• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 12 °C

MİT'in Böcek Soruşturmasında Bilgi Gizlediği Ortaya Çıktı

MİT'in Böcek Soruşturmasında Bilgi Gizlediği Ortaya Çıktı
MİT’in dönemin başbakanı Er­do­ğa­n’­ın ofi­sin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len din­le­me ci­haz­la­rı­na iliş­kin bilgileri savcılıktan gizlediği belirlendi. Savcılık iki kez istemesine rağmen bilgi verilmedi.

Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ça­lış­ma ofi­sin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len din­le­me ci­haz­la­rı­na iliş­kin Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı'nın (MİT) so­ruş­tur­may­la il­gi­li bil­gi­le­ri iki kez An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'ndan giz­le­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Er­do­ğan'ın ça­lış­ma ofi­si ve ko­nu­tun­da bu­lun­du­ğu id­di­a edi­len 'bö­cek'ler­le il­gi­li bil­gi­le­rin MİT ta­ra­fın­dan ad­li kay­nak­la­ra ve­ril­me­ye­rek iki kez giz­len­di­ği be­lir­len­di.

Din­le­me ci­haz­la­rı­nın bu­lun­ma­sı­nın ar­dın­dan An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'nın in­ter­net si­te­si üze­rin­den ih­bar­da bu­lu­nan Baş­ba­kan­lık ça­lı­şa­nı Meh­met Ka­ya'nın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne An­ka­ra Baş­sav­cı­lı­ğı, MİT'e ya­zı ya­za­rak böy­le bir du­ru­mun var olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du. Baş­sav­cı­lı­ğın teb­li­ga­tı üze­ri­ne MİT, ko­nu­yu doğ­ru­la­ya­rak ola­yın so­ruş­tu­rul­du­ğu­nu be­lirt­ti. An­cak bel­ge ve bil­gi pay­la­şı­mın­da bu­lun­ma­dı.

İKİN­Cİ KEZ GÖN­DER­ME­Dİ­LER

Er­do­ğan'ın 20 ara­lık 2012'de ka­tıl­dı­ğı bir TV'de, "Be­ni de din­le­di­ler" söz­le­ri üze­ri­ne An­ka­ra Baş­sav­cı­lı­ğı ikin­ci kez ya­zı ya­za­rak, ad­li so­ruş­tur­ma için ge­rek­li bil­gi ve bel­ge­le­rin pay­la­şıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. Ancak MİT ko­nuy­la il­gi­li ­bil­gi ve bel­ge pay­la­şı­mın­da yine
bu­lun­ma­dı.

İFA­DE­LE­Rİ DE GİZ­LE­Dİ­LER

An­ka­ra Sav­cı­sı Du­rak Çe­tin ta­ra­fın­dan si­ya­si ca­sus­luk­la suç­la­nan po­lis­ler­le il­gi­li ha­zır­la­nan id­di­ana­me­de de MİT bir­çok bel­ge ve bil­gi­yi pay­laş­ma­dı. İd­di­ana­me­de, bö­ce­ği bu­lan MİT gö­rev­li­le­ri­nin ifa­de­le­ri de­lil ola­rak yer al­ma­sı­na kar­şın gö­rev­li­le­rin ifa­de­le­ri yer al­ma­dı. Po­lis­le­rin avu­kat­la­rı mah­ke­me­ye iti­raz etti.

İD­DİANA­ME­DEKİ ÇE­LİŞ­KiİLER YU­MA­ĞI 

Sav­cı Çe­tin ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan id­di­ana­me­de, dö­ne­min Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Dai­re Baş­ka­nı Ömer Al­tı­par­ma­k’­ın bö­cek­le il­gi­li bil­gi­len­di­ril­di­ği an­cak bu ko­nu­da bir iş­lem yap­ma­dı­ğı ile­ri sü­rül­dü. An­cak Al­tı­par­ma­k’­ın bil­gi­len­di­ril­di­ği­ne iliş­kin id­di­ayı doğ­ru­la­ya­cak bel­ge­ler, de­lil­ler ara­sın­da yer al­ma­dı.

HEM TAKİPSİZLİK HEM DAVA

Sav­cı Çe­tin, id­di­ana­me­de baş­ka bir skan­da­la da­ha im­za at­tı. Se­yit Say­dam, Meh­met Yük­sel, Ze­ki Bu­lut, İb­ra­him Sa­rı, Fa­ruk Sa­rı, Hur­şit Göl­ba­şı ve Ha­run Ya­vuz hak­kın­da ay­nı so­ruş­tur­ma­da, ay­nı suç­la­ma­lar­dan hem ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di hem de
da­va açıl­dı.

‘Dev­le­tin giz­li kal­ma­sı ge­re­ken bil­gi­le­ri­ni si­ya­sal ca­sus­luk ama­cıy­la te­min et­me suç­la­ması yö­nel­til­di. İd­di­ana­me­nin so­nun­da ise ‘suç iş­le­mek ama­cıy­la ku­ru­lan ör­gü­te üye ol­ma­k’ suç­la­ma­sın­dan ek ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di­ği be­lir­til­di.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim