• BIST 95.852
 • Altın 190,976
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 24 °C

TBB'nin Hazırladığı Yönetmelik Adalet Bakanlığı'na Gönderildi

TBB'nin Hazırladığı Yönetmelik Adalet Bakanlığı'na Gönderildi
Türkiye Barolar Birliği'nin, ‘Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi’nin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması üzerine hazırladığı yönetmelik Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca; bir avukat yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda ücret karşılığı çalışan avukatlar ile işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek üzere hazırlanan Yönerge, 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Ancak, Danıştay 8. Dairesi, sözü edilen “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi”nin iptali istemi üzerine 09.07.2014 gün ve E. 2013/10851 sayılı kararı ile Yönerge’nin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Danıştay’ın anılan yürütmeyi durdurma kararı üzerine, genç meslektaşlarımızın haklarını korumak amacıyla başlatılan ve konunun bir yönetmelikle düzenlenmesini öngören çalışmalar tamamlandı ve hazırlanan Yönetmelik Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanıp Adalet Bakanlığı'na gönderilen yönetmelik şu şekilde:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, Avukatlık Kanununun 12/c maddesi gereğince, İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak avukatların ve işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, mesleki faaliyetini Avukatlık Kanunu, İş Kanunu, Avukatlık Meslek İlke ve Kuralları, Türkiye Barolar Birliği Mevzuatı ile uluslararası mesleki düzenlemelere uygun olarak yürütmekte olan İşveren Avukat ile İşgören Avukat’ın birlikte çalışmasının içerik ve koşullarını, bu koşulların Barolar tarafından sağlanması, işleyişi ve denetimi esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, Avukatlık Kanunu’nun 12-c maddesi gereğince çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;

Baro : İşveren Avukat ile İşgören Avukatın birlikte çalışmakta olduğu işyerinin bulunduğu ve taraflar arasında imzalanacak yazılı sözleşmenin denetimini yapacak baroyu,

İşveren Avukat: Taraflar arasında imzalanacak yazılı sözleşme ile verilmesi kararlaştırılan sürekli hizmetten yararlanan ve hizmet karşılığında ücret ödeme yükümlülüğü başta olmak üzere ilgili mevzuattaki diğer yükümlülükleri üstlenmiş avukat ve/veya avukatlık ortaklığını, avukatlık yazıhanesini (avukatlık bürosunu),

İşgören Avukat: Bağımsız avukat niteliğini taşımakla birlikte, Avukatlık Kanununun 12-c maddesi çerçevesinde, İşveren Avukatla akdettiği yazılı sözleşme ile üstlendiği ve aşağıda tanımı yapılan işi yerine getiren avukatı,

İş: İşveren Avukatın, İşgören Avukat tarafından yerine getirilmesini istediği görevleri ifade eder. İşveren Avukat tarafından yerine getirilmesi istenilen iş; taraflar arasında imzalanan sözleşme ile belirlenen koşullar, vekâlet akdi ile ilişkili hükümler, ilgili mevzuat ve Avukatlık Kanunu’nunca belirlenmiş ilkeler çerçevesinde yerine getirilir.

İşyeri: işgören Avukatın çalıştığı, İşveren Avukata ait, Baroda kayıtlı büro ve eklentilerini

Tip Sözleşme: Çalışma süresine ve şekline göre bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış, Yönetmeliğin eki niteliğindeki ve taraflarca birisi tercih edilerek imzalanacak sözleşmeyi ifade eder.

Taraflar : İşveren Avukat ve İşgören Avukat birlikte taraflar olarak adlandırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren Avukatın ve İşgören Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, Aralarında Yapacakları Tip Sözleşme, İşgören Avukatın Çalışma Esasları ve Ücret
İşveren Avukat ve İşgören Avukat Arasında Yapılacak Sözleşmenin Süresi ve Çalışma Sekli

Madde 5 :
Bu yönetmelik kapsamında işgören avukat aşağıdaki biçimlerde çalışabilir ve seçilen çalışma türüne ilişkin koşul ve ayrıntılar tip sözleşmelerde açıkça gösterilir.

Avukatlar arası belirli süreli çalışma belirli süreli ve tam zamanlı çalışma ve belirli süreli ve kısmi zamanlı çalışma şeklinde olabilir.
Avukatlar arası belirsiz süreli çalışma belirsiz süreli ve tam zamanlı çalışma ve belirsiz süreli ve kısmi zamanlı çalışma şeklinde olabilir.

Ücret Hakkının Düzenlenmesi

Madde 6 :
İşveren Avukat, İşgören Avukata ücretini, tarafların bağlı olduğu baro tarafından, her yıl için belirlenecek asgari ücret tutarının altında olmayacak şekilde ücreti takip eden ayın ilk iş günü öder. Ücrete ait SGK primi, gelir, damga, muhtasar vb. vergiler ile diğer yasal kesintiler ve Baro aidatı İşveren Avukat tarafından ayrıca ilgili yerlere ödenir.

İşveren Avukat, işe başlama tarihinden en geç bir yıl sonra ve izleyen her yıl, İşgören Avukatın ücretinde TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TEFE/ÜFE ortalaması oranından az olmamak üzere, tarafların anlaşacağı belli bir oranda artış yapmakla yükümlüdür.

İşveren Avukat, İşgören Avukatın sigorta primlerini, sözleşmede kararlaştırılan gerçek ücret miktarı üzerinden ilgili yerlere yatırmakla yükümlüdür.

İşveren Avukat, İşgören Avukata yol ve yemek için ayrıca ödeme yapar. Günlük yemek ücreti miktarı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8 inci maddesi ile o yıl için belirlenen miktardan az olamaz.

Zorunlu müdafilik (CMK), adli yardım ve uzlaştırma görevi nedeniyle veya bilirkişilik yaparak kazanılan ücretler İşgören Avukat’a aittir. Bu gibi işlerin vergi yükümlülükleri, ödeme

sorumluluğu İşgören Avukata ait olmak üzere, İşveren Avukat tarafından yerine getirilir. Ancak, bu gibi işlerin yapılması, İşveren Avukatın işlerinin aksatılmaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla üstlenilebilir.

Her nevi ücret ödemesi İşgören Avukatın banka hesabına yapılır.

İzin Hakkının Düzenlenmesi

Madde 7 :
İşgören Avukat, çalışma dönemi süresince, her takvim yılı için, yılsonundan itibaren asgari 21 takvim günü ücretli izin kullanır. Bu süre İş Kanununda belirlenen sürelerden az olamaz. Bu iznin en az 11 günü Adli Tatil içerisinde kullandırılır.

İşveren Avukat, İşgören Avukatın talebi halinde kendisine topluca veya farklı günlerde kullanabilecek şekilde bir yıl içinde en az 10 takvim günü ücretsiz izin vermeyi kabul eder.

İşveren Avukat, İşgören Avukatı onun talebi dışında ücretsiz izne çıkaramaz.

İşgören Avukat, İş Kanununda tanınan mazeret izinlerini yukarıda belirtilen ücretsiz izin sürelerinin dışında ayrıca kullanabilir.

İşgören Kadın Avukatın, İş Kanunundan doğan hakları saklıdır. İşgören Hamile Kadın Avukatın talep etmesi halinde İşveren Avukat en az 30 gün süreli esnek çalışma izni tanımakla yükümlüdür.

İşveren Avukat, İşgören Erkek Avukata eşinin doğum yapması halinde, İş Kanununda doğum yapan kadın işçinin eşi için tanınmış olan sürelerde ücretli izin ve İşgören Erkek Avukatın talep etmesi halinde en az 20 gün esnek çalışma izni vermekle yükümlüdür.

İşveren Avukat, İşgören Avukatın evlenmesi halinde İşgören Avukata 5 iş günü ücretli izin vermekle yükümlüdür.

Çalışma Süresi Ve Fazla Çalışma Konusunun Düzenlenmesi

Madde 8 :
İşgören Avukatın haftalık çalışma süresi 45 saati aşamaz. Söz konusu çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine dağılımı, aksi kararlaştırılmamış ise eşit olarak yapılır. Hiçbir halde bir günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Ara dinlenmeler işi aksatmayacak şekilde ve işin gereklerine göre, Işgören Avukat tarafından günde bir saat ile sınırlı olmak koşuluyla, istenildiği zaman kullanılabilir.

Adliyelerde ve iş için yolda geçen süreler, büro dışı iş görüşmeleri, elektronik ortamda yapılan görüşme ve yazışmalar, çocuk emziren Işgören Avukatın İş Kanunu uyarınca çocuklarına süt vermeleri için belirtilen süreler, çalışma süresinden sayılır.

Büro dışında ve/veya çalışma saatleri dışında yapılan haciz, keşif vb. işler için harcanan süreler ile Işgören Avukat ile İşveren Avukat arasında ya da İşgören Avukat ile müvekkiller arasındaki mevcut işin gerektirdiği sınırları aşan mahiyetteki iş görüşmeleri (telefon vb. görüşmeler dahil) fazla çalışma kapsamındadır.

Kural olarak Pazar günleri, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaz. Ancak İşveren Avukat, İşgören Avukattan acil ve zorunlu hallerde, meslek ilke ve kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla bu günlerde de çalışmasını talep edebilir. Bu tür çalışmalar mesleki zorunluluğunun gerektirdiği süreyi, herhalde bir çalışma gününü aşamaz. Bu tür çalışmalarda gönüllülük esastır. Bu tür çalışmaların karşılığı günlük ücretin 2 katı olarak İşgören Avukata ödenir.

Fazla çalışma, bir yıl içinde 270 saati aşmamak koşuluyla yapılabilir.

İşveren Avukat, çalışma süresinin haftalık 45 saati aşması durumunda, İşgören Avukatın her bir saat fazla çalışması için, günlük ücretin saat başına düşen miktarın %50 oranında arttırılmış halini İşgören Avukata öder.

İşyerine giriş ve çıkışlarda ilke olarak denetim uygulanmaz. İşyerine giriş ve çıkışlarda denetim uygulanıyor ise, girişte uygulanan denetim usulü, işten çıkışta da aynen uygulanır. Aksi takdirde, çalışma saatlerinin belirlenmesinde İşgören Avukatın beyanı esas alınır. Avukatlık onura aykırı olacak şekilde denetim uygulanamaz. Ücretli izin şeklinde de olsa, avukatın iş yerine girişini yasaklayan uygulama yapılamaz.

İşveren Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

Madde 9 :
İşveren Avukat, İşgören Avukata imzalanacak sözleşme kapsamındaki görevini yürütebilmesi için gerekli iş ortamını hazırlar, talep ettiği işleri yapabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi, araç-gereci, çalışma ve iletişim ortamını süresi içinde sağlar.

İşveren Avukat ve İşgören Avukat, sözleşme konusu işlerin yapılmasını Avukatlık Kanununda belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütürler ve avukatlığın bağımsızlığını koruyacak şekilde davranırlar.

İşveren Avukat, işyerinde başka Avukatların da olması halinde, Avukatlar arasında bir hiyerarşinin olmamasını sağlar. Ancak, İşgören Avukat diğer meslektaşlarına, özellikle kendisinden kıdemli avukatlara saygı göstermek ve işyeri kurallarına uymak zorundadır.

İşveren Avukat, kendi işlerinin aksamaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla İşgören Avukatın kendi adına dava üstlenmesini kabul edebilir. Bu durumda tahsil edilecek ücretin nasıl paylaştırılacağı ve iş ilişkilerinin nasıl yürütüleceği taraflarca imzalanacak İş Sözleşmesinde kararlaştırılır.
İşveren Avukat, kıdemi bir yılın altında olan İşgören Avukatın iş sözleşmesini haklı nedenler dışında fesh ettiği taktirde, İşgören Avukatın son ay aldığı ücret kadar bir miktarı tazminat olarak öder.

İşveren Avukat, İşgören Avukatın faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, gerekli nitelikte Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırır.
İşveren Avukat, işyerindeki işleri aksatmayacak şekilde, İşgören Avukata mesleki gelişimi için gerekli olan seminer ve eğitimlere, makul süreyi aşmayacak şekilde katılma izni verir. İşgören Avukatın mesleki eğitim ve seminerler için ayırdığı süreler çalışma süresinden sayılır.

İşveren Avukat, yapılan iş ile ilgili her türlü masrafı (yol, yemek, konaklama ve işlem masraflarının tamamını) karşılamakla yükümlüdür. Yapılacak masraflar için uygun miktarda avans peşin ödenir. İşgören Avukat, masraf avansım peşin olarak almadığı bir işi yapmak zorunda değildir.

İşveren Avukat, İşgören Avukata, iş kapsamında kullanılmak üzere bir GSM hattı tahsis etmek ve bu cep telefonunun faturalarını ödemekle ya da İşgören Avukatın işle ilgili iletişim giderlerini (internet dahil) karşılamakla yükümlüdür. İşgören Avukat, kendisine tahsis edilen GSM hattını sadece İşveren Avukatla ve iş ile ilişkili olarak kullanmakla yükümlüdür.

Taraflar arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga vergisi İşveren Avukat tarafından ödenir.

İşgören Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri

Madde 10 :
İşgören Avukat, mesleki faaliyetlerini İşveren Avukat tarafından verilen iş temelinde gerçekleştirir. İşveren Avukat, İşgören Avukattan görevini bir başka Avukata devretmesini isteyebilir. İşveren Avukat, İşgören Avukata tevdi ettiği işler hakkında her zaman bilgi talep edebilir.

İşgören Avukat, İşveren Avukat tarafından kendisine tevdi edilen tüm dosya ve işler üzerinde; İşveren Avukat ile birlikte, müvekkilin talepleriyle bağlı olarak, savunma, hukuki temellendirme, nitelendirme yapma ve yapılacak iş ve işlemleri belirlemede söz sahibidir. Görüş ayrılığı durumunda, İşgören Avukat, İşveren Avukatın yazılı talimatına göre hareket eder. İşgören Avukat, hayatın olağan akışı dikkate alınarak, kendisinden mevcut işin yürütülmesinin beklenemeyeceği durumlarda işi reddetme hakkına sahiptir.

İşgören Avukat, tek başına veya diğer çalışanlarla birlikte oluşturduğu, katkısının bulunduğu eser niteliği taşıyan çeviriler, dilekçeler gibi belgeler üzerindeki telif haklarına İşveren Avukat ile ortaklaşa maliktir.

İşgören Avukat; imzaladığı iş sözleşmesi sona erdikten sonra, en az bir yıl süre ile İşveren Avukatın tüm müvekkillerine karşı, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hizmet veremez, üçüncü şahıslarla vekalet ilişkisi kuramaz, İşveren Avukatın müvekkillerinin vekaletini alamaz, onlara herhangi bir hizmet sunamaz. İşgören Avukat, iş sözleşmenin sona ermesinden sonra sadece İşveren Avukatın vekâlet ilişkisinin sona erdiği müvekkillerinin vekillik görevini üstlenebilir. Ancak onlara karşı herhangi bir görev veya hizmet üstlenemez.

İşgören Avukat, kendisine tevdi edilen veya avukatlık görevi nedeniyle öğrendiği meslek sırrı kapsamındaki hususları gerek sözleşme süresince, gerekse sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamaz.

İşgören Avukatın, iş sırasında işyeriyle ilgili öğrendiği alenileşmemiş her türlü bilgi gizli bilgidir. İşgören Avukata ait her türlü şahsi bilgi de gizli bilgi olup, taraflar gizli bilgiyi sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamazlar ve olumsuz beyanlarda bulunamazlar.

İşveren Avukatın tevdi ettiği iş, kanunen yasaklanmış ve suç unsuru taşıyan bir içeriğe sahip ise, İşgören Avukat işi yapmaktan kaçınma hakkına sahiptir. İşveren Avukat bu sebeple iş sözleşmesini sonlandıramaz.

İşgören Avukat, İşveren Avukatın sözleşme kapsamındaki işlerini yapmak için zamanını, dikkat ve becerisini en iyi şekilde kullanır.

Sözleşmenin Feshi

Madde 11 :
İşveren Avukat ve İşgören Avukat imzalayacakları tip sözleşmede aralarındaki iş ilişkisini düzenlerken, yapacakları sözleşmenin feshine ilişkin hükümler koyabilirler.

Tarafların sözleşmede belirtilen süre dolmadan önce sözleşmeyi feshetmesi halinde İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Özel Hükümler

Madde 12 :
İşgören Avukata, işyerinde, kendine ait bir masa, sandalye, bilgisayar ve işini yapabilmesi için gerekli teknik donanım ile sağlıklı bir çalışma ortamı İşveren Avukat tarafından sağlanır.

İşgören Avukat, yapılacak işlerin gereği olarak, seyahat etmeyi kabul eder. Yurtdışına yapılacak seyahatlerde İşgören Avukatın kabulü aranır. İş gereği yapılacak tüm seyahat ve konaklama masrafları ile iş için yapılacak giderler İşveren Avukat tarafından önceden karşılanır.
Hastalık, gebelik, doğum, askerlik, iş sağlığı ve güvenliği, analık halinde çalışma ve süt izni ve bu sözleşmede düzenlenmeyen hallerde İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yukarıda 5. maddede öngörülen seçeneklerin belirlenmesi sırasında, bu yönetmeliğin, belirtilen seçeneğin uyumsuz hükümlerinde taraflar gerekli değişiklikleri yapabilirler. Sözleşmeye temel hükümlere aykırı olmamak üzere ek hükümler koyabilirler.

Taraflar yıl sonu itibariyle mali konular ve ücret ödemeleri bakımından ibralaşırlar. İbralaşma yapılmamış ise ispat yükümlülüğü İşveren Avukattadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Madde 13 :
İşgören Avukat ile İşveren Avukat arasında Yönetmelik ekinde bulunan tip sözleşmede belirtilen hususları içeren bir sözleşmenin akdedilmesi zorunludur. Bu tip sözleşmenin yapılmaması veya akdedilmiş sözleşme ve/veya Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden
fiillerin tespiti halinde, bağlı bulunulan baro tarafından İşveren Avukata bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının İşveren Avukata tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işlemiş işveren avukatlar hakkında ilgili baro tarafından uyarı yazısı ile ek sure verilmeksizin disiplin soruşturması başlatılır.

Yönetmelik hükümlerinin bertaraf edilmesini ya da etkisiz hale getirilmesini sağlamak amacıyla tip sözleşme akdetmek yerine; işgören avukatın vergi açılışını yapan veya vergi açılışını yapmaya zorlayan İşveren Avukat hakkında başvurusu incelenerek bir uyarı yazısı ile 15 gün içinde ihlalin giderilmesi aksi halde disiplin soruşturması açılacağı bildirilir.

İş sözleşmesi hükümleri ile ilgili kanunlar arasında bir çelişkinin ortaya çıkması halinde İşgören Avukat lehine olan kanun hükümleri uygulanır ve sözleşme İşgören Avukat lehine yorumlanır.

İşveren Avukat ve İşgören Avukat, adreslerindeki değişikliği diğer tarafa en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İş sözleşmeleri üç suret olarak hazırlanır. Sözleşmenin bir nüshası İşgören Avukata, bir nüshası İşveren Avukata, bir nüshası da tarafların bağlı bulunduğu Baroya sunulur. Sözleşmeler arasında çelişki bulunması halinde Baroya sunulan nüsha geçerli olarak kabul edilir. Bu sözleşmeler Baroda özel bir dosyada gizlilik kurallarına uygun şekilde saklanır.

Taraflar, hukukun genel ilkesi olan ahde vefa ilkesi gereğince imzaladıkları sözleşme hükümlerine bağlı kalacaklarını kabul ederler. Taraflar; bağlı bulundukları Baronun yetkili organlarınca, imzaladıkları iş sözleşmesine aykırılıktan doğan şikayetlerin, sözleşme Baroya sunulmuş olsun veya olmasın, inceleneceğini ve gerekli kararların alınabileceğini ve sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözüm merciinin Baro Yönetim Kurulları ve Türkiye Barolar Birliği olduğunu kabul ederler. Taraflar arasında bir sözleşme imzalanmamış olsa dahi, İşveren ve İşgören Avukat arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda ilgisi oranında işbu Yönetmelik hükümleri Baro organlarınca dikkate alınır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak tip sözleşmelere ekleme yapılabilir. Ancak yapılacak eklemeler bu Yönetmeliğe ve yasal mevzuata aykırı olamaz.

Tarafların imzaladıkları sözleşmeye açıkça aykırı davranmaları hali, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına da aykırı davranış olarak değerlendirilir.

Yürürlük

Madde 14 :
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 :
Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim