• BIST 102.529
 • Altın 198,614
 • Dolar 4,7298
 • Euro 5,5192
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 26 °C

Yasanın Ceremesini Yargı Çekecek

Yasanın Ceremesini Yargı Çekecek
Dershanelerin kapatılması durumunda şimdi 100 binden fazla çalışan ve 3 bin 500 işletmeci adliyenin yolunu tutacak. İdare mahkemelerinde yaklaşık 250 bin dava açılacak.

Ti­ca­ri iş­let­me olan ders­ha­ne­ler, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’nın açık­la­ma­sı­na gö­re, ey­lül ayın­da ta­ma­men ka­pa­na­cak. Bu da ders­ha­ne­le­rin ki­ra ve te­da­rik­çi­ler­le yap­tık­la­rı söz­leş­me­le­ri ip­tal et­mek zo­run­da kal­ma­la­rı­na ne­den ola­cak. Söz­leş­me­le­rin ip­ta­liy­le bir­lik­te ders­ha­ne­ci­le­re yar­gı yo­lu açı­la­cak. An­laş­ma­lı mat­ba­a ve kar­go­la­rın ya­nı sı­ra ders­ha­ne­le­rin için­de bu­lu­nan kan­tin iş­let­me­ci­le­ri ile bi­na sa­hip­le­ri­nin ders­ha­ne­ci­le­re da­va aç­ma­sı gün­de­me ge­le­cek.

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la ders­ha­ne­ler­de gö­rev ya­pan yak­la­şık 110 bin per­so­nel de kı­dem taz­mi­nat­la­rıy­la ben­ze­ri ala­cak­la­rı­nın taz­mi­ni için ad­li­ye­le­re akın ede­cek. Mağ­dur du­ru­ma dü­şü­rü­len ders­ha­ne sa­hip­le­ri de za­rar­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı­nı al­mak için ME­B’­e da­va aça­bi­le­cek. Bu kap­sam­da 200 ile 250 bin ara­sın­da da­va açıl­ma­sı­nı gün­de­me ge­ti­re­cek.

MAH­KE­ME­LER Kİ­LİT­LE­NE­CEK

Ka­nu­nun çık­ma­sın­dan son­ra ruh­sat ala­ma­yan ders­ha­ne sa­hip­le­ri ay­rı­ca İda­re Mah­ke­me­si­’ne hak­la­rın­da­ki iş­le­min yü­rüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı ve ip­ta­li için da­va aça­cak. Bu kap­sam­da ke­si­len ida­ri pa­ra ce­za­la­rı da İda­re Mah­ke­me­si­’ne ta­şı­na­cak. Bu du­rum­da da ida­re mah­ke­me­le­rin­de 10 bin ci­va­rın­da ye­ni dos­ya açıl­ma­sı gün­de­me ge­le­cek.

Ders­ha­ne­ci­le­rin hak­lı bu­lun­ma­sı du­ru­mun­da dev­let, mil­yon­lar­ca li­ra taz­mi­nat öde­me­ye mah­kûm ola­bi­le­cek. Tüm hu­kuk yol­la­rı­nın tü­ke­til­me­si du­ru­mun­da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne ya­pı­la­cak bi­rey­sel baş­vu­ru­lar da bu ko­nu­da ye­ter­li per­so­ne­li ol­ma­yan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ni ki­lit­le­ye­cek.

BORÇ TA­KİPLERİ BEK­LE­Nİ­YOR

Ça­lış­tık­la­rı iş­ye­ri ka­pa­tı­lan 110 bin per­so­nel, kre­di kar­tı baş­ta ol­mak üze­re borç­la­rı­nı öde­ye­mez­se bu borç­lar ta­ki­be dü­şe­cek. Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la olu­şa­cak bu ye­ni du­rum hu­kuk­çu­la­rı en­di­şe­len­dir­di. İş yü­kü 10 yıl­lık sü­re­de 10 ka­tı ar­tan Yar­gı­tay, ge­le­cek da­va­lar­la zor du­rum­da ka­la­cak.

2001 yı­lın­dan son­ra­ki yı­la ka­lan dos­ya sa­yı­sı 19 bin 59 olan Yar­gı­ta­y’­da 2011 yı­lı iti­ba­riy­le bu sa­yı 171 bin 814 ola­rak ger­çek­leş­ti. 200 bin ye­ni dos­ya ile bu du­rum için­den çı­kı­la­ma­ya­cak bir hal ala­cak. Ay­nı du­rum bu yıl 30 bin ci­va­rın­da dos­ya­yı ka­ra­ra bağ­la­yan ic­ra da­ire­le­ri için de ge­çer­li ola­cak.

Yargıtay kararı var

1997 yı­lın­da 8 yıl­lık eği­ti­me ge­çil­me­si­nin ar­dın­dan ka­pa­nan ders­ha­ne­ler, işi­ni kay­be­den per­so­nel­le­rin aç­tı­ğı da­va­lar ne­de­niy­le zor du­rum­da kal­mış­tı. Yar­gı­tay, ka­pa­nan ders­ha­ne­le­rin iş­siz ka­lan per­so­ne­li­ne kı­dem taz­mi­na­tı ile söz­leş­me sü­re­sin­de­ki üc­ret far­kı­nı öde­me­si­ni ka­rar­laş­tır­mış­tı.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim