• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 11 °C
 • Ankara 2 °C

Sabih Kanadoğlu: "Tapelerin İmhası Suç"

Sabih Kanadoğlu: "Tapelerin İmhası Suç"
Sabih Ka­na­doğ­lu, Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’nun, Yü­ce Di­va­n’­a sevk et­me­di­ği dört es­ki ba­kanın aklanmadığını belirterek, “An­cak hak­la­rın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ri­lin­ce ak­lan­mış olur­lar. Ta­pe­le­ri im­ha et­mek, de­lil­le­ri y

Sabih Kanadoğlu, savcılığın bakan çocuklarıyla ilgili verdiği takipsizlik kararının da yasaya aykırı olduğunu savundu.

Onur­sal Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ve Türk Hu­kuk Ku­ru­mu Baş­ka­nı Sa­bih Ka­na­doğ­lu, dört es­ki ba­kan ve ço­cuk­la­rıy­la il­gi­li bel­ge­le­rin im­ha edil­me­si­nin “suç ol­du­ğu­nu­” be­lirt­ti. 4 es­ki ba­ka­nın Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­me­siy­le bu dos­ya­nın ka­pa­na­ma­ya­ca­ğı­nı, 276 mil­let­ve­ki­li­nin bu­lun­ma­sı ha­lin­de ile­ri­de de ay­nı so­ruş­tur­ma­nın ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Ka­na­doğ­lu, sav­cı­lı­ğın Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu ve Ge­nel Ku­rul oy­la­ma so­nu­cu­nu bek­le­me­den “ta­kip­siz­li­k” ka­ra­rı ver­me­si­nin de “ya­sa­ya ay­kı­rı­” ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

İş­te Ka­na­doğ­lu­’nun SÖZ­CÜ­’nün so­ru­la­rı­na ver­di­ği ce­vap­lar:

“ANA­YA­SA AYAK­LAR AL­TIN­DA…”

GA­ZE­TE­LE­RE ‘Si­vil De­mok­ra­si Plat­for­mu­’ adıy­la ve­ri­len ilan­lar­la oy­la­ma ön­ce­si TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’na bas­kı ku­rul­du. Bu bir suç­tur ve hak­la­rın­da ya­sal iş­lem ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan da ko­nuş­ma­la­rıy­la ko­mis­yo­na bas­kı yap­tı. Ana­ya­sa­’ya bağ­lı ka­la­ca­ğı­na ye­min et­miş olan cum­hur­baş­ka­nı, ‘Ben baş­ka cum­hur­baş­ka­nı ola­ca­ğı­m’ di­yor­sa, Ana­ya­sa­’yı ayak­lar al­tı­na ala­cak bir sis­tem ya­rat­mak is­ti­yor de­mek­tir.

“İLE­Rİ­DE RAHATLIKLA DA­VA AÇILIR”

MECLİS Soruşturma Ko­mis­yo­nu’nun, Yü­ce Di­va­n’­a sevk yö­nün­de ka­rar al­ma­ma­sı dört es­ki ba­ka­nın ‘ak­lan­dı­ğı­’ an­la­mı­na gel­mez. Meclis Ge­nel Ku­ru­lu­’n­dan da, Yü­ce Di­va­n’­a sevk et­me­me ka­ra­rı çık­sa bi­le ak­lan­mış sa­yıl­maz­lar. An­cak eski bakanlar hak­la­rın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ri­lin­ce ak­lan­ma olur.

İLE­Rİ­DE koa­lis­yon ya da tek ba­şı­na ge­len ik­ti­dar, 276 oy­la ba­kan­lar hak­kın­da so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­ra­bi­lir. Ör­ne­ğin haziran ayında ya­pı­la­cak se­çim­ler­de mu­ha­le­fet par­ti­si ik­ti­da­ra ge­lir­se bu da­va ra­hat­lık­la can­lan­dı­rı­la­bi­lir.

“ZA­MAN AŞI­MI BEK­LEN­ME­Lİ”

BA­KAN­LAR­LA il­gi­li ko­nuş­ma ka­yıt­la­rı­nın (ta­pe­le­rin) im­ha edil­me­si yö­nün­de ka­rar alın­ma­sı Türk Ce­za Ka­nu­nu­’nun 281. mad­de­si­ne gö­re suç teşkil etmektedir. Ta­pe­le­ri im­ha et­mek, de­lil­le­ri yok et­mek de­mek­tir. Ta­pe­ler ve di­ğer de­lil­le­rin za­man aşı­mı­na ka­dar mu­ha­fa­za edil­me­si ge­re­kir. Za­man aşı­mı bi­le bek­len­me­den bun­lar im­ha edi­le­cek­se, bu on­la­rın ‘suç­lu­la­rın te­la­şı için­de ol­duk­la­rı­nı­’ gös­te­rir.

“ER­DO­ĞAN DA TU­TUK­LA­NA­Bİ­LİR”

BAŞ­BA­KAN­LI­ĞI dö­ne­min­de Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­la il­gi­li önem­li id­di­alar gün­de­me ge­ti­ril­di. Dö­ne­min Başbakanı Erdoğan’ın, şim­di Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı, onun yar­gı­lan­ma­sı önün­de bir en­gel oluş­tur­maz. Cum­hur­baş­ka­nı bu ma­kam­da so­rum­suz­dur. Cum­hur­baş­ka­nı Tayyip Erdoğan, Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de­ki ey­lem­le­rin­den do­la­yı suç­la­nı­yor­sa 276 oy­ sonucu Yü­ce Di­va­n’­a sevk edi­le­bi­lir. Do­la­yı­sıy­la cum­hur­baş­ka­nıy­ken, baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­den do­la­yı yar­gı­la­na­bi­lir. Yü­ce Di­van, Cum­hur­baş­ka­nı­ Tayyip Erdoğan’ı, Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­den suç­lu bu­lur­sa hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı da ve­re­bi­lir.

AYM, ba­raj­la il­gi­li ta­ri­hi bir ka­rar ala­bi­lir­di

SA­BİH Ka­na­doğ­lu, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin yüz­de 10 olan se­çim ba­ra­jı­nı “yet­ki­siz­li­k” ne­de­niy­le ele al­ma­ma­sıy­la “ta­ri­hi bir fır­sa­tın ka­çı­rıl­dı­ğı­nı­” söy­le­di. Ka­na­doğ­lu, “Ka­ra­r şek­len doğ­ru­dur. An­cak de­mok­ra­si­ye, te­mel hak ve öz­gür­lük­le­re, tem­sil­de ada­le­te ör­nek ola­cak ta­ri­hi bir ka­rar da alı­na­bi­lir­di. Ka­nun­da, ya­sa mad­de­si­nin hak ih­la­li ko­nu­su ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Ba­raj, ya­sa­dan doğ­mak­ta­dır. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­nu­nun­da böy­le di­yor­sa da, 45. mad­de­yi Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı bu­lup ip­tal eder, bir ta­kım aşa­ma­lar­dan son­ra ba­raj­la il­gi­li ka­ra­rı­nı ve­re­bi­lir­di. Böy­le bir ka­rar­la de­mok­ra­si­ye bü­yük hiz­met olur­du.”

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim