• BIST 106.675
 • Altın 172,965
 • Dolar 4,0791
 • Euro 4,9434
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 27 °C

"İnşallah Savcıların Başına Bir Şey Gelmez"

"İnşallah Savcıların Başına Bir Şey Gelmez"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Deniz Feneri savcılarının başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez. Olayı yakından takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Operasyonun kapsamının oldukça geniş olduğunun anlaşıldığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu nedenle grubumuzda kriz masası oluşturduk. Milletvekillerimiz olayı yakından takip edecek. ‘Endişeniz var mı? diye sorarsanız; Deniz Feneri savcılarının başına gelen inşallah bu savcıların başına gelmez. Olayı yakından takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz” dedi.

“Operasyon Cemaat-Hükümet kavgası olarak nitelendiriliyor. Bu konuda neler söylersiniz” şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Biz o konulara girmiyoruz. Rahmetli Uğur Mumcu derdi ki; ‘Katil katildir. Katilin sağcısı solcusu olmaz.’ Yolsuzluk yapan kimse onun üzerine gitmek zorundayız. ‘Efendim böyle mi oldu şöyle mi oldu? Varsa bilgi, varsa do göreceğiz, isteyeceğiz. Eğer kim yolsuzlukların üzerine gidiyorsa, kul hakkı yiyenlerin üzerine gidiyorsa, onlara destek vereceğiz. CHP’nin görevi zaten bu. Bize her türlü eleştiri gelebilir. Her türlü şekilde eleştirebilirler ama hiç kimse şu eleştiriyi CHP’ye getiremez; ‘CHP’liler kul hakkı yiyor’ diyemez. Bu konuda çok hassasız, çok duyarlıyız. O nedenle bu olayı yakından izleyeceğiz.”

Operasyon için kim ne dedi? 

BAKANLAR iSTiFA ETMELi

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin: So­ruş­tur­ma de­vam edi­yor, ama so­ruş­tu­ma de­vam eder­ken, ka­bi­ne­nin en önem­li ba­kan­la­rı­nın ha­len gö­rev­le­rin­de ol­ma­sı doğ­ru­su hu­ku­ken, ka­bul edi­le­bi­le­cek bir şey de­ğil­dir. En azın­dan so­ruş­tur­ma­nın da­ha sağ­lık­lı bir şe­kil­de yü­rü­ye­bil­me­si için ba­kan­la­rın der­hal is­ti­fa et­me­le­ri ge­re­ki­yor. Bü­tün de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de­ki yön­tem bu­dur. Si­zin ço­cu­ğu­nuz gö­zal­tın­day­ken, si­zin o kol­tuk­ta otur­ma­nız de­mok­ra­si açı­sın­dan ka­bul edi­le­bi­le­cek bir yön­tem de­ğil­dir. Bu so­ruş­tur­ma­la­rın da­ha sağ­lık­lı yü­rü­ye­bil­me­si için mev­cut ba­kan­la­rın gö­rev­le­ri­ni bı­rak­ma­la­rı ge­rek­ti­ği inan­cı içe­ri­sin­de­yim. İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’nın bil­gi­si var mı, yok mu bil­mi­yo­rum ama bü­yük bir ola­sı­lık­la Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın bu ope­ras­yon­dan bil­gi­si ol­du­ğu inan­cı içe­ri­sin­de­yim. Bu baş­lan­gı­cın so­nu­nu bek­li­yo­ruz. İn­şal­lah de­rin del­hiz­le­re ka­dar iner. Bu­na da CHP ola­rak, bu­gü­ne ka­dar Tür­ki­ye­’de­ki yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le et­miş Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu ve biz­ler çok cid­di kat­kı su­na­rız. Önem­li olan Türk si­ya­se­ti­nin bu kir­li­lik­ten kur­tul­ma­sı.

TARiHiMiNiZ EN BÜYÜK SKANDALI

CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li En­gin Al­tay: Bu ope­ras­yon, Sa­yış­tay ra­por­la­rı baş­ta ol­mak üze­re, Hü­kü­me­t’­in iş ve iş­lem­le­riy­le il­gi­li en­di­şe­le­ri ve hak­lı­lık­la­rı­mı­zın or­ta­ya çık­ma­sı­na ve­si­le ol­du. Mil­let­ve­kil­le­rin­miz Ay­kut Er­doğ­du, Hay­dar Akar ve En­gin Öz­ko­ç’­un yer al­dı­ğı bir kriz ma­sa­sı oluş­tur­duk. Bu sü­re­ci ya­kın­dan ta­kip ede­cek­ler.

90 yıl­lık de­mok­ra­si, Cum­hu­ri­yet de­ne­yi­mi olan bir ül­ke­de, şim­di­lik 3 ba­ka­nın ço­cu­ğu, en bü­yük ka­mu ban­ka­sı­nın ge­nel mü­dü­rü, ki­mi be­le­di­ye baş­kan­la­rı, bü­rok­rat­lar­la il­gi­li baş­la­tı­lan, çok sa­yı­da gö­zal­tı­nın ol­du­ğu bu ope­ras­yon, AK­P’­nin, Tür­ki­ye­’yi, dev­le­ti yö­ne­tir­ken ne ka­dar kir­let­ti­ği, yağ­ma­la­dı­ğı­nı, biz­de­ki bu ka­na­ati bel­ge­le­yen so­mut bir ha­re­ket, ge­liş­me­dir. Mu­ha­le­fet par­ti­si ola­rak beyt-ül ma­la uza­nan her elin ta­kip­çi­si­yiz, o eli beyt-ül mal­dan çe­kip at­mak­la yü­küm­lü­yüz. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin ba­na gö­re en bü­yük skan­da­lı­dır. Hiç­bir Cum­hu­ri­yet hü­kü­me­tin­de rast­lan­ma­ya­cak bo­yut­ta or­ta­da bir skan­dal var.

Oran operasyonu jet hızıyla TBMM’ye taşıdı

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, İs­tan­bu­l’­da dün sa­bah baş­la­yan yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­da üç ba­ka­nın oğ­lu­nun gö­zal­tı­na alın­ma­sı üze­ri­ne Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a is­ti­fa ve­ya gü­ve­no­yu çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Ola­yı so­ru öner­ge­siy­le TBMM’­ye ta­şı­yan Oran, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a yö­nelt­ti­ği so­ru öner­ge­sin­de, “İs­ti­fa ede­cek mi­si­niz? Gü­ve­no­yu me­ka­niz­ma­sı bu kez iş­le­ye­cek mi? Si­ze bil­gi ver­di­ler mi? Ba­kan ço­cuk­la­rı­nın te­le­fon­la­rı­nın bir yıl­dır din­len­di­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sı kar­şı­sın­da bu du­ru­mu tam bir yıl ön­ce öğ­ren­di­niz­se ni­çin ge­re­ği­ni ya­pıp söz ko­nu­su ba­kan­la­rı gö­rev­den al­ma­dı­nı­z” so­ru­la­rı­na yer ver­di.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim