- pres s- office/ 2 0 1 6 / 0 4 / 2 9 / presid e ntial- memorandu m- promoting- reh abilitation-and-reintegration [https://perma.cc/CNW5-WPPD].

114.Id.

115.Id.

116.See generally FED. INTERAGENCY REENTRY COUNCIL, A RECORD OF PROGRESS AND A ROADMAP FOR THE FUTURE (2016), h t t p s : / / c s g j u s t i c e c e n t e r . o r g / w p – c o n t e n t / u p l o a d s/ 2 0 1 6 / 0 8 / FIRC- R eentry- Report . pd f [ https:// p erma. c c/ VD 3 G – Z H L 2] (describing work of the Federal Interagency Reentry Council in its first five years).

117.Beth Colbert, “Banning the Box” in Federal Hiring, OFF. OF PERSONNEL MGMT.:DIRECTOR’S BLOG (Apr. 29, 2016), https:// www. op m. gov/ blogs/ Dire ctor/ 2 0 1 6 / 4 / 2 9 / Banning- the-Box-in-Federal-Hiring [https://perma.cc/9G9N-L2DX].

118.HELEN R. KANOVSKY, U.S. DEP’T OF HOUS. & URBAN DEV., OFFICE OF GENERAL COUNSEL GUIDANCE ON APPLICATION OF FAIR HOUSING ACT STANDARDS TO THE USE OF CRIMINAL RECORDS BY PROVIDERS OF HOUSING AND REAL ESTATE–RELATED TRANSACTIONS (2016), ht tp:// por tal. hud. g ov/ hudportal/ d ocuments/ huddoc? id= HU D O GC Gui dAppFHAStandCR.pdf [https://perma.cc/5JC7-FZP7].

119.42 U.S.C. §§ 3601–3619 (2012).

120.KANOVSKY, supra note 118.

121.U.S. DEP’T OF EDUC., BEYOND THE BOX: INCREASING ACCESS TO HIGHER EDUCATION FOR JUSTICE-INVOLVED INDIVIDUALS 4 (2016), h tt ps: // w w w 2 . ed . g ov/ d ocu m ents / b eyond-the-box/guidance.pdf [https://perma.cc/TCQ5-GD8U].

122.Press Release, Office of the Press Sec’y, FACT SHEET: White House Launches the Fair Chance Business Pledge (Apr. 11, 2016), h tt ps:/ / w w w. wh it eh ouse . go v/ th e- p ress- o ffi ce / 2 0 1 6 / 0 4 / 1 1/fact-sheet-white-house-launches-fair-chance-business-pledge [https://perma.cc/W6QJ-RK6B].

123.Press Release, Office of the Press Sec’y, FACT SHEET: White House Launches the Fair Chance Higher Education Pledge (June 10, 2016), h t t p s : / / w w w . w h i t e h o u s e . g o v / t h e – p r e s s – o f f i c e/ 2 0 1 6 / 0 6 / 1 0 / f a c t – s h e e t – w h i t e –  hous e – l a u n c h e s – f a i r – c h a n c e – h i g h e r – e d u c a t i o n – p l ed g e [ h tt ps :// p erm . c c/JLE9-RND8].

124.Press Release, supra note 122.

125.See Press Release, Office of the Press Sec’y, FACT SHEET: White House Announces New Commitments to the Fair Chance Business Pledge and Actions to Improve the Criminal Justice System (Nov. 30, 2016), https:// www. whitehouse. gov/ the- pr ess – office / 2 0 1 6 / 1 1 / 3 0 / fact- sheet- white- house- announce s- new- commitme nts- fair- chance- b usines s [ https:/ / p erma. cc / E M F 7 – K P A V] (“Today’s signatories to the Fair Chance Business Pledge bring the total number of pledged employers to over 300.”); Press Release, Office of the Press Sec’y, FACT SHEET: White House Announces New Commitments to the Fair Chance Business Pledge (Aug. 16, 2016), h t tp s :/ / w w w . whitehouse. g ov/ the – press- o ff ice/ 2 0 1 6 / 0 8 / 1 6 / fa ct- sheet – w hite- ho use- ann ounces – ne w- c ommitme nts- f air- chance-business [https://perma.cc/7WW7-EBPL]; Press Release, supra note 122.

126.Press Release, supra note 123.

127.Press Release, U.S. Dep’t of Educ., FACT SHEET: White House Announces New Commitments to Fair Chance Higher Education Pledge (Sept. 14, 2016), http:// www. ed. gov/ news/ p re ss- r e l e a s e s / f a c t – s h e e t – w h i t e – h o u s e – a n n o u n c e s – n e w – c o m m i t m e n t s – f a i r – c h a n c e – h i g h e r – e d u c a t i o n-pledge [https://perma.cc/86AV-3LQS].

128.The Pardon Clause vests the President with “Power to grant Reprieves and Pardons for Offences against the United States, except in Cases of Impeachment.” U.S. CONST. art. II, § 2, cl. 1.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim