• BIST 110.932
 • Altın 175,230
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 9 °C

"Fişleme İnsalık Açısından Yüz Karasıdır"

"Fişleme İnsalık Açısından Yüz Karasıdır"
Taraf Gazetesi'nin manşetten yayınladığı fişleme belgeleri için konuşan Hukukçular, 2010’daki Anayasa referandumuyla suç haline gelen fişlemelerin Ceza Kanunu’nda ağır müeyyidelerinin olduğunu vurguladı.

Hu­kuk­çu­lar Bir­li­ği Vak­fı Baş­ka­nı Si­nan Kı­lıç­ka­ya: Bu bel­ge­ler 28 Şu­bat sü­re­ci­nin de­vam et­ti­ği­ni gös­te­ri­yor. Gay­riah­la­ki ve gay­riya­sal bir iş­lem. Fiş­le­me­le­re kar­şı ya­sal dü­zen­le­me­ler mev­cut.  Bu çer­çe­ve­de ya­pı­lan her iş­lem gay­riya­sal­dır ve ce­za­i mü­ey­yi­de­ye ta­bi tu­tul­ma­sı la­zım.  Eğer ku­ral­sız ya­pıl­dıy­sa  ya­pan­lar hak­kın­da ya­sal sü­re­cin uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir.  

Hu­kuk ve Ha­yat Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Ka­sap: Ki­şi­sel ve­ri­le­rin hu­ku­ka ay­kı­rı şe­kil­de sak­lan­ma­sı suç teş­kil eder.  Suç is­na­dı yok­ken in­san­la­rın ki­şi­sel ve­ri­le­ri­ni sak­la­mak ve ta­kip et­mek kay­na­ğı­nı Ana­ya­sa ve ka­nun­dan ol­ma­yan bir yet­ki­dir. Hu­ku­ka ay­kı­rı ve­ri­le­ri sak­la­yan ki­şi­ler suç iş­le­miş­ler­dir.

‘ÖZEL’E MÜDAHALE

Es­ki Sav­cı Sa­cit Ka­ya­su: Han­gi ge­rek­çey­le olur­sa ol­sun in­san­la­rı fiş­le­ye­rek ra­por et­mek çok açık bir şe­kil­de hu­ku­ka uy­gun de­ğil­dir. Ge­rek­çe­si ne olur­sa ol­sun bu­nu te­ves­sül et­mek in­san­la­rın özel ha­ya­tı­na mü­da­ha­le an­la­mı­na ge­lir. Ki­şi­le­ri ku­rum­la­rı par­ti­le­re, ce­ma­at­le­re ya­kın­lı­lık­la­rıy­la not et­mek hu­kuk dev­le­tin­de ol­ma­ma­sı ge­re­ken şey­ler­dir.  

De­mok­rat Hu­kuk­çu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Avukat Ha­lil Do­ğan: Fiş­le­me dev­le­tin yıl­lar­dır yap­tı­ğı, alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği bir uy­gu­la­ma.  Fişle­me in­san­lık açı­sın­dan yüz ka­ra­sı­dır. Ka­nun­la­rı­mız açı­sın­dan bu den­li bir fiş­le­me suç­tur ve ge­re­ği ya­pıl­ma­lı­dır.

Fa­tih Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Os­man Ka­şık­çı: Fiş­le­me­nin hiç­bir hu­ku­ki da­ya­na­ğı ol­ma­dı­ğı­nı, de­mok­ra­si­ye ve in­san hak­la­rı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu Baş­ba­kan da bi­li­yor. 12 Ey­lül re­fe­ran­du­mun­da da bu iş bi­raz da­ha ana­ya­sal açı­dan sağ­la­ma alın­ma­sı­na rağ­men ha­len da­ha de­vam edi­yor. Bu hu­ku­kun uy­gu­lan­ma­sın­da cid­di prob­lem­ler ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.  

KANUNA DA ANAYASA DA AYKIRI

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük: Suç teşkil etmeyen durumlardan dolayı vatandaşlarımızın fişlenmiş olması kanuna da Anayasa’ya da aykırıdır.  Kişiler ve kurumlar hakkındaki raporlar ancak suç ihbarları ve tehlikeden dolayı olabilir. Böyle bir şey yoksa şüpheden hareketle ve/veya bir gruba mensup olduğundan hareketle fişlenme yapmak anaya-
saya aykırıdır hatta ve hatta suç teşkil eder.

Fişlemenin cezası ağır

Emek­li As­ke­ri Ha­kim Al­bay Fa­ik Ta­rım­cı­oğ­lu: Hu­ku­ken özel ha­ya­tın giz­li­li­ği­ne do­ku­na­cak bir du­rum söz ko­nu­su var­sa fiş­le­me­ler suç­tur. Ce­za ka­nu­nun­da da ağır ce­za­sı var­dır.  Zi­ra Ana­ya­sa­’ya, ‘İn­san­lar as­la ve as­la fiş­len­me­ye­cek fiş­le­me ya­pan­lar da 25 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­ca­k’ hük­mü­nü koy­sa­nız da bü­rok­ra­si bu­nu ya­par. Bü­rok­rat is­ter ila­hi­yat fa­kül­te­sin­den ye­tiş­sin is­ter Rus­ya ko­mü­nist yö­ne­ti­min­den gel­sin Tür­ki­ye bü­rok­ra­si­nin içi­ne gir­di­ğin­de onun alış­kan­lık­la­rı­na ram olur.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim