• BIST 107.401
 • Altın 173,640
 • Dolar 4,1031
 • Euro 4,9999
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 10 °C

Torba Yasanın En Tartışmalı Maddesi

Torba Yasanın En Tartışmalı Maddesi
Torba Kanun'daki ilgili maddeler, görevden alınan veya görev yeri değiştirilen bir memurun, idare mahkemesine başvurarak hakkını aramasını imkansız hale getiriyor.

EN TARTIŞMALI MADDE "GÖREVE DÖNME"

Bugün'ün haberine göre; mil­yon­lar­ca in­sa­nın bek­le­di­ği Tor­ba Ka­nun'da me­mur­lar için hem iyi hem kö­tü ha­ber­ler var. Tor­ba Ka­nun'da en tar­tış­ma­lı mad­de­le­rin ba­şın­da, me­mur­la­rın mah­ke­me ka­ra­rıy­la gö­rev­le­ri­ne dön­me­le­ri­ni zor­laş­tı­ran dü­zen­le­me ge­li­yor. Bu­gün­kü uy­gu­la­ma­da, gö­rev­den alı­nan ve­ya gö­rev ye­ri de­ğiş­ti­ri­len bir me­mur, ida­re mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak hak­kı­nı ara­ya­bi­li­yor. Eğer ya­pı­lan ta­sar­ruf hu­ku­ka ay­kı­rı ise me­mu­run gö­re­vi­ne ia­de­si­ne ka­rar ve­ri­li­yor.

UYGULAMA SÜRESİ 30 GÜN

Ta­bi­i bu du­rum­da 30 gün içe­ri­sin­de ida­re ta­ra­fın­dan mah­ke­me ka­ra­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu uy­gu­la­ma ana­ya­sa­nın, “i­da­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­le­mi yar­gı de­ne­ti­mi­ne açık­tı­r” hük­mü­ne da­ya­nı­yor (Md.125).

Tor­ba ka­nu­na ko­nu­lan mad­de, ana­ya­sa­da­ki hük­mü ge­çer­siz kı­la­cak şe­kil­de, ade­ta me­mur­la­rın yar­gı­da hak ara­ma­la­rı­nı im­kan­sız ha­le ge­ti­ri­yor. Tor­ba ka­nun­da­ki mad­de özet­le şu­nu söy­lü­yor;

*Em­ni­yet teş­ki­la­tın­da­ki tüm per­so­ne­li ve ka­mu­da­ki tüm ida­re­ci­le­ri is­te­di­ğim za­man gö­rev­den alır, gö­rev ye­ri­ni de­ğiş­ti­rir ve di­le­di­ğim
ta­sar­ruf­ta bu­lu­nu­rum.

*Bu­nun üze­ri­ne me­mur mah­ke­me­ye baş­vur­sa ve be­nim ta­sar­ru­fu­mun hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu mah­ke­me ka­ra­rıy­la is­pat­la­sa da­hi, ben bu ka­ra­rı iki yıl bo­yun­ca uy­gu­la­ma­ya­bi­li­rim.

MEMURA İKİ YIL SÜRGÜN

*Di­ye­lim ki iki yıl dol­du ve ben bu ka­ra­rı yi­ne uy­gu­la­ma­dım, bu du­rum­da da­hi ka­ra­rı uy­gu­la­ma­yan ki­şi­ler hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve
ko­vuş­tur­ma­sı ya­pı­la­maz.

KEYFİ BİR DÖNEM OLUR

Tor­ba Ka­nun'da­ki bu mad­de Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dık­tan son­ra, bek­çi­sin­den em­ni­yet mü­dü­rü­ne ka­dar em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın ta­ma­mı ve di­ğer ku­rum­lar­da­ki ida­re­ci­ler için son de­re­ce key­fi bir dö­nem baş­la­mış ola­cak. İda­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­le­mi­nin yar­gı de­ne­ti­mi­ne açık ol­ma­sı hük­mü, fii­len ra­fa kal­dı­rı­la­cak. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin bu hük­mü ip­tal ede­ce­ği­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor fa­kat bu­na rağ­men mad­de Mec­li­s’­te ka­bul edil­miş du­rum­da. Dü­zen­le­me­nin si­ya­set-bü­rok­ra­si iliş­ki­sin­de ne gi­bi so­nuç­lar do­ğu­ra­ca­ğı­nı tah­min et­mek zor ol­ma­sa ge­rek.

TORBAYA GİRMEYENLER

Uzun sü­re­dir me­mur­la­rın bek­le­di­ği ba­zı ko­nu­lar bu Tor­ba Ka­nun'a gir­me­di. Hü­kü­met ta­ra­fın­dan söz ve­ri­len bu so­run­lar şun­lar;

*Me­mu­ra di­sip­lin af­fı,

*İk­ra­mi­ye he­sa­bın­da 30 yıl ta­va­nı­nın kal­dı­rıl­ma­sı,

*Faz­la ça­lış­ma üc­ret­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si,

*4/C’­li­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­si,

*Me­mur­la­ra bir de­re­ce ve­ril­me­si,

*Aka­de­mis­yen­le­rin öz­lük hak­la­rın­da iyi­leş­tir­me,

*Sağ­lık per­so­ne­li­ne fii­li hiz­met zam­mı ve­ri­le­rek er­ken emek­li ol­ma hak­kı.

DANIŞMANA, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

İş ve meslek danışmanı (İMD) olarak İŞKUR bünyesinde çalışan personele özel hizmet tazminatı verilecek. Daha önce bu tazminatı alamayanların maaşında yaklaşık 360 liralık bir artır olacak.

ADAYLIKTA ATILMA YOK

Torba'da memur için küçük de olsa iyi haberler de var. Bunlardan birisi aday memurlarla ilgili. Devlet memurları, göreve başladıktan sonra belirli bir süre aday memur statüsünde sayılıyor. Bu adaylık 6 ay ila bir yıl sonra kaldırılıyor. 2011 yılında yapılan düzenleme gereği, aday memurluk sırasında uyarma ve kınama cezası dahil olmak üzere disiplin cezası alan memurlar memuriyetten ihraç ediliyordu. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl bu hükmü iptal etti. Şimdi Torba'ya konulan maddeyle bu konu memurlar lehine yeniden düzenleniyor. Bundan sonra aday memurluk sırasında uyarma ve kınama cezası alan memur, memuriyetten çıkarılamayacak. Ancak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa memuriyeti sona erecek.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim