• BIST 112.122
 • Altın 174,588
 • Dolar 4,0390
 • Euro 4,9849
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 8 °C

Ombudsman "İşçinin Yol Parası Ödenmeli" Dedi

Ombudsman "İşçinin Yol Parası Ödenmeli" Dedi
İzmir’de iki işçinin şikayetini inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, işverenin servis imkanı sunması gerektiğini belirtti. Aksi halde yol masraflarının ödenmesi yönünde karar aldı.

Elek­trik Üre­tim A.Ş. Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İz­mir Ali­ağa te­sis­le­rin­de ça­lı­şan Mu­har­rem De­mir­yol ile Cem Akay ad­lı iki iş­çi, om­buds­man­lık ola­rak bi­li­nen Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu­’na yol üc­re­ti baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.

İş­çi­ler, iş­yer­le­rin­de uy­gu­la­nan top­lu iş söz­leş­me­sin­den kay­nak­lı yol üc­re­ti­nin öden­me­di­ği­ni be­lirt­ti. İz­mir Çiğ­li ve Bor­no­va il­çe­le­rin­de otu­ran iş­çi­ler, iş­ye­ri ta­ra­fın­dan sağ­la­nan ser­vis hiz­me­ti­nin kal­dı­rıl­dı­ğı­nı ve iş­ye­ri­ne ken­di im­kan­la­rıy­la gi­dip gel­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

İKİ YIL­LIK ÜC­RET ÖDEN­MİŞ­Tİ

İş­çi­ler, 2008 ile 2012 yıl­la­rı ara­sın­da­ki yol üc­ret­le­ri­ni ilk etap­ta iş­ye­rin­den ta­lep et­ti. Ta­lep­le­ri iş­ve­ren ta­ra­fın­dan red­de­di­len iki iş­çi Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu­’na baş­vur­du.

Ku­rum ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­de iş­çi­le­rin 2006 ile 2008 yıl­la­rı ara­sın­da­ki yol üc­ret­le­ri­nin Kar­şı­ya­ka 3. İş Mah­ke­me­si ve Yar­gı­tay 9. Hu­kuk Da­ire­si tem­yiz in­ce­le­me­si so­nu­cu hak­lı bu­lun­du­ğu ve bu dö­ne­me ait yol üc­re­ti­nin öden­di­ği be­lir­len­di.

VA­SI­TA TE­SİS ET­MEK ZO­RUN­DA

Ya­pı­lan 3 top­lu söz­leş­me­de de top­lu ta­şı­ma baş­lı­ğı ile yer alan dü­zen­le­me­ye gö­re var­di­ya­lı ça­lı­şan per­so­ne­lin, iş­ve­re­nin va­sı­ta­la­rı ile işe ge­ti­ri­lip gö­tü­rü­le­ce­ği­nin hü­küm al­tı­na alın­dı­ğı tes­pit edil­di.

Ali­ağa il­çe­si ve ci­va­rın­da loj­man ile bel­li semt­ler­de otu­ran iş­çi­le­rin ai­le­le­ri­ne oku­la gi­dip gel­mek, sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için iş­ve­re­nin va­sı­ta te­sis et­me­si ge­rek­ti­ği ve­ya ba­zı iş­çi­le­re yol pa­ra­sı öde­me­si  ge­rek­ti­ği be­lir­til­di.

Ka­mu De­net­le­me Ku­ru­mu ay­rı­ca iş­çi­le­rin yol üc­ret­le­ri­ni öde­me­me­de iş­ve­re­nin ge­rek­çe­le­rin­den olan iş­çi­le­rin uzak­ta otu­ru­yor ol­ma­la­rı­nın hak­ka­ni­ye­te uy­gun ol­ma­dı­ğı­na hük­met­ti.

İş­çi­le­rin yol üc­ret­le­ri­nin öden­me­si­ne iliş­kin tav­si­ye ka­ra­rın­da bu­lun­du. İş­ve­re­ne 30 gün sü­re ta­nın­dı. İş­ve­ren bu sü­re içe­ri­sin­de her­han­gi bir iş­lem yap­maz ve iş­çi­le­rin hak­la­rı­nı öde­mez ise iş­çi­ler ta­ra­fın­dan da­ha ön­ce açı­lan da­va kal­dı­ğı yer­den de­vam ede­cek.   

Memura servis yardımı

2001 kri­zin­den son­ra kal­dı­rı­lan me­mu­ra ser­vis yar­dı­mı kıs­men ge­ri gel­di. 2014-2015 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan top­lu söz­leş­me gö­rüş­me­le­rin­de alı­nan ka­ra­ra gö­re ba­kan­lık­lar ve bağ­lı ku­rum­la­rın mer­kez teş­ki­lat­la­rın­da ça­lı­şan me­mur­lar işe ge­liş gi­diş­le­rin­de ser­visten üc­ret­siz ya­rar­la­na­cak.

Önü­müz­de­ki dö­nem­de ya­pı­la­cak top­lu söz­leş­me­le­re de bu­nun­la il­gi­li mad­de­ler ko­nu­la­rak taş­ra teş­ki­lat­la­rın­da ça­lı­şan iş­çi, me­mu­run ser­vis ve­ya yol üc­re­tin­den ya­rar­lan­ma­sı­ bek­le­ni­yor.  

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim