• BIST 107.401
 • Altın 174,263
 • Dolar 4,1031
 • Euro 4,9999
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 23 °C

Kamyonla Para Çıkarmak Serbest Yatırım İse Yasak

Kamyonla Para Çıkarmak Serbest Yatırım İse Yasak
Hükümet, geçtiğimiz günlerde yurtdışına bavul veya kamyonla para çıkarılmasını yasal hale getirdi. Buna karşın Koza Holding'in yurtdışında bütün yasal izinler alınarak kurduğu şirket ise suçlama konusu yapıldı.

Son se­çim­le­rin he­men ar­dın­dan müs­ta­fi hü­kü­met, ilk ic­ra­at ola­rak 11 Haziran'da yurt­dı­şı­na pa­ra çı­kar­ma­yı ko­lay­laş­tı­ran bir ya­sal dü­zen­le­me­ye im­za at­tı.

Bugün'ün haberine göre, Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile ser­best böl­ge­ler­den pa­ra ve mü­cev­her çı­kar­mak ser­best ha­le gel­di. Dü­zen­le­me yurt­dı­şı­na yük­lü mik­tar­da pa­ra ve ziy­net eş­ya­sı çı­kar­ma ha­zır­lı­ğı ola­rak yo­rum­lan­dı. Bu dü­zen­le­me ön­ce­si Türk va­tan­daş­la­rı ve ya­ban­cı­lar 5 bin do­lar ve da­ha üze­ri TL kar­şı­lı­ğın­da­ki Türk pa­ra­sı­nı an­cak ban­ka­lar ara­cı­lı­ğıy­la yurt­dı­şı­na gö­tü­re­bi­li­yor­lar­dı.

TEŞEBBÜS HÜRRİYETİ VAR

Bu dü­zen­le­me­yi ha­tır­la­tan MHP Mil­let­ve­ki­li Alim Işık, Ko­za Al­tı­n'­ın 2014'te İn­gil­te­re­'de 60 mil­yon ster­lin ser­ma­ye ile kur­du­ğu şir­ke­tin suç gi­bi gös­te­ril­me­si­ne tep­ki gel­di. Işık, bir ta­raf­tan yurt­dı­şı­na pa­ra çı­kar­ma­nın ko­lay­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı, di­ğer ta­raf­tan ise Ana­ya­sa'nın te­şeb­büs hür­ri­ye­ti il­ke­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ka­nun­la­ra uy­gun ya­tı­rım ya­pan ki­şi­le­re zul­met­me yo­lu­nun ter­cih edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı.Ko­za Gru­bu'na ya­pı­lan­la­rın ka­bul edi­le­bi­lir hiç­bir ta­ra­fı ol­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Işık, şöy­le de­vam et­ti:

ÜLKE KREDİ KAYBEDİYOR

"Bu Tür­ki­ye­'nin di­ğer ül­ke­ler nez­din­de cid­di an­lam­da kre­di ve iti­bar kay­bı­na se­bep ola­cak bir uy­gu­la­ma­dır. Bu­gün yurt­dı­şın­da ya­tı­rım ya­pan in­sa­nı­na des­tek çı­ka­rak ken­di kre­di­si­ni ve iti­ba­rı­nı yük­selt­me­si ge­re­ken bir ül­ke tam ter­si­ni ya­pı­yor­sa ken­di ül­ke­sin­de ya­tı­rım ya­pan ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­nın da çok kı­sa bir sü­re içe­ri­sin­de ül­ke­yi terk et­me­si­ne yol aça­cak teh­li­ke­li oyun­lar oy­na­mak­ta­dır."

GÖREVLİLER SUÇ İŞLİYOR

"Hu­kuk bir ­gün doğ­ru ça­lı­şa­cak ve bu hak­sız­lı­ğı tes­cil­le­ye­cek­tir" yo­ru­mu­nu ya­pan Alim Işık, şöy­le de­vam et­ti: “Ge­ri­ye dö­nük bir­çok de­ne­tim ge­çir­miş bir hol­din­ge bun­la­rın ya­pıl­ma­ma­sı ge­re­kir. Med­ya ku­ru­luş­la­rı­nı se­çim sü­re­ci­nin baş­la­dı­ğı dün­ya ba­rış gü­nün­de böy­le bir ope­ras­yon­la bas­kı al­tı­na ala­rak dü­şün­ce hür­ri­ye­ti­ni en­gel­le­mek ana­ya­sal suç­tur. Hü­kü­met suç iş­li­yor. Bu­nu ya­pan ka­mu gö­rev­li­le­ri de suç iş­li­yor. Ama bi­ri­le­rin­den ge­len emir Ana­ya­sa'­nın üze­ri­ne çık­mış du­rum­da.”

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim