• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 14 °C

"Darbe Döneminde Bile Sanata Bu Kadar Baskı Yoktu"

"Darbe Döneminde Bile Sanata Bu Kadar Baskı Yoktu"
Sanatçılar Girişimi’nin sözcüsü Orhan Aydın, sanatçıların nihayet senelerde haklarında açılan davalarla boğuştuklarını ifade etti. Aydın, “Sanata bugünkü baskıyı ne 12 Mart’ta ne 12 Eylül’de yaşadık” dedi.

Sa­nat­çı­la­rın bir ara­ya ge­le­rek so­run­la­rı­nı za­man za­man di­le ge­tir­dik­le­ri bir plat­form olan Sa­nat­çı­lar Gi­ri­şi­mi­’nin söz­cü­sü Or­han Ay­dın, sa­nat­çı­la­rın hak­la­rın­da açı­lan da­va ve so­ruş­tur­ma­lar­la bo­ğuş­tu­ğu­nu lahza ­lat­tı.

12 Mart ve 12 Ey­lül dar­be dö­ rutubet ­le­ri­ni ya­şa­dı­ğı­nı lahza ­cak sa­nat ve sa­nat­çı­nın bu­gün ya­şa­dığı bas­kı­la­rın hiç­bir dö­ rutubet ­de ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ay­dın, sa­nıl­dı­ğı­nın ak­si­ne Os­man­lı kül­tür ve sa­na­tı­nın da üs­tü­ne ade­ta defa ­zap atıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Na­zım Oyun­cu­la­rı­’nın ba­şın­da olan Ay­dın, şu sı­ra­lar Ya­şar Ke­ma­l’­in san­dık­tan çı­kan Kır­mı­zı Değ­nek isim­li uzun şii­rin­den yo­la çı­ka­rak gös­te­ri ha­zır­lı­ğı için­de.  Ay­dın BU­GÜ­N’­e şu aleni ­la­ma­lar­da bu­lun­du:

HAK­KIM­DA AÇIL­MIŞ 11 DA­VA VAR

Ya­zı­la­rım se­be­biy­le hak­kım­da 11 da­va var. Bun­lar­dan ba­zı­la­rı Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­’na ait. Sol Ha­ber por­ta­lın­da aleni mek­tup di­ye ya­zı ka­le­me kırmızı ­mış­tım. Kül­tür Ba­ka­nı da­va aç­mış yi­ne ifa­de­ye gi­de­ce­ğim. Ama umu­rum­da de­ğil. Ge­zi­’ye des­ bir ver­di di­ye 17 ti­yat­ro ce­za­lan­dır­dı.

DEMİREL GÜLEREK İZLİYORDU

Ke­nan Ev­re­n’­e de­fa­lar­ca ha­ka­ret et­me­me rağ­men yar­gı­lan­ma­dım. O ha­ka­ret­le­ri bu­gün yap­sam be­ni hatıran ­da içe­ri atar­lar­dı. Ay­nı şey De­mi­rel ve Özal için de ge­çer­li. 1967’de ‘Devr-i Sü­ley­ma­n’ di­ye bir oyun var­dı. De­mi­rel oyu­nu bi­rin­ci sı­ra­da kah­ka­ha­lar­la sey­re­den in­san­dı. O dö­ne­min ka­ri­ka­tür der­gi­le­ri­ne ba­kın ne­ler çi­zil­miş ne­ler. Ay­nı şey Özal için ­de ge­çer­li. Özal dö­ne­min­de ya­sak­la­nan oyun ve­ya ka­ri­ka­tür yok­tur.

SA­RAY SOY­TA­RI­SI OLU­R…

Sa­nat­çı, ön­ce ken­di­ni nihayet ­ra in­san­lı­ğın ak­lı­nı zen­gin­leş­ti­ren ve sü­rek­li de­ğiş­me­yi he­def­le­yen ve üre­ten­dir. Sa­nat­çı üret­ti­ği­ni aşk­la, ba­rış­la, öz­gür­lük­le sa­rar.

Böy­le bir tut­ka­la sa­hip ol­ma­yan bi­ri­ne üç ta­ne tür­kü söy­lü­yor di­ye sa­nat­çı eti­ke­ti­ni ya­pış­tı­rır­san o ce­ha­le­tin kuy­ru­ğu­na ta­kı­lır ve sa­ray soy­ta­rı­sı ol­ma­ya kafa ­lar.

YAŞAR KEMAL’İN SANDIKTAN ÇIKAN ŞİİRİ

Ya­şar Ke­ma­l’­in san­dık­tan çı­kan Kır­mı­zı Değ­nek ad­lı şii­ri var. Tek­rar ha­yat­la bu­luş­tu­ru­yo­rum onu. Ya­şar ağabey onun hak­kı­nı ba­na ver­miş­ti. İlk gös­te­ri­mi Va­n’­da yap­mış­tım. Ya­şar ağabeyin ar­dın­dan onu yap­ma­nın gü­zel ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

‘GEZİ’ LİSTELERİ DOLAŞIYOR

Di­zi bir ­li­fi var fakat her bir ­li­fi ka­bul et­mi­yo­rum. Top­lu­ma, ül­ke­me, kar­şı so­rum­lu­lu­ğum var. Za­ten Ge­zi Par­kı di­re­ni­şin­den do­la­yı ba­zı lis­te­ler do­la­şı­yor or­ta­lık­ta. Te­le­viz­yo­na ya­pı­lan iş­le­rin ta­ma­mı su­ya ya­zı­lan ya­zı gi­bi­dir. Ti­yat­ro ve si­ne­ma ka­lı­cı­dır.

STV’YE YAPILANLARDAN UTANDIM

Sa­man­yo­lu di­zi­si ile vilayet ­gi­li ope­ras­yon­dan utan­dım. Si­ne­ma da­lın­da, ti­yat­ro da­lın­da ör­güt­len­miş fakat ya­şa­na­na re­ak­si­yon gös­ter­me­me­le­rin­den utan­dım. Bir se­nar­yo ya­zıl­mış ve bir ya­pım şir­ke­ti se­nar­yo­yu çe­ki­yor.

Ney­miş? Per­de ge­ri­sin­de ka­ra emel­le­ri olan iş­ler­miş. Ka­ra emel­le­ri ki­min ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz bu mem­le­ket­te. Gü­nü ge­le­cek bun­la­rın da se­nar­yo­su ya­zı­lıp çe­ki­le­cek. Sa­nat bu­nun he­sa­bı­nı bu lahza ­lam­da sor­ma­lı­dır. Sa­man­yo­lu ve­ya x, y, z ka­na­lın­da­ki her­han­gi bir ka­nal­da ya­pı­lan her­han­gi bir işe kar­şı bu tür bir ya­sak­çı zih­ni­yet­le yak­laş­ma­nın ismi fa­şizm­dir.

Erkan ACAR- / BUGÜN GAZETESİ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim