• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 11 °C
 • Ankara 2 °C

Korkutan Gerçek: 4 Bin Kadın Öldürülmemek İçin Yardım İstedi

Korkutan Gerçek: 4 Bin Kadın Öldürülmemek İçin Yardım İstedi
Tür­ki­ye Ka­dın Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (TKDF) ka­dın ci­na­yet­le­ri­ni mer­cek al­tı­na al­dı. TKDF, Acil Yar­dım Hat­tı'nı ara­yan 4 bin 302 ka­dın üze­rin­de araş­tır­ma yap­tı. Araş­tır­ma kor­kunç ger­çe­ği göz­ler önü­ne ser­di.

Fatma EREN / BUGÜN GAZETESİ

Özgecan Aslan’ın canice öldürülmesi kadın cinayetlerini tekrar gündeme getirdi. 1,5 ayda 29 kadın hayatını kaybetti. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bir yılda 4 bin 302 kadının öldürülmemek için yardım istediğini dile getirdi.

Güllü, cinayetlerin yüzde 70'inin bıçakla işlendiğini dile getirdi. Eşi ve­ya ya­kı­nı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­mekten korkanların ba­şın­da fi­zik­sel şid­det gö­ren­ler gel­di.

Ka­dın­la­rın yüz­de 57,93’ü da­yak­tan kur­tul­mak is­te­di­ğini be­lirt­ti. Yüz­de 29,56’sı da cin­sel şid­det­te ma­ruz kal­dı­ğı­nı ve so­nu­nun ölüm ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

1,5 AY­DA 29 KA­DIN

Araş­tır­ma­da dik­kat çe­ken di­ğer bir ay­rın­tı des­tek alan­la­rın yaş gru­bu ol­du. 2 ila 70 yaş ara­sın­da­ki­ler bi­rey­le­rin yar­dım is­te­di­ği gö­rül­dü.

Kü­çük ço­cuk­la­rın du­ru­mu­nun bir ya­kı­nı ve­ya an­ne­sin­ce bil­di­ril­di­ği­ni an­la­tan TKDF Baş­ka­nı Ca­nan Gül­lü, ka­dın ci­na­yet­le­rin­de ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Gül­lü, “2014’te res­mi ve­ri­le­re gö­re 294 ka­dın öl­dü­rül­dü. Bu yı­lın 1,5 ayın­da ise 29 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Öl­dü­rül­me kor­ku­suy­la son bir ay­da 267 ka­dın ara­dı. Bu sa­yı­nın da­ha çok ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ru­z” de­di.

BI­ÇAK­LAR CAN AL­DI

Ci­na­ye­te kur­ban gi­den ka­dın­la­rın en faz­la ke­si­ci alet­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­yen Gül­lü, “Ö­len­le­rin yüz­de 70’i ke­si­le­rek ve­ya bı­çak dar­be­le­riy­le ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Yüz­de 30’u da kur­şun­la­ra kur­ban git­ti­” di­ye ko­nuş­tu.

SUÇ ANADOLU'YA YAYILDI

Suç ale­tiy­le mağ­dur­la­rın da or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Gül­lü, “Son 3 yıl­dır cin­sel şid­det hat saf­ha­da.  Ko­lu, ba­ca­ğı kes­me­ler ve­ya yak­ma­lar. Ön­ce­den be­lir­li il­ler­de olan olay­lar ar­tık Ana­do­lu­’ya ya­yıl­mış du­rum­da­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Güllü, yet­ki­li­le­rin bi­r an ön­ce ha­re­ke­te geç­me­si­ni istedi.

TEPKİLER...

Bakan İslam'a kadınlardan tepki

Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Ay­şe­nur İs­lam, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.  İs­lam ba­sın men­sup­la­rı­na açık­la­ma ya­par­ken bir grup ka­dın ‘İ­dam is­ti­yo­ru­z’ di­ye ba­ğır­dı. İs­lam, ken­di­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­yınca ka­dın­lar ta­ra­fın­dan yu­ha­la­na­rak pro­tes­to edil­di.

Sahaya Özgecan tişörtleriyle çıktılar

Mer­sin İd­man­yur­du oyun­cu­la­rı, sa­ha­ya maç­tan ön­ce Öz­ge­can As­lan'ın fo­toğ­ra­fı­nın yer al­dı­ğı ti­şört­ler­le çık­tı. Be­şik­taş-Bursa ma­çın­dan ön­ce de ta­raf­ta­lar 1 da­ki­ka su­sa­rak Öz­ge­ca­n’­ı an­dı.

Türkiye yürüdü kadınlar gözaltında

Vah­şe­t tüm Tür­ki­ye­’yi ayağa kaldırdı. Yur­dun dört bir ya­nın­da top­la­nan yüz­ler­ce ki­şi, “Ka­dın ci­na­yet­le­ri­ne son", "Öz­ge­can As­lan is­ya­nı­mız" slo­ganlarıyla  yü­rü­dü. Tak­sim Mey­da­nı­’n­da, pan­kart açan 5 ka­dın gö­zal­tı­na alın­dı.

‘Gençlik merkezinin adı Özgecan olacak’

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, Kadın Kolları programında An­tal­ya­’da ye­ni açı­la­cak genç­lik mer­ke­zi­nin adı­nın ‘Öz­ge­can As­lan’ olacağını açıkladı. 

Kılıçdaroğlu'ndan aileye başsağlığı telefonu

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ni baş­sağ­lı­ğı için te­le­fon­la ara­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, ca­nilerin en ağır ce­za­ya çarp­tı­rıl­ma­sını istedi.

Erdoğan ve Albayrak’tan taziye ziyareti

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın kız­la­rı Er­do­ğan ve Al­bay­rak ile KA­DEM Baş­ka­nı Ay­dın Yıl­maz, Öz­ge­can As­la­n’­ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Mehmet Görmez: Melekler alemi de ağladı

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, Twit­te­r’­da “Öz­ge­ca­n’­ın gad­dar bir kül­tür ta­ra­fın­dan acı­ma­sız­ca yok edil­me­si kar­şı­sın­da me­lek­ler ale­mi­nin de ağ­la­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m” dedi.

SKANDAL TWEETLER

Öz­ge­can As­lan'ın vah­şi­ce kat­le­dil­me­si Tür­ki­ye­’yi aya­ğa kal­dır­dı. Sos­yal med­ya­da du­ru­mu kı­na­yan mil­yon­lar­ca me­saj ya­zı­lır­ken Ni­hat Do­ğan, Ce­mi­le Bay­rak­tar ve Bin­nur Gü­nay'ın at­tı­ğı twe­et­ler bü­yük tep­ki çek­ti.

Türkücü Do­ğa­n, “Siz­ de mi­ni ete­ği gi­yip so­yu­nup la­ik sis­te­min ah­lak­sız­laş­tır­dı­ğı sa­pık­lar ta­ra­fın­dan ta­ci­ze uğ­ra­yın­ca da bas bas ba­ğır­ma­ya­cak­sı­n” diye yazdı. Yoğun tepkiler üzerine bu twe­etini sildi.  

Bay­rak­tar: Ka­pa­yın çe­ne­ni­zi

Ye­ni Şa­fak ya­za­rı Cemile Bay­rak­tar, te­ca­vüz olay­la­rı­nın Ame­ri­ka­’da da ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “çe­ne­ni­zi ka­pa­tı­n” de­di. Bay­rak­tar eleş­ti­ri ya­pan ki­şi­le­ri ise fır­sat­çı­lık­la suç­la­dı.

Bay­rak­tar şöyle yaz­dı: “Müs­lü­man ül­ke,te­ca­vü­z… fır­sat­çı­lı­ğı­na so­yun­ma­yın, Ame­ri­ka­’da her iki da­ki­ka­da bir ka­dın te­ca­vü­ze uğ­ru­yor. Şim­di
çe­ne­ni­zi ka­pa­tı­n.”

Ale­vi-Kürt gön­der­me­si

Bin­nur Gü­nay ise ‘kit­le ey­lem­le­ri oluş­tur­mak için se­çil­miş bir ko­nu' ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Gü­nay bu­nu ya­par­ken de Öz­ge­can'ın Ale­vi ol­ma­sı­nı, ya­nın­da bi­ber ga­zı ta­şı­ma­sı­nı ve Se­la­hat­tin De­mir­taş'ın açık­la­ma yap­ma­sı­nı dayanak gös­ter­di.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim