• BIST 95.852
 • Altın 190,917
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • İstanbul 22 °C
 • Ankara 16 °C

"O Hakim Haddini Bilecek"

"O Hakim Haddini Bilecek"
Başbakan Erdoğan, yasa dışı dinleme iddiasıyla tutuklanan polisleri tahliye eden hakimi tehdit etti; “Bunların önce haddini bilmesi lazım” dedi.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan AK Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi­’n­de dü­zen­le­nen par­ti­si­nin İl Baş­kan­la­rı Top­lan­tı­sı­’n­da ko­nuş­tu ve cu­ma na­ma­zı son­ra­sı ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. Ada­na­’da ya­sa­ dı­şı din­le­me id­di­asıy­la yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­da em­ni­yet mü­dür­le­ri­ni ser­best bı­ra­kan nö­bet­çi ha­ki­me yük­le­nen Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di:

“A­da­na­’da ba­kın bir nö­bet­çi mah­ke­me ayar­la­nı­yor, ve­ri­len ka­ra­ra ba­kın. Tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re em­ni­yet men­sup­la­rı ser­best bı­ra­kı­lı­yor. Eleş­ti­ri al­dık­tan son­ra da kal­kı­yor, biz­le­ri de kas­te­de­rek yap­tı­ğı açık­la­ma­ya ba­kın. ‘Yar­gı men­su­bu so­ka­ğa çı­kıp ko­nuş­maz yar­gı men­su­bu ka­rar­la­rıy­la ko­nu­şur.’ Bun­la­rın ön­ce had­di­ni bil­me­si la­zım. Ya­ni bir ta­raf­tan kal­ka­cak­sın ‘ya­sa­ma yü­rüt­me yar­gı erk­le­rin eşit­li­ği­’ di­ye­cek­sin, on­dan son­ra ken­di­ni ya­sa­ma­nın yü­rüt­me­nin ta­ma­men üs­tün­de, ‘var­sa yok­sa be­ni­m’ di­ye­cek­sin. Yok böy­le bir şey.”

DAR BÖL­GE GÜN­DE­Mİ­MİZ­DE

Er­do­ğan, mu­ha­le­fe­tin se­çim ba­ra­jı dü­şün­ce­si­ne kar­şı 2 tek­lif sun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Er­do­ğan, bu tek­lif­ler­den bi­ri­si­nin ‘da­ral­tıl­mış böl­ge sis­te­mi­’ ol­du­ğu­nu bu sis­tem­de se­çim ba­ra­jı­nın yüz­de 5 ola­rak be­lir­til­di­ği­ni söy­le­di. Di­ğer tek­lif­le­ri­nin de ba­ra­jın ta­ma­men kal­dı­rı­la­rak 550 böl­ge ve bu böl­ge­le­rin her bi­rin­den bi­rer mil­let­ve­ki­li çı­ka­rıl­ma­sı ol­du­ğu­nu kay­de­den Er­do­ğan, “Dar böl­ge, şu an­da gün­de­mi­miz­de. Mu­ha­le­fet bir yan­dan ‘Ba­raj­lar azal­tıl­sı­n’ di­yor, ‘hod­ri mey­da­n’ de­yip şu an­da ça­lış­ma­yı yap­tı­rı­yo­rum. Si­mü­las­yon­lar bit­tik­ten son­ra dar böl­ge sis­te­mi­ni Mec­li­s’­e ge­ti­re­bi­li­ri­z” de­di.

30 Mart ön­ce­sin­de olan­la­rın unu­tu­la­cak gi­bi ol­ma­dı­ğı­nı ve dev­le­te, mil­le­te, is­tik­ba­le sal­dı­rı dü­zen­len­di­ği­ni ile­ri sü­ren Er­do­ğan, “Bu­nun­la he­lal­le­şe­lim de­mek had­di­miz ve hak­kı­mız de­ğil. Bun­la­rın he­sa­bı so­ru­la­cak. Mil­le­ti­miz de za­ten bu­nun he­sa­bı­nı so­run de­di, biz­le­re yet­ki ver­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

KERVAN YÜRÜR

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün ‘Ge­le­cek­le il­gi­li si­ya­set pla­nım yo­k’ söz­le­ri­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Er­do­ğan, “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan din­le­me­den bir şey söy­le­ye­me­m” de­di. Par­ti­si­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ko­nu­sun­da ka­ra­ra var­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “İ­sim­ler, rüt­be­ler, ma­kam­lar de­ği­şir ama da­va şuu­ru ol­duk­ça Al­la­h’­ın iz­niy­le ker­van uzun in­ce yol­da yü­rü­yü­şü­ne de­vam ede­r” di­ye ­konuş­tu.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim