• BIST 107.012
 • Altın 173,379
 • Dolar 4,0779
 • Euro 4,9630
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 23 °C

Yargıtay Kararı: Başkasına Ait Kimlikle Açılan Sahte Banka Hesapları

Yargıtay Kararı: Başkasına Ait Kimlikle Açılan Sahte Banka Hesapları
Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından, başkasına ait kimlikle açılan sahte banka hesapları hakkında verilen kararı yayınlıyoruz.

YARGITAY 8. Ceza Dairesi
Esas: 2013/17837    
Karar: 2014/5748

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmolunan hapis cezalarının süresine göre sanık H... müdafii- nin duruşmalı inceleme isteğinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca oybirliğiyle (RED- DİNE), karar verilerek dosya üzerinde yapılan incelemede;    

Sanık H... 'in İ... adına düzenlenmiş sahte kimlik ile TEB A.Ş'den hesap açtırması ve bu hesap üzerinden işyerinde kullanmak üzere pos cihazı alması, yine bu kimlikle Türkiye İş Bankası'dan iki adet kredi kartı alması, Vakıfbank ve Bank Asya'dan M... kimliği ile kredi kartı alması eylemleri nedeniyle gereği- nin mahallinde yerine getirilmesi mümkün görülmüştür.

1- Sanık H... hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan tayin olunan adli para cezasının nevi ve miktarına göre hükmün, 6217 sayılı Yasanın 26. maddesi ile eklenen, 5320 sayılı Yasasının geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte olup temyizi olanaklı olmadığından, sanık müdafiinin bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin oybirliğiyle (REDDİNE),

2- Sanık H... hakkında Denizbank'a yönelik banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs, Türkiye İş Bankası'na yönelik banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Sanık tarafından Türkiye İş Bankası'ndan 4... ve 4... nolu krediler olmak üzere iki kez kredi çekildiği gözetilmeden yazılı şekilde tek bir dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre katılan M... vekilinin, bir nedene dayanmayan; sanık H... müdafiinin, suçların sabit olmadığına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin oybirliğiyle (ONANMASINA), 

3- Sanık Y... hakkında resmi belgede sahtecilik ve Denizbank'a yönelik banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Dosya arasında mevcut Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarihli ekspertiz raporunda; Y... 'in on parmak izlerinin HH... 'in on parmak izleri ile aynı, kimlik bilgilerinin ise farklı olduğunun tespit edilmesi, 19.07.2012 tarihli tutanakta Ş... Köy muhtarı S...'e ve ...Köyü muhtarı YY... 'a Y... 'e ait fotoğraflar gösterildiğinde şahsın Y... 'in kardeşi olan HH... olduğunu tereddütsüz olarak beyan etmeleri, yine sanık H... 'in hüküm verildikten sonra cezaevinden gönderdiği dilekçelerde Y... 'in gerçek adının HH... olduğunu ifade etmesi karşısında, Y... adıyla hakkında mahkumiyet hükmü kurulan şahsın gerçek kimliği kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptandıktan sonra sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

4- Sanık H... hakkında İ... adına sahte olarak oluşturduğu kimlik nedeniyle resmi belgede sahtecilik, Türkiye İş Bankası'na yönelik özel belgede sahtecilik suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:    

Belgede sahtecilik suçu seçimlik hareketli suçlardan olup belgenin düzenlenmesi ve kullanılması halinde seçimlik hareket sayısı kadar suç oluşmayıp en son işlenen hareketin dikkate alınması gerektiği ve aynı amaca yönelik birden fazla belge düzenlenmesi halinde belgelerin farklı tarihlerde tanziminde zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağı gözetilerek, TCK.nun 204/1, 43 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini gerekirken yazılı şekilde resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarından ayrı ayrı hüküm kurulması,

5- Sanık H... hakkında M... adına sahte olarak oluşturduğu kimlik nedeniyle resmi belgede sahtecilik, Garanti Bankasına yönelik banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Sahte belgelerle bankaya başvurup başkası adına kredi kartı düzenlettirilmesi TCK.nun 245/2 maddesine uygun olup bu kartların kullanılarak ATM cihazlarından para çekilmesi veya alışveriş yapılması ise TCK.nun 245/3 madde ve fıkrasında yazılı kredi kartının kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu, sahte belgelerle bankadan kredi çekilmesinin ise kullanılan belgelerin niteliği de gözetilerek belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacağı, kredi kartının kötüye kullanılması suçu ile nitelikli dolandırıcılık suçlarının farklı suçlar olduğu gözetildiğinde, somut olayda; sanık hakkında düzenlenen iddianamede sanığın kardeşi adına başvuru yaparak üzerinde kendi fotoğrafı olacak şekilde nüfus cüzdanı çıkartıp Garanti Bankası Yenimahalle Şubesi'nden hesap açtırdığı, bu hesabı Rüzgarlı Şubesine aktararak M... adına kredi kartı alıp kullandığının iddia olunması karşısında, dosyada mevcut Garanti Bankası A.Ş bankacılık hizmetleri sözleşmesi kredi kartı verilmesi ile ilgili olmayıp bankada yapılacak işlemlerin hangi koşullar altında gerçekleştirileceğini açıklamakta olup iddianamede belirtilen kredi kartına ilişkin olmadığı gibi mahkemenin kabulünde belirtilen kredi çekilmesine yönelik bir sözleşme de olmadığı, dosya kapsamına göre sanığın birden fazla kredi çekip bir kısım ödemelerde bulunduğu anlaşılmakla;

a- Öncelikle sanık tarafından hangi şube veya şubelerle kredi kartı yahut kredi sözleşmesi imzalandığı tespit olunarak bu sözleşmelere ilişkin tüm belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin getirtilerek incelenip suç niteliğinin tespiti,

b- Garanti Bankası'nın 14.04.2012 tarihli yazısında; Ankara Dışkapı Şube- si'nden 5549 6055 9114 2016 nolu kredi kartı verilmiş olduğunun belirtilmiş olması karşı- sında anılan karta ilişkin sözleşme ve ekleri ile kartın kullanıldığına ve ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin hesap dökümü istenerek kartın değişik yer ve zamanlarda kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile kredi kartının kötüye kullanılması suçunun oluşup oluşmadığı ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

c- Gerekçeli kararda sanığın Rüzgarlı Şubesi'nde kredi kartı sözleşmesi düzenleyerek kredi çekmek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği belirtilmiş ise de; kredi kartı sözleşmesi kredi kartı alımına yönelik olup bu kartla tüketici, araç, konut, eğitim vs kredi çekmesinin mümkün olmadığı, kredi kartı ile ATM'lerden nakit para çekilmesinin de bu kapsamda değerlendirilemeyeceği cihetle, sanığın yukarıda bahsedilen kredi kartı dışında kredi sözleşmesi imzalayarak kredi almasının bağımsız bir suç oluşturduğu ve iddianame kapsamı gözetildiğinde gereğinin ayrıca takdiri gerekirken CMK.nun 225. maddesine aykırı olarak iddianame konusu suçtan hüküm kurulmayıp kapsam dışına çıkılarak yazılı şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

d- Kredi kartı sözleşmesi ekindeki belgeler gözetildiğinde sahte belgelerle kredi kartı alınması halinde sanığın eyleminin mevcut belgelerin aynı karar altında deği- şik tarihlerde düzenlenmesi halinde belge sayısı da nazara alınarak TCK.nun 245/2, 43. maddelerine uygun bulunduğu, kabule göre de usulsüz kredi alınması nedeniyle dolandırı- cılık suçu oluştuğunda kredinin alınması için yapılan başvuru sırasında verilen belgeler ile sözleşmenin kül halinde değerlendirilerek belgeler arasında resmi belge bulunması halin- de zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik, tüm belgelerin özel belge niteliğinde ol- ması halinde ise zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

6- Sanık H... hakkında Denizbank'a yönelik banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde; 

a- Kredi kartı alıp ödemesini yapamadığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın, kredi kartı aldığı ve kullandığının mahkemece kabul edilmesine karşın, sahte kredi kartının kullanılması suçunun TCK.nun 245/3. madde ve fıkrasında düzenlendiği gözetilmeden kabulle çelişecek şekilde kredi kartını kullanmak suretiyle bankayı aracı kılarak tahsis edilmemesi gereken kredinin tahsisini sağlamak suretiyle dolandırıcılık suçunun işlendiğinden bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması, 

b- Sanığın M... adını kullanarak gerçeğe aykırı belgelerle Denizbank Ulus Şubesi'nde hesap açtırıp bu hesaba bağlı olarak çek alması eyleminin, TCK.nun 210. maddesi delaletiyle TCK.nun 204/1. maddesi uyarınca zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, bu belgelerle kredi kartı almasının ise, TCK.nun 245/2, 43 maddelerine uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK.nun 207/1 maddesi ile ceza tayini, 

c- Kabule göre de; 

Sanığın birden fazla belgede sahtecilik suçunu işlemesine rağmen TCK.- nun 43.maddesinin uygulanması ve zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçi- mi, yapılan haksızlığın boyutu gözetilerek TCK.nun 3. ve 61/1 maddeleri uyarınca tüm suçlardan dolayı alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanıklar Y... ve H... müdafiileri ve katı- lan M... vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sanık Y... bakımından diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebeplerden do- layı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.- nun 321. ve H... 'in kazanılmış hakları saklı kalmak üzere CMK.nun 326/son maddeleri gereğince (BOZULMASINA), 10.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim