• BIST 110.059
 • Altın 174,736
 • Dolar 4,0867
 • Euro 5,0024
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 10 °C

Memura Şantaj Yasası Kabul Edildi

Memura Şantaj Yasası Kabul Edildi
Ka­mu­oyun­da tar­tış­ma­la­ra ne­den olan 318 bin ka­mu gö­rev­li­si­nin iş gü­ven­ce­si­ni elin­den alan tor­ba ka­nu­nun 100. mad­de­si TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da ka­bul edil­di.

MHP'li Halaçoğlu, Anayasa'nın hiçe sayıldığını belirtirken, HDP Milletvekili Zozani, düzenlemenin şantaj aracı olarak kullanılacağını ifade etti. CHP'li Keskin de "Hukuk devleti yok ediliyor" dedi.

Ka­mu­oyun­da tar­tış­ma­la­ra ne­den olan 318 bin ka­mu gö­rev­li­si­nin iş gü­ven­ce­si­ni elin­den alan tor­ba ka­nu­nun 100. mad­de­si TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da ka­bul edil­di. Mad­de­ye gö­re hü­kü­met ka­mu­da dai­re baş­ka­nı ve üs­tü yö­ne­ti­ci­ler ile po­lis ve as­ke­ri gö­rev­den ala­bi­le­cek. Mah­ke­me­ler gö­re­ve ia­de ka­ra­rı ver­se bi­le ka­rar 2 yıl bo­yun­ca uy­gu­lan­ma­ya­cak.

AĞIR UYGULAMALAR

İda­re 2 yıl son­ra ka­ra­rı uy­gu­lar­ken es­ki gö­re­vi ye­ri­ne baş­ka bir gö­re­ve ata­ya­bi­le­cek. Gö­re­ve ia­de ile il­gi­li mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve ko­vuş­tur­ma­sı ya­pı­la­ma­ya­cak. Gö­re­ve ia­de ile il­gi­li mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma­mak suç oluş­tur­ma­ya­cak.

GENİŞ KAPSAMLI

Mad­de ara­la­rın­da va­li­ler, bü­yü­kel­çi­ler, MGK Ge­nel Sek­re­te­ri, müs­te­şar ve yar­dım­cı­la­rı, il em­ni­yet mü­dür­le­ri, kay­ma­kam­lar, ba­kan yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür ve yar­dım­cı­la­rı gi­bi üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri de kap­sı­yor.

Yasal güvenceler yok edildi

HDP Hak­ka­ri Mil­let­ve­ki­li Adil Zo­za­ni dü­zen­le­me­nin şan­taj ara­cı ola­rak kul­la­nı­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. “3 bin 200 ci­va­rın­da üst dü­zey bü­rok­ra­ta ‘Ya bi­zim gi­bi ola­cak­sı­nız, ya bi­zim de­dik­le­ri­mi­zi ya­pa­cak­sı­nız ya da iş­te ya­sa bu­ra­da du­ru­yor. Si­zi sü­re­riz, iki yıl da iti­raz ede­mez­si­ni­z’ di­ye­cek­si­niz. Ya­zık­tır, gü­nah­tı­r” de­di.

Tek gü­ven­ce­nin ya­sa­lar ol­du­ğu­nu an­la­tan Zo­za­ni, “Ya­sa­lar bu iş­te gü­ven­ce­dir, uy­gu­la­ma­nın gü­ven­ce­si­dir. Siz bu uy­gu­la­ma­nın gü­ven­ce­si­ni de ken­di­ni­ze gö­re dü­zen­ler­se­niz bü­yük bir hak­sız­lık yap­mış olur­su­nu­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
ANAYASA HİÇE SAYILIYOR

MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Yu­suf Ha­la­çoğ­lu, dü­zen­le­me­nin ana­ya­sa­yı hi­çe say­mak an­la­mı­na gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Ana­ya­sa­nın 125. mad­de­si­nin ida­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­le­ri­ne kar­şı yar­gı yo­lu­nu aç­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Yar­gı ka­ra­rı­nın 2 yıl sü­rey­le bek­le­til­me­si­ni ve baş­ka gö­re­ve ata­ma ya­pı­la­bil­me­si­nin ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu kay­det­ti.  Ana­ya­sa­nın 138. mad­de­si­nin ise "Hiç­bir or­gan, ma­kam, mer­ci ve­ya ki­şi yar­gı yet­ki­si­nin kul­la­nıl­ma­sın­da mah­ke­me­le­re ve hâ­kim­le­re emir ve ta­li­mat ve­re­mez, ge­nel­ge gön­de­re­mez, tav­si­ye ve tel­kin­de bu­lu­na­ma­z” hük­mü­nü ha­tır­la­tan Ha­la­çoğ­lu, ya­sa­ma ve yü­rüt­me or­gan­la­rı ile ida­re­nin, mah­ke­me ka­rar­la­rı­na uy­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Hukuk devletine gölge

CHP De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Ad­nan Kes­kin, hu­kuk dev­le­ti­nin en be­lir­gin özel­li­ği­nin dev­le­tin hu­ku­ka bağ­lı­lı­ğı­nın yar­gı ta­ra­fın­dan de­net­len­me­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ka­mu ya­ra­rı, pa­ra­lel dev­le­ti te­miz­le­mek gi­bi ba­ha­ne­ler­le yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı ve­ril­me­si­nin önü­nün ke­sil­me­si­nin ada­le­tin, yar­gı­nın, hu­kuk dev­le­ti­nin say­gın­lı­ğı­na göl­ge dü­şü­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di.

Bi­re­yin yar­gı­dan şüp­he ve en­di­şe duy­ma­sı­na ne­den ola­cak böy­le bir dü­zen­le­me­nin top­lum­sal uz­laş­ma­nın bir­lik­te ya­şa­ma is­ten­ci­nin çö­zül­me­si­ne ka­pı ara­la­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti.

Dü­zen­le­mey­le key­fi­lik, hu­kuk­suz­luk, ben­den ol­ma­ya­na ya­şa­ma hak­kı ta­nı­mam an­la­yı­şı­nın dev­re­ye so­kul­mak is­ten­di­ği­ni söy­le­di. Ana­ya­sa 125 ve 138. mad­de­le­ri ha­tır­lat­tı.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim