• BIST 110.932
 • Altın 175,003
 • Dolar 4,0605
 • Euro 4,9845
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 8 °C

"Savcı Derhal Dosyadan El Çektirilmelidir"

"Savcı Derhal Dosyadan El Çektirilmelidir"
Yolsuzluk ve terörle mücadelede görev alan polislere yönelik operasyonun ikinci ayağında savcı ile birlikte kimliği meçhul bir şahıs tarafından sorgu yapılması hukukçu ve siyasilerin tepkisini çekti.

DER­HAL SO­RUŞ­TU­RUL­MA­LI

Hu­kuk ve Ha­yat Der­ne­ği Baş­ka­nı Avu­kat Meh­met Ka­sap:

AİHM'ye gö­re yar­gı­la­ma­nın adil ol­ma­sı ka­dar, adil ol­du­ğu­nun ta­raf­lar­ca gö­rül­me­si de önem­li­dir. Ana­ya­sa­mı­za gö­re hiç kim­se ha­kim ve sav­cı­la­ra emir ve­re­mez, tav­si­ye ve tel­kin­de bu­lu­na­maz. İd­di­a edil­di­ği gi­bi; bir şüp­he­li­nin ya­nın­da mü­da­fi­si ol­ma­dı­ğı hal­de sav­cı­nın oda­sın­da kim­li­ği be­lir­siz bir ki­şi ta­ra­fın­dan sor­gu­lan­ma­sı, ‘i­ti­raf­çı ol se­nin kur­ta­rı­rı­z’ de­nil­me­si, dos­ya kap­sa­mın­da ol­ma­yan suç­la­ma­lar is­nat edil­me­si ve doğ­ruy­sa bu du­ru­ma sav­cı ta­ra­fın­dan göz yu­mul­ma­sı yar­gı­la­ma­ya ege­men il­ke­le­rin ta­ma­mı­nın ih­lal edil­me­si­dir. Bu id­di­anın der­hal re­sen so­ruş­tu­rul­ma­sı ve id­di­a edi­len sav­cı­nın der­hal dos­ya­dan el çek­ti­ril­me­si ge­re­kir. Ka­nun dı­şı men­fa­at te­min et­me hu­su­su­nun da cid­di­yet­le so­ruş­tu­rul­ma­sı za­ru­ri­dir.

YARGIYA AĞIR BiR DARBEDiR

Her­kes İçin Ada­let Plat­for­mu Baş­ka­nı Avu­kat Uy­gar Er­gin:

Sav­cı zan­lı­yı sor­gu­lar­ken, oda­da si­vil bir şah­sın bu­lun­ma­sı, ya­nın­da mü­da­fi­si bu­lun­ma­yan zan­lı­ya so­ru­lar sor­ma­sı, sor­gu­la­nan şah­sı yön­len­dir­me­ye ça­lış­ma­sı ve  bir ta­kım va­at­ler­de bu­lun­ma­sı, hu­kuk ta­ri­hi­miz­de eşi rast­lan­ma­yan uy­gu­la­ma­lar­dan bi­ri­dir. Söz ko­nu­su id­di­aya gö­re, sav­cı­nın bu olay ya­şa­nır­ken ses­siz kal­ma­sı ve izin ver­me­si,so­ruş­tur­ma­dan he­men el çek­ti­ril­me­si­ni ge­rek­tir­mek­te­dir.

22 Tem­muz ope­ras­yo­nu ile Çağ­la­yan Ad­li­ye­si'nde gö­rül­me­ye baş­la­nı­lan ola­ğa­nüs­tü, hu­ku­ka ay­kı­rı ey­lem­ler, ül­ke­mi­zin yar­gı sis­te­mi­ne, ta­raf­sız­lı­ğı­na ve gü­ve­ni­lir­li­ği­ne çok ağır dar­be­ler vur­muş­tur.

BU HUKUKSUZLUKLARIN DA HESABI 12 EYLÜL GiBi SORULUR

Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Üye­si ve MHP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Bal:

12 Ey­lül dar­be­si­ni bu mem­le­ket gör­dü. Çok sı­kın­tı çek­ti. Ora­da­ki hu­kuk­suz­luk­la­rı ya­ra­tan baş­ta ih­ti­la­lin ba­şı olan Ke­nan Ev­ren ol­mak üze­re tüm so­rum­lu­lar yar­gı­ya ta­şın­dı. Ay­nen 12 Ey­lül gi­bi, 500 bin ki­şi­yi içe­ri ala­ca­ğı­nı söy­le­yen sav­cı da ben­zer bir hu­kuk­suz­luk ya­pı­yor. On­la­ra ta­li­mat ve­ren­ler da­hil ol­mak üze­re bu­nun he­sa­bı bu işe ka­rı­şan her­kes­ten hu­kuk önün­de so­ru­lur. 17-25 Ara­lık bü­yük yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan ön­ce AKP'nin pa­ra­lel ya­pı di­ye bir so­ru­nu yok­tu. 17-25 Ara­lık ope­ras­yo­nu ile ka­ra pa­ra ak­la­ma rüş­vet al­tın ka­çak­çı­lı­ğı ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da pa­ra­lar ba­kan ço­cuk­la­rı­nın ya­tak oda­la­rın­da ka­sa­lar sırt çan­ta­la­rın­da ba­vul­lar­da mil­yon do­lar­lar or­ta­ya çı­kın­ca AKP bu de­lil­le­ri or­ta­dan kal­dı­ra­bil­mek bu de­lil­le­ri el­de et­miş olan yar­gı ve gü­ven­lik güç­le­ri­ni sus­tu­ra­bil­mek için bir pa­ra­lel dev­let icat et­ti.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim